Povedzme si všetko o kompostovaní!

Dátum začiatku

01.09.2013

Dátum konca

28.02.2015


Cieľom projektu je zvýšiť environmentálne povedomie širokej i odbornej verejnosti o správnych spôsoboch kompostovania a využívania kompostu a pomôcť SR naplniť záväzky voči EÚ stanovené Smernicou o skládkovaní odpadov.

Na Slovensku sa v súčasnosti biologický odpad (okrem odpadu zo zelene) zneškodňuje na skládkach odpadov. Pri tomto spôsobe nakladania vznikajú 2 najvýznamnejšie skleníkové plyny: CH4 a CO2. V roku 2004 bolo podľa analýz EÚ vyprodukovaných v odpadovom hospodárstve členských štátov až 109 Mt skleníkových plynov, prevažne CH4 a CO2. A pritom práve kompostovanie je jednou z významných foriem úspory emisií CO2.

Aby EÚ trendu neustálej produkcie skleníkových plynov zabránila, vydala Smernicu o skládkovaní odpadov č. 1999/31/ES, kde stanovila členským štátom prísne záväzky. Pre SR stanovila záväzok zabezpečiť zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov do roku 2013 o 50 % a do roku 2020 až o 65 %, oproti tomu množstvu, ktoré sme skládkovali v SR v  referenčnom roku 1995. Aby sa tento záväzok podaril SR naplniť, schválila v roku 2010 Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov. Tam sú stanovené nasledovné opatrenia: od roku 2013 40 % obcí do 1500 obyvateľov by malo zaviesť komunitné kompostovanie; 40 % domácností by sa malo zapojiť do domáceho kompostovania a mala by byť zavedená povinnosť triediť  biologický odpad s minimálne 20% účinnosťou, Od roku 2020 sa postupne tieto hodnoty zvyšujú na 60 % obcí..., 50 % domácností... a 40% účinnosť.

Domáce kompostovanie sa môže prevádzkovať takmer v každom rodinnom dome a záhrade. V SR žije cca 2,67 mil. obyvateľov v 820 tisíc rodinných domoch. Ak by len 40 % týchto domácností správne kompostovalo všetky svoje biologické odpady,  ušetrilo by sa cca 280 tisíc ton CO2.

I napriek spomínanej stratégii sa do zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch dostali ustanovenia, ktoré nie sú absolútne dostačujúce. Je nutné tento zákon podrobiť väčším zmenám, vytvoriť novú vyhlášku k nakladaniu s biologickými odpadmi a upraviť ďalšie podporné zákony. Na realizáciu aktivít v oblasti nakladania s biologickými odpadmi štát nevyčlenil žiadne viazané finančné prostriedky. Vzdelávanie odborných pracovníkov na úrovni štátnej správy nie je a samosprávy sú bezradné. Nekonajú sa žiadne odborné semináre, pracovné stretnutia; nepripravujú sa usmernenia, metodické pokyny; skrátka chýba informovanosť o správnom nakladaní s biologickými odpadmi.

Potreba riešenia otázky nakladania s biologickými odpadmi v SR pripadá na Ministerstvo životného prostredia SR a poslancov NR SR. Vyplýva im to z napĺňania záväzkov SR voči Európskej únii podľa Smernice o skládkovaní odpadov č. 1999/31/ES (viď vyššie). Bude potrebné urobiť väčšie úpravy v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vytvoriť novú  vyhlášku o nakladaní s biologickými odpadmi, urobiť úpravy v zákone o daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zákone o obaloch. Taktiež je potrebné vydať metodické usmernenia pre samosprávy a obvodné úrady.

Široká verejnosť predstavuje skutočne široké spektrum ľudí bez rozdielu veku, národnosti, rasy, vzdelanostnej úrovne, pohlavia a pod. Predpokladáme, že nepociťujú potrebu nič meniť na svojom doterajšom správaní sa ohľadne biologických odpadov, nakoľko nepociťujú žiaden tlak na zmenu. Pre úspech projektu sú však "kľúčovými hráčmi".

Potrebu samospráv získať konkrétne informácie k správnemu nakladaniu s biologickými odpadmi pociťujeme neustále veľkým záujmom o naše poradenstvo. Zo strany štátnej správy nemajú takmer žiadne vysvetľujúce dokumenty (usmernenia, výklady legislatívy, metodické pokyny a pod.) alebo školiace aktivity, nakoľko štátna správa sa v tejto problematike len veľmi ťažko orientuje. Posledné metodické usmernenie k všeobecne záväzným nariadeniam vydané v decembri 2012 samosprávy iba zmiatlo a nedalo im konkrétne riešenia.

