Prezentácie z odbornej konferencie "Ako predchádzať vzniku odpadov?"

V stredu 19. októbra 2011 sa v Bratislave uskutočnila odborná medzinárodná konferencia „Ako predchádzať vzniku odpadov?“, ktorú usporiadali Priatelia Zeme – SPZ. Na konferencii sa zúčastnilo 40 zástupcov zainteresovaných subjektov z rôznych oblastí odpadového hospodárstva a sektorov spoločnosti.

Cieľom konferencie bolo začať odbornú diskusiu k tvorbe Programu predchádzania vzniku odpadov, ktorý je Slovenská republika, podobne ako aj ostatné členské štáty EÚ, povinná vypracovať do konca roku 2013.

Program otvoril predseda Priateľov Zeme – SPZ Martin Valentovič privítaním prítomných. Po úvode začali prednášky odborníkov z Belgicka, Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska, ktoré boli rozdelené do troch blokov.

V prvom bloku vystúpil Stephane Arditi, vedúci pracovník pre legislatívu odpadov a výrobkov z European Environmental Bureau z Bruselu. Účastníkom podrobne predstavil povinnosti a z toho vyplývajúce možnosti v predchádzaní vzniku odpadu vyplývajúce z Európskej legislatívy. Po ňom nasledovala Elena Bodíková, riaditeľka Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá prítomným priblížila súčasný stav prípravy na predchádzanie vzniku odpadu na Slovensku.

V druhom bloku odzneli príspevky Iva Kropáčka, odpadového experta Hnutí Duha z Českej republiky a Zsuzsi Portik-Bakai, koordinátorky programu „Zero waste“ z maďarskej organizácie HuMuSz. Tí prezentovali súčasnú situáciu v príprave programov prevencie vo svojich krajinách a pozitívne príklady z praxe.

Posledný, tretí blok sa venoval konkrétnym možnostiam ako obmedziť množstvo vznikajúceho odpadu v praxi. Ako prvý hovoril Sepp Eisenriegler, generálny riaditeľ opravárenského a servisného centra R.U.S.Z. z Viedne, ktorý predstavil pozitívny príklad predchádzania vzniku odpadu pomocou siete Centier opätovného používania. Nasledoval krátky príspevok Petra Valenta, generálneho riaditeľa kolektívneho systému Envidom zo Slovenska. Vysvetlil účastníkom, ktoré problémy treba na Slovensku vyriešiť, aby mohli byť elektrické prístroje opätovne používané. Prednáškovú časť konferencie uzavrela prednáška Branislava Moňoka, experta na komunálne odpady z organizácie Priatelia Zeme – SPZ. Ten predstavil rôzne možnosti a príklady ako predchádzať vzniku komunálneho odpadu v obciach, ktoré boli  podporené konkrétnymi údajmi a prepočtami.

Po prednáškach nasledovala zaujímavá diskusia o problémoch odpadového hospodárstva na Slovensku, ako sú predchádzanie vzniku odpadov, transparentnosť pri prideľovaní dotácií na odpadové projekty, program odpadového hospodárstva atď. Väčšina účastníkov hodnotila konferenciu ako prínosnú a prejavili záujem o pokračovanie odbornej diskusie o opatreniach na predchádzanie vzniku odpadu.

Konferencia sa konala vďaka projektu „Predchádzanie vzniku odpadov - nevyhnutný krok k udržateľnému regiónu V4", ktorý je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

Prezentácie z konferencie

Prezentácie boli zverejnené len do 31. novembra 2011.

Táto podstránka bola vytvorená: 24. October 2011 - 22:22, naposledy bola upravená: 16. December 2011 - 17:46.