odpady

Triedený zber a recyklácia

Dátum vydania: 
23.02.2007
Telo textu: 
 • Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade o tom, ako máte nakladať s jednotlivými zložkami odpadu.
 • Trieďte v domácnosti biologický odpad zo záhrady a kuchyne a začnite ho svojpomocne kompostovať v záhrade.
 • Nespaľujte žiadne odpady v domácnosti a záhrade.
 • Nevyhadzujte žiadne odpady na nelegálne „čierne“ skládky.
 • Zapojte sa do systému triedenia odpadu zavedeného vo vašej obci, škole, zamestnaní... Vytriedené odpady ukladajte výlučne na miesta na to určené (určené nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
 • Ak vo vašej obci / meste ešte stále nemáte zavedený triedený zber, zašlite list primátorovi alebo starostovi. Požiadajte ho o skoré zavedenie triedeného zberu, prípadne ak už je zavedený o jeho ďalší rozvoj (viac kontajnerov na triedenie, zlepšenie informovanosti o tom čo a ako triediť, viac zberných dvorov, vytvorenie centra opätovného používania ...).
 • Dodržujte stanovené pokyny a podmienky triedeného zberu a do zberných nádob a vriec nevhadzujte tie zložky, ktoré tam nepatria.
 • Do nádoby na zmesový odpad vyhadzujte iba odpad, ktorý nedokážete vo vašej obci / meste separovať.
 • Od Priateľov Zeme – SPZ si vyžiadajte informačné materiály týkajúce sa triedeného zberu a kompostovania KO.
 • Informujte o výhodách a postupoch triedeného zberu a kompostovania aj svoje okolie.
 • Ponúknite miestnej samospráve (obecnému / mestskému úradu) alebo organizácii pôsobiacej vo vašej obci / meste pomoc pri propagácii separovaného zberu a kompostovania biologických odpadov.
 • Pokiaľ budete svedkom nezákonného nakladania s KO (napr. jeho vyhadzovanie na nelegálne skládky, spaľovanie alebo vyhadzovanie „zeleného“ odpadu do nádob na zmesový odpad...) upozornite na to priamo aktéra, zavolajte mestskú alebo štátnu políciu alebo podajte podnet na prešetrenie na hociktorom úrade verejnej správy (obecný / mestský / miestny / obvodný / krajský úrad...). Nezabudnite, že môžete zostať v anonymite.

Nová štúdia o PET obaloch obsahuje hrubé odborné chyby

02.06.2005 Množstvo odpadov z nápojových PET obalov na Slovensku od roku 2000 do roku 2004 narástlo zo 7- na 12-tisíc ton. V "starých" štátoch EÚ narástol objem odpadov z obalov od roku 1997 do roku 2000 o 7 percent. V súčasnosti sú z trhu umelo vytláčané ekologickejšie vratné opakovane používané obaly jednorazovými, ktoré sú pre životné prostredie škodlivejšie.

Analýza nelegálne pohodených odpadov v SR

13.09.2005

Autor: Juraj Ladomerský, Miloš Veverka, Technická Univerzita Zvolen, Katedra environmentálneho inžinierstva Fakulty ekológie a environmentalistiky.

Prezentácie z odborných seminárov "Moderné odpadové hospodárstvo v obci"

06.03.2006

V decembri 2005 sa v Nitre, Banskej Bystrici a Prešove uskutočnili odborné semináre organizované Priateľmi Zeme - SPZ

Prezentácie zo seminára "KOMPOSTOVANIE v obciach a mestách SR"

22.01.2007

V decembri 2006 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil odborný seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ.

Znižovanie vzniku odpadov

Dátum vydania: 
23.02.2007
Telo textu: 
 • Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.
 • Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť, menej je niekedy viac.
 • Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
 • Pri nákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
 • Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred hypermarketmi (napr. zelenina, ovocie) - pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebných veľa obalov.
 • Využívajme bezobalovú distribúciu - nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky, sirupov do nami prinesených obalov.
 • Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
 • Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí – napr. polyvinylchlorid (PVC - býva tiež označovaný ako vinyl, V alebo číslom 3) - sú z neho vyrobené niektoré obaly, podlahové krytiny, plastové okná ...
 • Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými. Ich používanie výrazne prispieva k redukcii emisií organických rozpúšťadiel do ovzdušia.
 • Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru ... Použime radšej ocot alebo sódu bikarbónu, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie (1 čajová lyžička octu do litra vody - vhodné na čistenie okien). Prípadne uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu (napr. Missiva, Weleda...).
 • Využívajme viac knižnice, požičovne, práčovne, požičovne áut namiesto kupovania nových výrobkov.
 • Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
 • Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou. Skladujme/opravujme informácie priamo v počítači a v prípade tlače používajme obojstrannú tlač.
 • Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.
 • Kupujme radšej kvalitnejšie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť a dajú sa opraviť, v porovnaní s lacnými výrobkami na jedno použitie.
 • Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku alebo nábytok.
 • Uprednostňujme nápoje balené vo vratných obaloch. Požiadajme nášho obchodníka, aby takto balené nápoje zaradil do svojej ponuky. Pre obchody s predajnou plochou nad 100 m2 to nariaďuje zákon o obaloch.
 • Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
 • Ak už niektoré šaty, topánky a hračky nepotrebujeme, darujme ich charite.
 • Nakupujme čo najviac v second handoch, bazároch, antikvariátoch.
 • Ak máme malé deti, používajme bavlnené plienky namiesto jednorazových.
 • Opätovne používajme obálky (stačí prelepiť adresy), kancelársky papier, dokumenty tlačme obojstranne.
 • Plastové vrecúška a tašky opätovne používajme.
 • Ak v našom zamestnaní, škole, bufete používajú jednorazový riad, utierky, požiadajme o ich nahradenie opätovne použiteľnými.
 • Ak máme možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, pri balení potravín uprednostnime radšej papierové obaly (vrecká a baliaci papier) pred plastovými. Takto znečistené obaly (od oleja a pod.) môžeme následne umiestniť do kompostu.

Prezentácie zo seminára "Ekonomicky a environmentálne efektívne nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení"

21.11.2005

16. novembra 2005 sa v Žiline uskutočnil seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ

Skutočná cena “bezplatne” vydávaných tašiek a vrecák.

Environmentálne a ekonomické argumenty pre zrušenie bezplatného vydávania tašiek a vrecák v obchodnej sfére.