Obyvatelia pilotnej obce Chocholná-Velčice sami prejavujú potrebu prostredníctvom svojich poslancov hľadať spôsoby zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo v obci. Už v tomto roku zaviedli v spolupráci s našou organizáciou systém úľav na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre tých, ktorí dobre triedia odpad a kompostujú. Domáce a komunitné kompostovanie vidia i oni ako cestu vedúcu k úsporám rozpčtu obce.

Projektom chceme rozbehnúť rozsiahlu informačnú kampaň na zvýšenie environmentálneho povedomia o biologických odpadoch u širokej i odbornej verejnosti  rozmanitými spôsobmi podania informácií. Takto dosiahneme, čo najväčšiu efektivitu sprístupnenia informácií. Chceme, aby každý vedel správne kompostovať a využívať kompost. Dlhodobo sa venujeme infokampaniam a veríme, že všetky naše skúsenosti využijeme i v tomto projekte a ešte ich rozšírime.

Naša najväčšia devíza je postavená na našej odbornosti a dlhoročnej praxi v odpadových témach, ktorú môžeme ponúknuť pri rokovaniach, stretnutiach a presadzovaní pozitívnych zmien v odpadovej legislatíve.

Tiež máme záujem štátu ukázať, že i s malým rozpočtom sa dostaví požadovaný cieľ – zníženie emisií CO2, zhodnotenie biologického odpadu, získanie kvalitného kompostu – zdroja organických látok a štruktúrnosti pre pôdy. Aby to bolo ľahko zmerateľné a neskôr dobre prezentovateľné, zvolili sme si pilotné miesto.

Kontaktné informácie

Experti pracujúci na projekte:

  • Martin Valentovič, e-mail: valentovic (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0903 77 23 23
  • Branislav Moňok, e-mail: monok (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0904 124 726
  • Mgr. Lenka Beznáková, e-mail: beznakova (zavinac) priateliazeme (bodka) sk, mobil: 0902 131 202
  • Mgr. art. René Říha, e-mail: riha (zavinac) priateliazeme (bodka) sk

Projekt „Povedzme si všetko o kompostovaní!“ je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Najnovšie v projekte

