PROJEKT: Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách

Dátum začiatku

14.07.2009

Dátum konca

15.12.2009

Ciele projektu:

  1. Zabezpečiť a zrealizovať ekovýchovu tak, aby bola trvaloudržateľná, tým, že bude kvalitná, motivujúca a nezabudnuteľná – zvolenie vhodných inovatívnych metód, ktoré zanechajú v študentoch trvalý odkaz a vhodného prístupu – partnerského medzi lektorom a žiakmi a aktívneho
  2. Zvyšovať environmentálne povedomie a cítenie žiakov stredných a základných škôl o problematike prírodných zdrojov a vzťahu k životnému štýlu, odpadom, klíme
  3. Motivovať ich a realizovať so študentmi ich vlastné nápady pre ekoprojekty, ktoré budú mať pozitívny dopad pre životné prostredie na ich škole alebo v obci
  4. Zabezpečiť na ekovýchovu kvalitné výučbové materiály ako sú súbory ekohier, zaujímavé prezentácie, ekofilmy (dokumentárne, animácie), tlačené informačné materiály a podľa záujmu ich distribuovať pedagógom na spolupracujúcich školách ale aj na iné školy
  5. Zvýšiť komunikačné, prezentačné schopnosti žiakov tvorbou a výstupmi ich vlastných projektov prostredníctvom informačných technológií, komunikáciou s nemeckými študentmi (ktorí realizujú zrkadlový projekt) a tak posilniť ich európske občianstvo.
  6. Vniesť do vyučovacieho procesu „ducha tretieho sektora“ a podnietiť v žiakoch nadšenie pre ochranu ŽP, občiansku angažovanosť a (dobrovoľnícku) činnosť pre komunitu

"Tento projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovak Telecom pri Nadácii Intenda"

Nadačný fond Slovak Telekom