DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Nová Dubnica

Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Mestom Nová Dubnica Vás pozývajú na toto odborné podujatie, ktoré sa bude konať 20. decembra 2012 v Novej Dubnici. Na podujatí budú tiež vyhlásené výsledky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj.

Začiatok: 20.12.2012 9:00

Miesto konania:

v budove Kultúrnej besedy v Sade Cyrila a Metoda č. domu 22 v Novej Dubnici

 

Pre koho je podujatie určené:

Pre zástupcov miest a obcí, vyšších územných celkov, pracovníkov štátnej správy, odborných pracovníkov firiem pracujúcich v odpadovom hospodárstve, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľ podujatia:

Informovanie a predstavenie praktických príkladov, ako sa dá úspešne a komplexne riešiť odpadové hospodárstvo v podmienkach SR za osobnej účasti najúspešnejších samospráv. Vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže Priateľov Zeme – SPZ o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve s názvom „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) v rokoch 2008 až 2010.

Program podujatia:

Podujatie bude rozdelené na dve časti, teoretickú a praktickú. Úvod teoretickej časti spestrí predstavenie víťaza súťaže 3Z. Následne sa predstavia všetci finalisti súťaže 3Z s prezentáciou svojich úspešných systémov nakladania s odpadmi. Potom bude nasledovať praktická časť - obhliadka systému odpadového hospodárstva mesta Nová Dubnica s prehliadkou Zberného dvora a predvedením používanej techniky.

Predstavené budú systémy z týchto miest a obcí:

 • Mesto Nová Dubnica z okresu Ilava s takmer 12 000 obyvateľmi. Majú zavedený komfortný systém triedeného zberu odpadov a zriadený zberný dvor s dotrieďovacím strediskom, kde má svoje miesto i chránená dielňa. Mesto má vybudovanú sieť komunitných kompostovísk a podporuje domáce kompostovanie.
   
  Nová Dubnica za svoje aktivity získala 2. miesto v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2007 až 2009, ktorú organizovali v roku 2010 Priatelia Zeme – SPZ.
   
 • Mesto Žiar nad Hronom s takmer 19 500 obyvateľmi. Mesto má moderne vybudovaný systém odpadového hospodárstva na Slovensku a dosahuje výrazné výsledky v triedení odpadov. 

  Žiar nad Hronom získal za svoje aktivity v odpadovom hospodárstve tieto ocenenia: 
  • Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo" a držiteľ ocenenia Zlatý mravec za projekt "Žiar nad Hronom na ceste k ekonomicky udržateľnému, spravodlivému a motivujúcemu systému nakladania s odpadmi" v roku 2008. 
  • Víťaz kategórie „Mesto / obec s mimoriadnym počinom v oblasti odpadového hospodárstva“ za rozšírenie komodít separovaného zberu odpadov nad rámec legislatívnych povinností v roku 2011 ocenený oprávnenou organizáciou ENVI-PAK.
   
 • Obec Košeca má okolo 2 500 obyvateľov a nachádza sa v okrese Ilava. Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci je doslova „šitý na mieru“. Obec do neho zapája svojich občanov rôznymi formami motivácie. Tiež účinne bojuje proti čiernym skládkam odpadov a domácemu spaľovaniu.

  Košeca získala za svoje aktivity v odpadovom hospodárstve tieto ocenenia:
  • 1. miesto v súťaži „3Z“ – o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2006 až 2008, ktorú organizovali v roku 2009 Priatelia Zeme – SPZ.
  • Víťaz kategórie komunálne odpadové hospodárstvo v súťaži „Zlatý Mravec“ v roku 2009 za efektívny a komplexný prístup pri zavádzaní separovaného zberu komunálnych odpadov vo vidieckych podmienkach.
  • Víťaz kategórie „Najlepšie mesto / obec v separovaní nápojových kartónov“ v roku 2011 ocenený oprávnenou organizáciou ENVI-PAK.
   
 • Obec Zábiedovo je najmenšou z predstavovaných obcí s počtom necelých 900 obyvateľov z okresu Tvrdošín. Má vybudovaný komplexný systém nakladania s odpadmi, v rámci ktorého sa zaoberá i zhodnocovaním odpadov pochádzajúcich z čiernych skládok odpadov. Významnú úlohu obec prikladá environmentálnemu vzdelávaniu verejnosti, mládeže, detí i pracovníkov Obecného úradu. Obec získala celý rad ocenení za prácu v ochrane a starostlivosti o životné prostredie.

Organizačné poznámky:

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, zaslaním prihlášky e-mailom alebo vyplnením online prihlasovacieho formulára do utorka 18. decembra 2012 u organizačného garanta Reného Říhu na e-maily: riha@priateliazeme.sk, telefónnom čísle 0908557598 alebo na webstránke www.priateliazeme.sk/spz/dod. K prihláške je potrebné priložiť aj potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku.

Poplatok za účasť na podujatí je vo výške 4 Eur. Je potrebné ho uhradiť vopred na číslo účtu: 4350054701 / 3100 (pozor, číslo účtu je opravené! V e-maily obciam bolo uvedené chybné číslo účtu.) , variabilný symbol 201212, alebo poštovou poukážkou na našu poštovú adresu.
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.

Účastníci majú zabezpečené občerstvenie.

Podujatie je súčasťou projektu ,,Triedenie a recyklácia odpadu - súčasť nášho každodenného života“ podporeného Recyklačným fondom.

Viac informácií:

René Říha, riha@priateliazeme.sk, 0908557598

AttachmentSize
Pozvánka na stiahnutie (formát .doc)152.5 KB