Smerovanie k nulovému odpadu - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Doterajšie aktivity Priateľov Zeme - SPZ v tejto oblasti spočívali v získaní informácií a distribúcii vzdelávacích dokumentov o stratégii „Smerovanie k nulovému odpadu“ samosprávnym, štátnym i odborným inštitúciám v SR. Ako prví sme otvorili diskusiu o tejto koncepcii na Slovensku.

Prvé kroky v jej implementovaní sme uskutočnili formou podpory triedeného zberu odpadov pre recykláciu a kompostovanie bioodpadov, keďže, aj tak základný systém nebol v rokoch 2004-5 zavedený v takmer polovici obcí Slovenska. Obciam a mestám sme pomáhali rozvíjať triedenie a zhodnocovanie odpadov vzdelávacími akciami, odborným poradenstvom, informačnými akciami pre verejnosť, praktickými akciami (napr. budovanie domácich a obecných kompostovísk). Presadili sme tiež viacero zmien v legislatíve, ktoré znížili zbytočné byrokratické bariéry pre kompostovanie / zhodnocovanie bioodpadov a podporili jeho rozvoj.

Ďalšími aktivitami pre postupné zavádzanie prvkov koncepcie bolo prispenie k presadeniu legislatívnych opatrení pre znižovanie vzniku odpadov z obalov, opätovné používanie obalov,  v zákone o obaloch. Na úrovni Európskej únie sme pomáhali presadzovať opatrenia pre prevenciu vzniku odpadov, vyššiu mieru materiálového zhodnocovania a zodpovednosti výrobcov za svoje produkty / obaly a obmedzenie skládkovania a spaľovania odpadov. 

V najbližšom období plánujeme, okrem pokračovania v rozvoji vyššie popísaných opatrení, realizovať:
  • Pilotný projekt „Centra pre opätovné používanie“, ktoré by znižovalo vznik odpadov opravovaním, renováciou starých nechcených vecí a ich navracaním späť na trh. Centrum by zamestnávalo prednostne sociálne znevýhodnené skupiny (napr. telesne alebo mentálne postihnutých), čím by prispelo k riešeniu nielen environmentálnych, ale aj sociálnych problémov.  
  • Presadzovať ďalšie legislatívne a ekonomické opatrenia pre zabezpečenie reálnej plnej zodpovedosti výrobcov za svoje produkty na národnej i európskej úrovni
  • Zvýšiť podporu vratných opakovane používaných obalov
  • Pomôcť zvýšiť mieru triedeného zberu a recyklácie komunálnych, stavebných aj priemyselných odpadov – vzdelávacími aktivitami, poradenstvom, legislatívno- ekonomickými zmenami smerom k väčšej motivácii obcí, priemyslu i občanov.
  • Zvýšiť povedomie a aktivity priemyslu v oblasti prevencie – predchádzania a obmedzovania vzniku a škodlivosti odpadov.
  • Podporiť zavádzanie nových environmentálne šetrnejších (a zväčša lacnejších) technológií, ktoré sú lepšími alternatívami k spaľovniam a skládkam odpadov. Napríklad mechanicko biologická  technológia (MBT) úpravy komunálnych odpadov; alebo nespaľovacie / neskládkovacie zneškodňovanie nebezpečných odpadov s obsahom POP látok.