Biologický odpad - čo môžete urobiť Vy?

 • Začnite svojpomocne kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú vo vašej domácnosti a záhrade.
 • Zaveďte spoločné – komunitné kompostovanie vo vašej škole, záhradkárskej osade, ulici, panelovom dome, obci...
 • Nespaľujte biologické odpady v domácnosti a záhrade.
 • Nevyhadzujte biologické odpady na nelegálne „čierne“ skládky.
 • Biologické odpady, ktoré nedokážete doma spracovať odneste na miesto určené obcou (zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
 • Pokiaľ takéto miesto nemáte v obci vytvorené, požiadajte o to vášho starostu / primátora / poslancov obecného / mestského zastupiteľstva.
 • Ak nemáte možnosť samostatne kompostovať, zapojte sa do zberu biologického odpadu organizovaného obcou.
 • Pokiaľ nemáte v obci / meste zavedený separovaný zber, požiadajte o to vášho starostu / primátora / poslancov obecného / mestského zastupiteľstva.
 • Od Priateľov Zeme – SPZ si vyžiadajte informačné materiály s postupom, ako správne kompostovať.
 • Informujte o výhodách a postupoch kompostovania aj svoje okolie.
 • Ponúknite miestnej samospráve (obecnému / mestskému úradu) alebo organizácii pôsobiacej vo vašej obci / meste pomoc pri propagácii separovaného zberu a kompostovania biologických odpadov.
 • Pokiaľ budete svedkom nezákonného nakladania s biologickým odpadom (napr. jeho vyhadzovanie na nelegálne skládky, spaľovanie bioodpadu alebo vyhadzovanie „zeleného“ odpadu do nádob na zmesový odpad...) upozornite na to priamo aktéra, zavolajte mestskú alebo štátnu políciu alebo podajte podnet na prešetrenie na hociktorom úrade verejnej správy (obecný / mestský / miestny / obvodný / krajský úrad...). Nezabudnite, že môžete zostať v anonymite.
 • Nepoužívajte kuchynský drvič a nevyhadzujte zvyšky jedál a ostatné biologické odpady do kanalizácie. Zvyšujete tak množstvo problémových kalov, ktoré vznikajú na čistiarni odpadových vôd.