Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!

Košice, 24.12.2012

Tretí ročník súťaže samospráv o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve s názvom „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) bol ukončený slávnostným vyhlásením víťazov. Vyhlasovanie výsledkov spolu s odovzdávaním cien prebehlo 20. decembra 2012 na Dni otvorených dverí v odpadovom hospodárstve v Novej Dubnici.

Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí, ktorým záleží na odpadovom hospodárstve a chcú ho neustále zlepšovať. Martin Valentovič, predseda organizácie Priatelia Zeme – SPZ, ktorá súťaž organizovala, hovorí: „Súťaž má viacero dôležitých rozmerov. Okrem vyzdvihnutia práce konkrétnych ľudí chceme ukázať aj to, že na odpadové problémy existujú na Slovensku aj veľmi pozitívne riešenia.

Odborná porota u prihlásených obcí opäť hodnotila aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, pokrok v množstvách vyseparovaných odpadov, vytvorený komfort pre pôvodcov odpadu, úroveň informovanosti verejnosti, komplexnosť celého systému odpadového hospodárstva a ďalšie ukazovatele. Sledovaným obdobím pre dosiahnutie pokroku boli roky 2008 až 2010. Spomedzi desiatok prihlásených samospráv porota určila troch víťazov a jednu mimoriadnu cenu.

Na 1. mieste sa umiestnilo mesto Nová Dubnica. V sledovanom období síce zvýšilo celkové množstvo odpadu o 24%, avšak zároveň dokázalo udržať množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu. Na porotu urobilo dojem zvýšenie miery separovania biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na trojnásobok, ale aj nárast v ďalších komoditách ako plasty, papier, kovy o desiatky percent. Celkovo tak išlo v Novej Dubnici o zvýšenie množstva vytriedených odpadov u 13 komodít, a celková účinnosť sa tak zdvihla na takmer 29%. Okrem toho zaujala porotu aj komfortnosť systému pre obyvateľov, realizácia zberného dvora formou chránenej dielne, triedenie bioodpadu v školských jedálňach a tiež zriaďovanie komunitných kompostovísk.

Na 2. mieste sa umiestnilo mesto Žiar nad Hronom. V tomto meste je zriadený veľmi komfortný systém odpadového hospodárstva, avšak výsledky sú o niečo horšie ako v Novej Dubnici. V sledovanom období síce došlo k zvýšeniu množstiev triedeného odpadu u 12 komodít, avšak zároveň poklesla celková účinnosť separovaného zberu o viac ako 1%. Porota pri Žiari nad Hronom ocenila aj intenzívnu prácu s verejnosťou a tvrdý postup pri nelegálnom nakladaní s odpadmi.

Na 3. mieste sa umiestnila obec Košeca. V tejto obci nedošlo až k takému výraznému nárastu vytriedených zložiek odpadov, avšak porota ocenila nie len komfortný systém pre obyvateľov, ale aj výrazný pokles v produkcii obyvateľov, až o 20 kg na obyvateľa, pričom pri zmesovom komunálnom odpade to bolo až o 30%. Toto dosiahla Košeca hlavne vďaka intenzívnej podpore domáceho a komunitného kompostovania. Taktiež porota ocenila prácu s obyvateľstvom pri nelegálnom nakladaní s odpadom.

Porota sa rozhodla aj v tomto ročníku udeliť Mimoriadnu cenu za kvalitnú dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve. Ocenenie získala obec Zábiedovo. Okrem toho, že má táto obec pomerne komfortný systém pre obyvateľov, zaujímavá je aj intenzívna práca s verejnosťou, dotrieďovanie nelegálne uloženého odpadu a celkový environmentálny prístup obce k svojmu fungovaniu.

Novinkou v súťaži je vecná cena pre prihlasovateľa obce, mesta do súťaže, ktorá bola vylosovaná priamo na podujatí. Vecnú cenu od spoločnosti Mevako získal Ing. Edita Haládiková z Mestského úradu v Šali.

Viac informácií

Martin Valentovič, predseda, Priatelia Zeme–SPZ, 0903 279 817, valentovic@priateliazeme.sk

Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!Aj tretí ročník súťaže obcí „3Z“ má svojich víťazov!