Ekologickí hriešnici - Štátna správa / Samospráva

Skládka stavebného odpadu Trstená

Skládka stavebného odpadu v meste Trstená situovaná pri vodnej ploche s výskytom rýb a chránených obojživelníkov, plazov.

Skládka stavebného odpadu TrstenáSkládka stavebného odpadu TrstenáSkládka stavebného odpadu TrstenáSkládka stavebného odpadu Trstená

Nelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívaná

- foto z dňa 10.3.2010
- aj napriek opakovaným podnetom a nariadeniam na odstránenie je skládka stále funkčná

Nelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívanáNelegálna skládka pri Švedlári je aj naďalej využívaná

Rozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalej

Neriešená ale aj veľmi zle riešená situácia v obci Helcmanovce. Dve, už rok sledované skládky. Jedna zahrnutá (akože odstránená), druhá stále funkčná a známa medzi občanmi. Foto z 10.3:2010.

Rozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalejRozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalejRozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalejRozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalejRozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalejRozľahlé čierne skládky v Helcmanovciach zostávajú aj naďalej

Spalovanie pneumatík

V máji 2009 sme na Inšpektorát životného prostredia zaslali podnet kvôli spaľovaniu pneumatík v ovocnom sade. Podnet sme podali po tom, čo v relácii STV odvysielali reportáž o tom, ako sa zachraňuje ovocný sad pred jarnými mrazmi. Počas reportáže sa do ohňa veselo prikladali pneumatiky, na čo sme v našom podnete upozornili. Po pol roku "vyšetrovania" sme od Obvodného úradu životného prostredia v Trebišove, ktorému bol podnet postúpený, dostali túto odpoveď, z ktorej je jasné, že  "skutok sa nestal"...

Protizákonné usmernenie MŽP vo veci riešení podnetov k čiernym skládkam

Počas júna 2009 adresovalo OZ TATRY Krajskému úradu v Žiline dve sťažnosti, ktoré sa týkali:

• postupu Obvodných úradov životného prostredia v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši pri riešení podnetov nelegálneho nakladania s odpadmi v okrese Ružomberok resp. Liptovský Mikuláš,

• formálneho a obsahového riešenia sťažnosti príslušnými obvodnými úradmi životného prostredia, týkajúcich sa vyššie uvedenej problematiky nelegálneho nakladania s odpadmi.

Po piatich mesiacoch dopisovania si všetkých troch zainteresovaných strán, teda OZ TATRY, Krajského úradu životného prostredia v Žiline a Ministerstva životného prostredia SR, dostalo v novembri 2009 OZ TATRY „Oznámenie o vybavení sťažnosti“, a to v oboch kauzách.

Krajský úrad životného prostredia konštatoval, že doterajšia prax miestne príslušných obvodných úradov životného prostredia vo veci nelegálneho nakladania s odpadmi vychádzala z „Usmernenia ako postupovať pri nájdení nepovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad)“, ktoré bolo zverejnené na internetovom portáli Ministerstva životného prostredia SR.

Krajský úrad životného prostredia v Žiline preto požiadal MŽP SR o vyjadrenie sa k danej problematike, pričom v odpovedi Ministerstvo životného prostredia prakticky označilo vlastné „usmernenie“ za irelevantné pre determinovanie zákonného postupu obvodných úradov životného prostredia.

Viac informácií nájdete v Stanovisku Krajského úradu životného prostredia v Žiline.

Nezákonné riešenie nelegalnych skládok odpadov obvodnými úradmi

Občianske združenie TATRY vydalo materiál, ktorý analyzuje postupy väčšiny Obvodných úradov životného prostredia pri riešení podnetov k nelegálnym skládkam odpadov. Riešenia sú pre úrady jednoduchšie, ale nie sú v súlade so zákonom o odpadoch.

Sumár materiálu

Zhrnutie počtu správnych konaní jednotlivých obvodných úradov

MŽP odporúča projekt ešte pred ukončením EIA

MŽP zaslalo dotknutej obci Hencovce v procese posudzovania vplyvov spaľovne spol. Bukocel list, v ktorom obec žiada o prehodnotenie stanoviska k zámeru, pretože projekt vraj spĺňa všetky atribúty environmentálneho projektu.  MŽP to urobilo ešte pred ukončením procesu, ktorým sa zisťuje aké vplyvy bude mať projekt na životné prostredie.

Celý list v rozlíšení TU

MŽP odporúča projekt ešte pred ukončením EIAMŽP odporúča projekt ešte pred ukončením EIA

Čierna skládka v Helcmanovciach

- foto z 3.10.2009 - nájdených mnoho pások z registračnej pokladne
Čierna skládka v HelcmanovciachČierna skládka v Helcmanovciach

Nelegálna skládka odpadov v obci Helcmanovce

- umiestnenie: za poľnohospodárskym družstvom - fotografie zo dňa 5.5.2009 Na skládke nájdených aj mnoho obálok s adresátmi.
Nelegálna skládka odpadov v obci HelcmanovceNelegálna skládka odpadov v obci HelcmanovceNelegálna skládka odpadov v obci HelcmanovceNelegálna skládka odpadov v obci Helcmanovce