Prezentácie z Dňa otvorených dverí v Topoľčanoch 2011

V utorok 22. novembra 2011 sa konal Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v meste Topoľčany. Organizovali ho Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci s Mestom Topoľčany a firmou SCHWARZ – EKO spol. s r.o., ktorá vykonáva pre mesto služby v odpadovom hospodárstve.

Podujatia sa zúčastnilo celkom 55 účastníkov spomedzi zástupcov miest a obcí, pracovníkov technických služieb miest a obcí, firiem z oblasti odpadového hospodárstva a študentov. Program otvoril privítaním prítomných predseda Priateľov Zeme – SPZ Martin Valentovič a primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž.

Teoretickú časť začal prednáškou zástupca Recyklačného fondu. Mgr. Vladimír Grauzel predstavil účastníkom súčasné možnosti fondu pri financovaní triedeného zberu v obciach.

Ďalšie prednášky sa už venovali úspešným systémom odpadového hospodárstva vo vybraných samosprávach Slovenska. Ako prvá vystúpila Ing. Iveta Markusková z obce Palárikovo, ktorá porozprávala skúsenosti, aktivity a úspechy pri prevádzkovaní obecného systému nakladania s odpadmi. Je prvou obcou na Slovensku, ktorá sa oficiálne prihlásila ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu a úspešne sa jej darí napĺňať jej ciele, t. z. že aktívne pristupuje k znižovaniu množstva zneškodňovaných odpadov. Hlavnými aktivitami je zavedený komfortný triedený zber odpadov a podpora domáceho a komunitného kompostovania v obci. Majú vybudovaný regionálny zberný dvor s dotrieďovacou linkou a zriadené obecné kompostovisko. Z dosiahnutých výsledkov môžeme spomenúť, že do zberu sa pravidelne zapája až 98 % obyvateľov a do domáceho a komunitného kompostovania až 95 % domácností. Od roku 2004 sa v Palárikove viac odpadu vyseparuje a recykluje, ako ukladá na skládku odpadov.  V roku 2009 dosiahla miera recyklácie 65,5 % z celkového množstva komunálnych odpadov vznikajúcich v obci.Aj vďaka týmto aktivitám získalo Palárikovo viaceré ocenenia, napríklad 3. miesto a zároveň aj Mimoriadnu cenu poroty za kvalitnú dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v odpadovom hospodárstve v súťaži „3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj" o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2007 až 2009, ktorú organizovali v roku 2010 Priatelia Zeme – SPZ.
 
Ďalším predstaveným systémom odpadového hospodárstva bolo Mesto Nová Dubnica, zastúpené Mgr. Katarínou Bašnou. Mesto Nová Dubnica má zavedenýkomfortný systém triedeného zberu odpadov a zriadený zberný dvor s dotrieďovacím strediskom. Mesto podporuje aj domáce a komunitné kompostovanie. Z dosiahnutých výsledkov môžeme spomenúť napr. viac ako 20%  mieru zhodnocovania komunálnych odpadov v meste a zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov o 15%. Zaujímavé je aj to, že na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek odpadu zriadilo mesto chránenú dielňu, kde zamestnáva znevýhodnené skupiny obyvateľov. Taktiež Nová Dubnica bola za svoje aktivity ocenená, získala napríklad 2. miesto v súťaži "3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj" o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve za obdobie rokov 2007 až 2009, ktorú organizovali v roku 2010 Priatelia Zeme – SPZ.

Potom už nasledovalo predstavenie domácich. Odpadové hospodárstvo Topoľčian predstavili spolu Ing. Zdenka Švajdleníková a Ing. Štefan Zvala. Mesto Topoľčany má jeden z najkomplexnejších vybudovaných systémov odpadového hospodárstva na Slovensku. Triedený zber odpadov funguje v meste od roku 1993. Majú vybudovaný moderný zberný dvor s dotrieďovacou linkou. V roku 1997 pribudol v meste zber biologického odpadu z rodinných domov. Ten sa v súčasnosti kompostuje na mestom zriadenej kompostárni spolu s odpadom z mestskej zelene. Z dosiahnutých výsledkov je zaujímavé napríklad že dosahujú takmer 30 % mieru zhodnocovania komunálnych odpadov v meste, ale tiež že majú veľmi dobrú ekonomiku kompostárne a nevyskytujúci sa problém s odbytom kompostu.

Na záver tejto časti vystúpili zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ. Branislav Moňok poukázal na možnosti obcí pri predchádzaní vzniku komunálnych odpadov, vznikajúcich  na ich území a tým aj možnosti šetriť náklady na odpadové hospodárstvo. Mgr. Lenka Beznáková prítomným ponúkla pomoc pri riešení problémov, na ktoré narážajú v odpadovom hospodárstve. Taktiež upozornila, že sa blíži vyhlásenie tretieho ročníka súťaže Priateľov Zeme – SPZ o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve "3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj".

Po ukončení teoretickej časti sa účastníci presunuli na zberný dvor a kompostáreň mesta Topoľčany. Tu mali možnosť v praxi vidieť fungovanie týchto prevádzok, ktoré predstavil detailným popisom Ing. Štefan Zvala. Zaujímavým doplnkom boli ukážky práce techniky používanej pri kompostovaní – drviča, preosievača a prekopávača kompostu. Počas celej exkurzie prebiehala živá diskusia.

Deň otvorených dverí odpadového hospodárstva v Topoľčanoch splnil svoju úlohu. Ukázal pozitívne a fungujúce príklady v oblasti odpadového hospodárstva v obciach a mestách. Prispel tak k rozbitiu mýtu, že sa nedá efektívne prevádzkovať odpadové hospodárstvo na komunálnej úrovni bez vysokých strát. Podujatie ukázalo, že aj keď nie je situácia v oblasti nakladania s odpadmi zďaleka ideálna, ak sa chce skutočne nájsť riešenie, tak sa nájde.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci série aktivít uskutočnených Priateľmi Zeme – SPZ počas Európskeho týždňa predchádzania vzniku odpadov vďaka projektu  „Triedenie a recyklácia odpadu – súčasť nášho každodenného života“, ktorý finančne podporil Recyklačný fond.

 

Prezentácie

UPOZORNENIE: prezentácie boli dostupné len do 31.12.2011!

Táto podstránka bola vytvorená: 29. November 2011 - 23:39, naposledy bola upravená: 5. January 2012 - 2:14.