obce / firmy

Znižovanie odpadu v zdravotníckych zariadeniach

Zdravotnícke zariadenia produkujú rozličné druhy odpadov, ktoré podľa Európskych usmernení patria do 5 základných kategórií. Aby tieto odpady neohrozovali bezpečnosť ľudí a životného prostredia, musia byť riadne označené, separované a musí s nimi byť patrične nakladané. Bohužiaľ, nevhodným konaním často dochádza k zmiešaniu rôznych skupín odpadov dokopy. Výsledkom je celkovo nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie si žiada ekonomicky náročné procesy, ktoré naviac majú vysoko negatívne vplyvy na prostredie.

Nakladanie s odpadom zo zdravotníckych zariadení – použitie nespaľovacích technológií

Nebezpečný odpad, ktorého zneškodnenie spaľovaním si vyžaduje výrazne vyššie finančné výdaje ako zneškodnenie ostatného odpadu je veľkým každodenným problémom zdravotníckych zariadení.

Milióny na liečbu nájdeme v nemocničných košoch

Stretli ste sa v nemocnici s nádobami na separovaný zber? Ak aj áno, boli naozaj využívané alebo spĺňali len akúsi “environmentálne estetickú“ funkciu? Väčšina nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení produkuje množstvo zbytočného odpadu a hádže tak do koša obrovské finančné prostriedky.

Zero Mercury - Key issues and policy recommendations for the EU strategy on mercury

Kľúčové otázky a odporúčania pre stratégiu EU k riešeniu problému s ortuťou - v angličtine.

Standards for mercury-containing products

Prípadová štúdia v angličtine s prehľadom existujúcich smerníc a nariadení v Európskej únii, Spojených štátoch a Kanade pre štyri kategórie výrobkov s obsahom ortute – teplomery, termostaty, spínače v dopravných prostriedkoch, fluorescentné lampy.

Metabolity ftalátov môžu zmeniť hladiny hormónov štítnej žľazy u mužov

01.10.2007

Štúdia o vplyve ftalátov na množstvo hormónov štítnej žľazy ukázala, že muži s vyšším obsahom produktu metabolizmu ftalátov zvaného MEHP (monoetyl-hexylftalát) v moči mali nižšie množstvo dvoch hlavných hormónov vylučovaných štítnou žľazou - tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3) v krvi.

Dôležité fakty o DEHP

Prehľad zákonných postupov na obmedzenie používania ftalátov, najmä v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou

10 krokov pre zníženie množstva nemocničného odpadu

Nasledujúce otázky v desiatich krokoch môžu napomôcť utvoriť si predstavu čo je potrebné urobiť v konkrétnom zdravotníckom zariadení, aby sa docielil pozitívny efekt pri redukcii odpadu.

Kompostovanie v eú VI. - Kompostáreň CMC Námĕšť a.s.

04.06.2007

Exkurzie na kompostárni spoločnosti CMC Náměšť a.s. som sa zúčastnil v rámci kurzu Biologické spracovanie odpadu, ktoré organizovala Zemědělská ekologická regionální agentúra (ZERA) v Náměšti nad Oslavou v Čechách. Po kompostárni nás sprevádzala Ing. Lucie Valentová a Ing. Květuše Hejátková.