Názov Typ obsahu Všetky termíny
Výroba vermikompostéra (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
KOMPOSTÁREŇ SEIRINGER - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
MESTO NEMŠOVÁ - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
MESTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
MESTO STARÁ TURÁ - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
MESTO TOPOĽČANY - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
KOMPOSTÁREŇ FAIRFIELD - Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Pravidlá kompostovania (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Použitie kompostu (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Prekopávanie kompostu (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Zmenšovanie kompostovaných materiálov, drvenie (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Čo patrí do kompostu (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Umiestnenie kompostoviska (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Výroba kompostéru z dosiek (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Výroba kompostéru z drevených paliet (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Druhy zásobníkov na kompost (inštruktážny film) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Odpadové hospodárstvo v Chocholnej-Velčiciach - príklady dobrej praxe (video) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Jedlo nepatrí do koša, ale na tanier (leták) Publikácia Biologický odpad, Jedlo, Kompostovanie
Domáce a komunitné kompostovanie - Príklady z praxe (brožúra) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Nakladanie s biologickými odpadmi - Príklady z praxe (brožúra) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Využitie biologického odpadu na záhrade (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie, záhrada
Kompostovanie na sídlisku (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Tri nepravdivé mýty o kompostovaní (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
10 tipov, ako neplytvať potravinami (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie, plytvanie, potraviny
Príklady dobrej praxe v nakladaní s biologickými odpadmi Publikácia biologické odpady, Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Už po štvrtý krát boli v súťaži „3Z“ vyhlásené obce s najlepším odpadovým hospodárstvom Tlačová správa Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Prezentácie z konferencie BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY Článok biologické odpady, Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Existujú riešenia pre biologické odpady? Ukázalo sa, že áno. Tlačová správa biologické odpady, Biologický odpad, kompost
Nakladanie s biologickými odpadmi na školách (brožúra) Publikácia Biologický odpad, ekovýchova, kompost, Kompostovanie
Konferencia "BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY", 1. ročník Akcia biologické odpady, Biologický odpad, bioodpad, Kompostovanie
Podpora domáceho kompostovania v obciach a mestách (brožúra) Publikácia biologické odpady, Biologický odpad, bioodpad, kompost, Kompostovanie
Spaľovanie odpadu v záhradách a domácnostiach neumožňuje žiaden zákon! Tlačová správa biologické odpady, spaľovanie, spaľovanie odpadu
Študentská súťaž o najlepší reklamný šot na kompostovanie má svojich víťazov Tlačová správa biologické odpady, kompost, Kompostovanie
Výsledky súťaže šotov o kompostovaní Statická stránka
Štvrtá celoslovenská Miss Kompost má miery 100x100x50! Tlačová správa Biologický odpad, kompost, kompostér, Kompostovanie
Nebuď ťava, kompost ti veľa dáva (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Kompost a jeho využitie (leták) Publikácia kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Kompostuj (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Kompostovanie má štýl (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Roxxy kompostuje (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Kompost prináša ovocie (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Urobme si raj na zemi, kompostujme (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Hádžte bioodpad správnym smerom (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Pred kompostom neutečieš (šot o kompostovaní) Publikácia bioodpad. kompostovanie, kompost, Kompostovanie
Kompostman (šot o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ boli hosťami na tlačovej konferencii k biologickým odpadom Z našej práce Biologický odpad, kompost, Kompostovanie, média
Priatelia Zeme – SPZ iniciovali pracovné stretnutie k zákazu spaľovania odpadov Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, spaľovanie
Prezentácie zo seminárov Biologické odpady a samospráva Článok
Priatelia Zeme – SPZ rokovali o znení novej vyhlášky Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, zákon o odpadoch
Priatelia Zeme – SPZ rozbehli v Chocholnej-Velčiciach ďalšiu zaujímavú aktivitu Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, spolupráca s obcami, súťaž
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Topoľnica Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, prednáška, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Rovinke Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Banskej Bystrici Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ spolupracujú so študentmi filmovej školy na tvorbe klipov o kompostovaní Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Prešove Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Košiciach Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Trnave Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ rokovali na rozporovom konaní k novému zákonu o odpadoch Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpad, rokovanie, zákon o odpadoch
Štvrtý ročník súťaže Miss Kompost je tu: Zapojte sa aj Vy! Tlačová správa Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Trenčíne Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Nitre Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, seminár, spolupráca s obcami
Séria odborných seminárov BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA Akcia
Priatelia Zeme – SPZ zahájili v Chocholnej-Velčiciach informačnú kampaň „od domu k domu“ Z našej práce biologické odpady, Kompostovanie, odpady, osveta, spolupráca s obcami, triedený zber
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o biologických odpadoch pre samosprávy v Martine Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili nových kompost majstrov Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ odovzdali kompostéry v ZŠ s MŠ v Chocholnej-Velčiciach Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ pomohli školskej kuchyni v Chocholnej-Velčiciach Z našej práce
Opäť sa nelegálne spaľuje odpad v záhradách Tlačová správa spaľovanie odpadu
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Dolný Ohaj Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Adamovské Kochanovce Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ diskutovali o environmentálnom správaní v Rádiu Regina Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Očovej Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Novom Tekove Z našej práce
Články Statická stránka
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Chocholná-Velčice Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ rokovali na Ministerstve životného prostredia SR k pripravovanému zákonu o odpadoch Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Nespaľujme odpady (leták) Publikácia Kompostovanie, spaľovanie odpadu, toxické znečisťovanie
Vermikompostovanie (leták) Publikácia Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Kompostovanie (leták) Publikácia Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ informovali zástupcov miestnych samospráv o nepravdivom tvrdení tykajúcom sa triedeného zberu odpadov Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Mechanicko-biologická úprava odpadov Článok Biomasa, Kompostovanie, MBU, problémy s odpadmi, triedený zber, zeleň
Priatelia Zeme – SPZ vydali vynovené informačné materiály pre verejnosť na podporu správneho využívania biologických odpadov Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ predstavili svoje požiadavky na zlepšenie zákona o odpadoch na pôde MŽP SR Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ rokovali so ZMOS-om o vzájomnej podpore pri presadzovaní dobrých legislatívnych zmien v zákone o odpadoch Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny k zlepšeniu odbytu kompostov vyrobených z odpadu. Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme vyhlasujú súťaž pre študentov o najlepší reklamný šot na tému kompostovanie Tlačová správa
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili kompost majstrov pre Ivanovce a Melčice – Lieskové Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ pripomienkovali návrh Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018 Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ školili pracovníkov školy v Chocholnej-Velčiciach Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili nových kompost majstrov Z našej práce Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Pomôžte nám s propagáciou Statická stránka
Úvodné informácie o súťaži, aktuality Statická stránka
Pravidlá súťaže Statická stránka
Povieme vám všetko o kompostovaní Tlačová správa Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Obecné kompostovisko - Informačný materiál pre samosprávy (brožúra) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Komunitné kompostovanie, príručka pre komunitné spoločenstvá Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie