Čo je nové v ekovýchove?

Od septembra sa ekovýchovné aktivity rozbehli naplno. Na mnohých školách sa rozvinuli nielen nápady, ale aj aktivity zamerané na zlepšenie stavu životného prostredia v škole, v obci. Nastali zmeny vo fungovaní školy a aj zmeny v správaní sa jej žiakov, študentov k prírode.

Originalita nápadov na niektorých školách má za cieľ rozšíriť pôsobnosť projektu a to nielen na obec, mesto, kde sa školský ekoprojekt realizuje, ale aj na ostatné školy alebo aj na iné vekové kategórie, ktoré neboli priamo projektom obsiahnuté (napr. škôlkari, staršia generácia). Niektoré školy sa teda zamerali
na vzdelávacie aktivity v rámci školy v témach ako odpady a kompostovanie, ale aj na propagáciu ochrany pitnej vody pre plytvaním a znečisťovaním, iné sa snažia rozšíriť svoj ekoprojekt aj na iné základné aj materské školy formou odovzdávania svojich vedomostí pre menších. Rozbiehajú sa tvorivé dielne pre výrobu rôznych produktov z odpadových materiálov ako aj pre zviditeľnenie, zosobnenie problémov životného prostredia formou ekodivadla pre rôzne generácie.

Študenti stredných škôl sa zapojili aj do verejných aktivít našej organizácie - infostánkov v rámci infoturné v mestách na východnom Slovensku. Vyskúšali si komunikáciu s verejnosťou, robili dotazníkový prieskum, pričom prezentovali našu organizáciu. Mnoho skupín z rôznych škôl sa dostalo na skládku odpadov
v rámci exkurzie, ktorá ukázala negatívny príklad konania človeka voči prírode, ale aj na dotrieďovacie stredisko, kde mali možnosť vidieť práve ten pozitívny príklad.
V rámci ekovýchovných aktivít sme sa zaoberali témou čerpania prírodných zdrojov a dopadov produktov, našich nákupov na životné prostredie. V budúcnosti chystáme zaujímavé aktivity spojené s ekologickou
stopou a ohľaduplným životným štýlom v súlade s prírodou.