Priatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve

Bošáca, 21.12.2017

Už piaty krát boli vyhlásení víťazi „3Z – Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj“ – súťaže samospráv o najlepší pokrok a výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve.

„Priatelia Zeme – SPZ chcú touto súťažou ukázať, že aj v slovenských podmienkach sa môžu zrodiť pozitívne príklady v komunálnom odpadovom hospodárstve. Ak také sú, tak na ne treba poukázať a oceniť ich,“ povedal Branislav Moňok.

Tento ročník súťaže bol špecifický. Obce sa neprihlasovali samé, ale Priatelia Zeme vyhodnotili výsledky všetkých obcí na základe údajov za rok 2016. Všímali si, či si samosprávy plnia základné povinnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom – napr. či vykonávajú triedený zber povinných zložiek komunálnych odpadov, drobného stavebného odpadu alebo objemného odpadu. Postupne vyraďovali obce, ktoré nevykazovali žiadne údaje o množstve zmesového komunálneho odpadu, papiera, skla, plastov, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, či tzv. zeleného biologického odpadu. Z celkového množstva 2 888 hodnotených obcí im takýmto „sitom“ prešlo len 266 obcí.

Z nich vybrali:

  • obec s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016
  • mesto s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016
  • samosprávu s najväčším pokrokom v odpadovom hospodárstve v rokoch 2015 až 2016

Víťazom kategórie „Obec s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016“ sa stala obec Malý Cetín, ktorá dosiahla 63,60 % mieru recyklácie pri sledovaných zložkách komunálneho odpadu. Mala zavedený zber všetkých povinných zložiek, vrátane biologických odpadov, viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), tiež textil a šatstvo.

Víťazom kategórie „Mesto s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve za rok 2016“ sa stalo mesto Nemšová, ktoré dosiahlo 44,24 % mieru recyklácie pri sledovaných zložkách komunálneho odpadu, zber všetkých povinných zložiek, vrátane biologických odpadov, VKM, textilu a šatstva.

Víťazom kategórie „Samospráva s najväčším pokrokom v odpadovom hospodárstve v rokoch 2015 až 2016“ sa stala obec Imeľ, pri ktorej bol zaznamenaný nárast recyklácie pri sledovaných zložkách komunálneho odpadu oproti roku 2015 až o 34,66 %. V roku 2016 dosiahla 56,55 % mieru recyklácie, čo predstavuje 200 kg vytriedených komunálnych odpadov na 1 obyvateľa. Vyprodukovali tiež 117 kg zmesových komunálnych odpadov na obyvateľa, zabezpečili zber všetkých povinných zložiek, vrátane biologických odpadov, VKM, textilu a šatstva.

Je povzbudivé vidieť, že aj v našich podmienkach je možné dosiahnuť takú vysokú mieru recyklácie odpadov. Ak sú vytvorené komfortné podmienky a ľudia sú dostatočne informovaní, 50 % miera recyklácie prestane byť ilúziou a stane sa faktom. Nech sú takého obce príkladom pre ostatných.“ – skonštatoval Moňok.

Na záver dodal: „Tento nový formát súťaže však poukázal aj na fakt, že stále je veľa samospráv, ktoré si neplnia všetky svoje povinnosti v zabezpečovaní odpadového hospodárstva alebo výkazníctva. To treba čo najskôr zmeniť.

Súťaž 3Z finančne podporil Vyšehradský fond v rámci projektu „Škola udržateľnosti v4“.

Viac informácií o správnom nakladaní s odpadmi a kompostovaní nájdete na www.priateliazeme.sk/spz a www.kompost.sk.

Viac informácií

Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ
0904 124 726
monok@priateliazeme.sk

Priatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstvePriatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstvePriatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstvePriatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstvePriatelia Zeme ocenili obce s najlepšími výsledkami v odpadovom hospodárstve