Súťaž o najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov: „3Z“ (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj)

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vyhlasujú prvý ročník súťaže o najväčší prínos v znižovaní množstva odpadov

„3Z“

(Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj)

S odpadmi sa stretávame všade okolo nás. Počnúc košom na odpad v domácnosti a končiac pohľadom na novodobé odpadové pyramídy (skládky odpadu). Až 76% komunálneho odpadu sa v súčasnosti na Slovensku skládkuje. Je to alarmujúce číslo, keď vezmeme do úvahy, že 90% z tohto odpadu by nemuselo vôbec vzniknúť, alebo by sa dal vytriediť a využiť ďalej ako surovina.
Obce majú možnosť navrhnúť a zaviesť taký systém nakladania s odpadom, ktorý zohľadňujúc ich špecifické podmienky, zníži v maximálnej možnej miere množstvo skládkovaných a spaľovaných odpadov.
Na dlhej ceste vzdelávania pôvodcov odpadu majú svoje nezastupiteľné miesto školy. Tie majú ako základná vzdelávacia inštitúcia veľké možnosti naučiť svojich žiakov a študentov, ako správne nakladať s odpadom.
Je k tomu však potrebná hlavne vôľa a chuť spočiatku viac pracovať. Výsledky potom nie sú len ekonomickým vkladom do obecnej pokladne ale i ekologickým vkladom pre budúce generácie.

Priatelia Zeme si uvedomujú náročnosť práce v odpadovom hospodárstve a vážia si ľudí, ktorí tomu venujú dostatok energie a času. Preto sme sa rozhodli, že vaše výsledky práce zviditeľníme a ohodnotíme.
Za týmto účelom vyhlasujeme prvý ročník súťaže „3Z“

Opis súťaže

Súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách:
1. Obce
2. Školy
Každá kategória má svojho víťaza. Prihlásená škola môže byť aj z už prihlásenej obce a naopak.

Pre obce:

Obec sa do súťaže zapája prostredníctvom porovnania výsledkov za 3 roky nakladania s odpadom v obci. Ide teda o dosiahnutý pokrok.

Súťaž sa vzťahuje na obdobie od januára 2006 do konca decembra 2008.

Základom pri hodnotení bude kvantitatívny a kvalitatívny pokrok, ktorý v sledovanom tomto období obec dosiahla. V prípade hodnotenia kvantitatívneho pokroku budú prepočítavané výsledky na jedného obyvateľa.

Hodnotiť sa bude:
- prístup k riešeniu odpadového hospodárstva vzhľadom na Hierarchiu nakladania s odpadom (aktivity na predchádzanie vzniku odpadu, opätovného využívania odpadov, triedeného zberu a zhodnocovania odpadov)
- komplexnosť systému nakladania s odpadom
- účinnosť zberu vyseparovaných zložiek odpadov
- hmotnosť zneškodňovaného odpadu
- informovanie a motivovanie verejnosti (originalita vybraných aktivít a ich efekt)
- mediálna propagácia

Pre školy:

Škola sa do súťaže zapája prostredníctvom vykonaných vzdelávacích aktivít a výsledkov pri nakladaní s odpadmi v škole.

Súťaž sa vzťahuje na obdobie školských rokov 2007/2008 a  2008/2009.

Základom pri hodnotení budú kvalitatívne a kvantitatívne výsledky, ktoré v sledovanom období škola dosiahla. Pri hodnotení kvantitatívnych výsledkov budú dosiahnuté množstvá prepočítavané na žiaka.
Hodnotiť sa bude:
- informovanie a motivovanie (originalita a inovatívnosť vybraných aktivít, spektrum cieľových skupín, dopad na cieľovú skupinu, vplyv na širokú verejnosť...)
- mediálna propagácia
- spôsob riešenia nakladania s odpadmi v škole a jeho komplexnosť
- účinnosť zberu vyseparovaných zložiek odpadov
- hmotnosť zneškodňovaného odpadu
- iné aktivity (napr. monitoring čiernych skládok, eko hliadky...)

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môže prihlásiť každá obec a škola, ktorá vyplní priložené súťažné formuláre za jednotlivé roky a zašle ich do 22.11.2009 na nižšie uvedené kontakty.

Prihlásený subjekt sa zaväzuje, že v prípade nejasností alebo potreby overenia informácií poskytne zástupcovi hodnotiaceho tímu potrebnú súčinnosť.

Priatelia Zeme – SPZ si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže každú prihlásenú obec alebo školu, ktorá:
- nevyplní všetky povinné časti súťažného formulára
- neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri doplnení / overení údajov
- v sledovanom období výrazným spôsobom prispela k poškodeniu životného prostredia

Hodnotiaci tím:

4 pracovníci Priateľov Zeme – SPZ, 1 odborný externý spolupracovník

Ceny:

Hlavnou cenou bude pre obec alebo školu prestíž a medializácia dosiahnutých výsledkov.
Víťazi jednotlivých kategórií dostanú dar v podobe pamätného remeselného výrobku.
Následne bude z našej strany navrhnutá pre víťazov možná bezplatná spolupráca s obcou formou poradenstva a so školou formou zážitkovej a interaktívnej ekovýchovy.

Ceny budú vyhlásené v decembri 2009, na vyhlásenie budú pozvaní všetci účastníci súťaže. Ceny budú odovzdané na akcii s prizvaním médií.


Prihlásenie sa do súťaže:

Vyplnené súťažné formuláre zašlite v termíne do 22.11.2009 prednostne e-mailom spz@priateliazeme.sk, alebo v krajnom prípade poštou na adresu:
Priatelia Zeme – SPZ,
P. O. BOX H-39,
040 01 Košice
e-mail: spz@priateliazeme.sk

Obec zasiela: 1excelový formulár s dvomi hárkami za rok 2006 a 2008 a prikladá Ročné výkazy o nakladaní s komunálnym odpadom

Škola zasiela: 1excelový formulár s dvomi hárkami za šk.rok 2007/2008 a 2008/2009

POZOR! Neprehliadnite! V Suťažnom formulári pre obec aj pre školu sú dva hárky (dole dve záložky), vyplńte prosím oba!

CsatolmányMéret
Formulár pre obce, za rok 2006, 200879.5 KB
Formulár pre školy, za rok 2007/2008 a 2008/200958.5 KB