Obce, ktoré sa v odpadovom hospodárstve stali inšpiráciou pre ostatných – pridajte sa k nim !

15.02.2012

Priatelia Zeme – SPZ už tretí rok organizujú unikátnu súťaž s názvom: „3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj“. Tá je určená pre samosprávy, ktorým záleží na životnom prostredí a pomocou kvalitného odpadového hospodárstva ho chcú neustále zlepšovať. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorí venujú často aj svoj voľný čas práve na zlepšenie odpadového hospodárstva vo svojej obci.

Hodnotiaca komisia sleduje u prihlásených obcí pokrok v odpadovom hospodárstve v stanovenom trojročnom období. Všíma si najmä zlepšenie v komplexnosti systému odpadového hospodárstva, zabezpečenie dostatočného komfortu pre pôvodcov odpadov a ich informovanosť. Dôležité pre hodnotenie sú aj aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné používanie, spôsob riešenia výskytu čiernych skládok a  nelegálneho spaľovania odpadov, ale aj vývoj množstiev komunálnych odpadov, ktoré v obci vznikajú.

Hlavnou cenou pre víťazné obce je už tradične prestíž a medializácia dosiahnutých výsledkov, ako aj bezplatné odborné poradenstvo. Celkový víťaz dostáva tiež dar v podobe pamätného remeselného výrobku. Zapojiť sa do tejto súťaže môže každá obec.

Doteraz ocenené obce

 
V doterajších dvoch ročníkoch bolo ocenených dohromady sedem obcí. Tie dosiahli veľmi zaujímavé výsledky, ktoré vo všetkých prípadoch výrazne presiahli nevyhnutnú mieru vyplývajúcu z platnej legislatívy.

V prvom ročníku, v ktorom sa hodnotilo obdobie rokov 2006 – 2008, suverénne zvíťazila obec Košeca. Vďaka zavedeniu triedeného zberu odpadov pre všetkých pôvodcov odpadu, zriadeniu zberného dvora a podpore domáceho, obecného aj komunitného kompostovania, aktívnemu prístupu k riešeniu problematiky nelegálneho nakladania s odpadmi a výrazným informačným aktivitám znížili celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov o vyše 10 kg na osobu a rok. V prípade zmesových odpadov sa jednalo o zníženie viac ako 40 kg na osobu a rok. Zároveň sa v ich katastri výrazne obmedzil výskyt nelegálnych skládok odpadu. (Viac informácií...)

Druhé miesto získala obec Imeľ. Tá od roku 2006 začala rozširovať triedený zber odpadov na všetkých pôvodcov odpadov. Zaujímavosťou je triedenie aj na miestnom cintoríne. Obec aktívne podporuje domáce kompostovanie a vytvorila aj priestor, kde môžu obyvatelia odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Obec tým dosiahla zníženie množstva zmesového odpadu o 5 kg na osobu a rok, a účinnosť triedeného zberu až 63%. (Viac informácií...)

Tretie miesto získalo mesto Stará Turá. Postupným rozširovaním triedeného zberu dosiahla dostatočný komfort pre pôvodcov odpadu. Je navyše jedným z mála miest na Slovensku, ktoré má úspešne zavedený triedený zber biologických odpadov pre všetkých pôvodcov odpadov (IBV, KBV, podnikatelia a firmy).Ten potom kompostuje na mestskej kompostárni. Aktivity sú podporené pravidelnou informačnou kampaňou. Účinnosť triedeného zberu presahuje 25%. (Viac informácií...)

Organizátori udelili aj mimoriadnu cenu pre mesto Piešťany. To síce za sledované obdobie nedosiahlo výrazný pokrok, ale zavedený systém odpadového hospodárstva je na vysokej úrovni. V celom meste je zavedený triedený zber odpadov na dobrej technickej úrovni, v rodinných domoch aj zber biologicky rozložiteľných odpadov. Zaujímavosťou sú aj koše na triedenie odpadov v centre mesta a intenzívna informačná kampaň. V meste bol zaznamenaný pokles celkového množstva komunálnych odpadov o 3,32% a účinnosť triedeného zberu 39%. (Viac informácií...)

