obce / firmy

Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ

Prehľad environmentálnej legislatívy o obaloch v členských štátoch EÚ so zameraním na obmedzovanie vzniku obalového odpadu.

Obsah dioxínov vo vajíčkach odobratých Priateľmi Zeme - SPZ z okolia košickej spaľovne odpadov

• Podrobnejšie informácie a komentár k výsledkom analýz (.doc) • Dioxin in Eggs near Košice Incinerator - Report (eng.)(.doc) • Podrobné údaje o nameraných hodnotách medzinárodného výskumu znečistenia vajec toxickými látkami (.doc)

Perzistentné organické polutanty a Slovensko

(PDF) - štúdia o stave znečistenia SR dlhodobo sa nerozkladajúcimi toxickými látkami, legislatívne úpravy u nás a vo svete, čistejšie alternatívy (staršie vydanie - údaje platné do apríla 2001).