Ekovýchovovné aktivity v novom inovatívnom duchu sa začali

Od marca 2009 sa začali inovatívne ekovýchovné aktivity na školách, ktoré sa zapojili do ekovýchovy. Preberať sa začala téma odpady a s tým súvisiace čerpanie prírodných zdrojov. S témou odpady sa žiaci a študenti zoznámili formou prezentácie, hier a aktivít priamo na hodine. Do konca mája sa z 22 zapojených škôl zúčastnil prvej aktivity na tému odpady 20 a to priamo v priestoroch danej školy. Tému odpady sme sa snažili priblížiť aj prostredníctvom rôznych exkurzií na miesta, kde sa s odpadmi nakladá, na zbernom dvore v Prešove a na zbernom dvore a v spaľovni firmy KOSIT v Košiciach. Na exkurziách sa zatiaľ zúčastnili žiaci a študenti 5 škôl, ďalšie exkurzie sa budú konať v mesiaci jún.

V časti Galéria si môžete pozrieť fotky o exkurziách aj o inovatívnych ekovýchovných aktivitách, ktoré sa udiali na jednotlivých školách.