V druhom ročníku, v ktorom sa hodnotilo obdobie rokov 2007 – 2009, zvíťazilo mesto Dubnica nad Váhom. To v sledovanom období zvýšilo množstvá vytriedených odpadov – kovy o 139%, viacvrstvové kombinované materiály o 42%, textil o 52%, pneumatiky o 157%, elektroodpad o 93%, drobný stavebný odpad o 41% atď. Pekným príkladom pre ostatné obce môže byť aj to, že časť objemného odpadu dokáže mesto namiesto uloženia na skládku vytriediť a odovzdať na recykláciu a časť na energetické zhodnocovanie ako alternatívne palivo. Zhodnocovanie odpadu tak dosiahlo úroveň viac ako 29%. (Viac informácií...)

Druhé miesto získalo mesto Nová Dubnica. To zvýšilo množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene v sledovanom období o takmer 90 %. Zaujímavé je aj to, že na dotrieďovanie vytriedených zložiek odpadu zriadilo mesto chránenú dielňu, kde zamestnáva znevýhodnené skupiny obyvateľov. Účinnosť triedeného zberu je viac ako 23%. V roku 2009 bol zaznamenaný medziročný pokles celkového množstva komunálnych odpadov takmer o 24 kg na osobu a rok a pokles zmesového odpadu o viac ako 33 kg na osobu a rok. (Viac informácií...)

Tretie miesto získala obec Palárikovo. Obec dosahuje účinnosť triedeného zberu 65,5%, ktorá je výnimočná aj na európske pomery. Pravidelná zapojenosť do triedeného zberu je na úrovni až 98%. To dosiahla zavedením systému, ktorý je maximálne komfortný pre pôvodcov odpadov a príkladný svojimi informačnými aktivitami. Za povšimnutie stojí aj fakt, že už od roku 2004 viac komunálneho odpadu odovzdáva na recykláciu ako na zneškodňovanie skládkovaním. I vďaka tomu získala v tomto ročníku obec Palárikovo od organizátorov aj mimoriadnu cenu. (Viac informácií...)

Podrobné informácie o aktivitách a zavedených systémoch všetkých víťazných obcí z predchádzajúcich dvoch ročníkov si môžete nájsť v publikácii Separovaný zber v mestách a obciach, ktorú v roku 2010 vydali Priatelia Zeme – SPZ.

Chcete aj vy zviditeľniť svoje úspechy?

 
Priatelia Zeme – SPZ v polovici decembra 2011 vyhlásili tretí ročník súťaže „3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj“.

Aj v tomto ročníku sa hodnotí pokrok samospráv v odpadovom hospodárstve, tentoraz za trojročné obdobie 2008 - 2010.

Prihlásenie pritom nie je vôbec zložité. Stačí do 1.3.2012 vyplniť súťažný formulár a zaslať ho spolu s ročnými výkazmi o nakladaní s komunálnym odpadom. Formulár aj s ďalšími informáciami súťažiaci nájdu na webovej stránke http://www.priateliazeme.sk/spz/3z.

Využite možnosť spropagovať vaše aktivity a výsledky v oblasti odpadového hospodárstva a pripojte sa k doterajším víťazom – prihláste sa do súťaže „3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj“.

 

autor: Branislav Monok, Martin Valentovič

Obce, ktoré sa v odpadovom hospodárstve stali inšpiráciou pre ostatných – pridajte sa k nim !
Citácie:
MOŇOK, Branislav; VALENTOVIČ, Martin. Priatelia Zeme - SPZ. Obce, ktoré sa v odpadovom hospodárstve stali inšpiráciou pre ostatných – pridajte sa k nim ! [online]. 2012-02-15 [cit. 2024-06-25]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7840>.
Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 15. február 2012 - 11:53, naposledy bola upravená: 19. marec 2012 - 11:31.