Pravidlá súťaže

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto pravidlá stanovujú podmienky a pravidlá súťaže reklamných šotov o kompostovaní.
Súťaž je organizovaná organizáciou Priatelia Zeme – SPZ, Alžbetina 53, 040 01 Košice, tel.: 0908 557 598, web: www.priateliazeme.sk/spz (ďalej len "organizátor").
Dátum vyhlásenia súťaže je 18. november 2013. Uzávierka súťaže je 12. máj 2014 30. jún 2014. Výsledky budú zverejnené 26. mája 2014 v septembri.

2. Téma súťaže

Cieľom súťaže je pozitívna propagácia kompostovania vtipnou kreatívnou formou. Výsledkom by mal byť reklamný šot, ktorý bude prezentovaný za účelom propagácie kompostovania v televíziách, prostredníctvom internetu a na rôznych verejných akciách, ktoré usporadúvajú Priatelia Zeme – SPZ (napr. seminároch, prednáškach, informačných stánkoch).

3. Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Študenti by si mali v spolupráci s organizátormi naštudovať základy témy a vytvoriť téme primeraný krátky reklamný šot.

4. Šoty

 • Do súťaže je možné pridávať iba šoty vyhovujúce téme súťaže a súťažiaci musí byť ich autorom.
 • Dĺžka súťažného filmu nesmie prekročiť tri minúty.
 • Štýl videa nie je ničím obmedzený. Môže ísť o hudobné video, film, krátky dokument, animáciu alebo čokoľvek iné.
 • Šoty môžu byť vytvorené všetkými typmi video kamier všetkých kategórií vrátane kamier v mobilných telefónoch, avšak pri hodnotení snímkov bude porota prihliadať aj na technickú kvalitu snímkov.

5. Prihlásenie

Prihlásiť sa možno do dátumu uzávierky súťaže, vyplnením prihlášky/formulára, ktorý nájdete na stránke www.priateliazeme.sk/spz/sutaz-soty-kompostovanie a doručením šotu na niektorý úložný server (napr. www.ulozisko.sk, www.uloz.to, www.leteckaposta.cz), po vyžiadaní údajov na FTP server www.priateliazeme.sk, alebo zaslaním CD/DVD na adresu: Priatelia Zeme – SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice, pričom obálku zreteľne označte heslom: „Súťaž šotov o kompostovaní" a heslom, na základe ktorého budeme vedieť zásielku identifikovať - to isté heslo prosím uveďte v prihlasovacom formulári. V prihlasovacom formulári, ktorý účastník vypĺňa, je nutné označiť, akou formou účastník doručí svoj príspevok.

6. Porota

Súťaž bude vyhodnotená pracovníkmi organizácie Priatelia Zeme – SPZ a odborníkom z oblasti reklamy.

7. Ceny

Budú vyhlásené 3 víťazné šoty, ktorých autori obdržia vecné ceny v hodnote 300 EUR pre prvé miesto, 200 EUR pre druhé miesto a 100 EUR pre tretie miesto.

8. Práva, uplatňovanie nárokov a opatrenia

 • Organizátori si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktorých autora sa nedalo identifikovať.
 • Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť alebo nezverejniť príspevky, ktoré môžu poškodzovať dobré meno, sú neetické, porušujú právne predpisy.
 • Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.
 • Súťaž môže byť kedykoľvek bez udania dôvodu skrátená, prerušená alebo odvolaná. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na webstránke súťaže.
 • Každý súťažiaci poskytuje organizátorom zaslaním príspevku do súťaže súhlas s jeho použitím na účely propagácie kompostovania, aktivít organizátora a tejto súťaže (zverejnenie šotov v televíziách, prostredníctvom internetu alebo premietaním na verejnosti bez nároku na honorár). Licencia na použitie šotov sa poskytuje bez časového a teritoriálneho obmedzenia. Autorské práva zostávajú autorovi šotu.
 • Organizátor si vyhradzuje právo upraviť šot pridaním krátkeho popisu, svojho loga, loga donora projektu v rámci ktorého je súťaž vyhlásená.
 • Výhercovia budú upovedomení o výsledku hodnotenia elektronickou poštou alebo telefonicky. Výherca sa musí pri prevzatí ceny identifikovať dokladom totožnosti.  Súťažiacemu, ktorý si neprevezme cenu, bude cena odoslaná poštou.

9. Záverečné ustanovenia

 • Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky v týchto pravidlách.
 • Súťažiaci prehlasuje, že je autorom pridaného príspevku a že príspevok neobsahuje žiadny materiál, ktorý je chránený autorskými právami iných osôb, ako je autor príspevku.
 • Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad pridanie príspevku, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).
 • Zapojením sa do tejto súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže.
 • Súťažiaci udeľuje organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov na účely organizovania súťaže vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

10. Podpora