Ďalší výskum potvrdil obavy: Okolie spaľovní odpadov je kontaminované vysoko toxickými látkami

Haluzice, 08.09.2022

Ďalší výskum, tentoraz v okolí spaľovne v Beringene v Belgicku potvrdzuje, že okolie spaľovní odpadov je kontaminované vysoko toxickými látkami. Výskum na výskyt dioxínov (PCDD/F) a dioxínom podobným PCB (dl-PCB) prebiehal v rokoch 2019 až 2021 a bol nadácii ToxicoWatch zadaný miestnou Mestskou radou.  Okrem iného porovnáva aj výsledky meraní z obdobia pred spustením prevádzky (2019) s výsledkami po spustení prevádzky (2020 a 2021). 

15. februára 2022 sme uverejnili správu o výskume, ktorý potvrdil obavy, že okolie spaľovní odpadov je kontaminované vysoko toxickými látkami. Tento výskum bol založený na biotestoch pomocou ktorých bola analyzovaná prítomnosť perzistentných organických látok POP´s (Persistent Organic Pollutants) v biomarkeroch (slepačie vajcia, ihličie a machy) a uskutočnil sa v roku 2021 v blízkom okolí troch spaľovní – v Kaunase v Litve, v Plzni v Českej republike a v Madride v Španielsku. Výsledky výskumu potvrdili, že v okolí týchto spaľovní sa nachádzajú zvýšené koncentrácie nebezpečných látok – ako sú dioxíny (PCDD/F), dioxínom podobné PCB, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a per a polyfluóralkylové látky (PFAS).

Nadácia ToxicoWatch, ktorá bola hlavným vykonávateľom, ako aj garantom odbornosti  uvedeného výskumu, vykonala aj ďalší obdobný výskum v okolí spaľovne v Beringene v Belgicku. Tento biomonitorovací výskum dioxínov (PCDD/F) a dioxínom podobným PCB (dl-PCB) bol v roku 2019 tejto nadácii zadaný Mestskou radou v Beringene. Na rozdiel od výskumov v Litve, v Českej republike a v Madride, mohol tento výskum porovnávať aj výsledky meraní na tieto škodlivé látky v čase kedy spaľovňa ešte nebola v prevádzke (rok 2019) s výsledkami meraní v rokoch 2020 a 2021, kedy už spaľovňa v prevádzke bola (v roku 2020 začala prevádzku). Týmto spôsobom mohol byť porovnaný východiskový stav bez vplyvu spaľovne odpadov so stavom, kedy už spaľovňa odpadov životné prostredie ovplyvňovala. 

Čo výskum biomonitoringu v Beringene preukázal:

  • 50 % analyzovaných vajec nespĺňalo normy EÚ pre bezpečnú konzumáciu vajec,
  • čím bližšie k spaľovni, tým bola úroveň nameraných dioxínov vyššia,
  • odber vzoriek pomocou „Bergerhoffových meradiel“ ukázal zvýšené hladiny dioxínov počas spúšťania, ako aj počas prevádzky tejto spaľovne odpadov,
  • v štyroch z ôsmych lokalít bol zaznamenaný významne zvýšený obsah kongenéru (chemická látka súvisiaca navzájom podľa pôvodu, štruktúry alebo funkcie), dioxínu heptachlórdibenzofuránu (HpCDF1) oproti východiskovému stavu bez spaľovne, 
  • v troch lokalitách boli zistené zvýšené hodnoty kongenéru dioxínu oktachlórdibenzo-p-dioxínu (OCDD) o viac ako 100 % oproti východiskovému stavu bez spaľovne,
  • na jednom meracom mieste sa zistilo 14 – násobné zvýšenie PCB látok vo vajíčkach oproti východiskovému stavu bez spaľovne.

Dioxíny sú vysoko toxické látky, ktoré môžu v životnom prostredí pretrvávať roky a môžu viesť k zdravotným problémom obyvateľstva. Z uvedeného dôvodu je potrebný ďalší podrobnejší výskum. 

Dôkazom o negatívnom vplyve tejto spaľovne na okolité životné prostredie nie je len nárast zistených nebezpečných látok v okolí tejto spaľovne po jej spustení, ale aj skutočnosť, že výskumom zistené kongenéry dioxínov v slepačích vajciach  sú podobné vzorcom dioxínov nameraných krátkodobými meraniami emisií priamo z komína tejto spaľovne. Na určenie presného podielu spaľovne na zistenej depozícii dioxínov je potrebný ďalší výskum a merania – ako napríklad zavedenie polokontinuálneho merania emisií zo spaľovne, vrátane periód odstavenia a nábehu spaľovacieho procesu (kedy dochádza k zvýšeným emisiám dioxínov a iných škodlivých látok), ako aj preskúmanie vplyvu ostatných možných zdrojov dioxínov v sledovaných lokalitách.

Priatelia Zeme – SPZ podporujú odporúčania Zero Waste Europe

Na základe výsledkov tohto výskumu biomonitorovania sieť environmentálnych organizácií  Zero Waste Europe odporúča:

  • Urobiť výskum biomonitorovania povinným pre všetky existujúce projekty spaľovania odpadov v celej Európe – komunity žijúce v blízkosti spaľovní odpadov sa musia uistiť o zdravotných a bezpečnostných rizikách všetkých fáz prevádzky spaľovne.
  • Nariadiť nepretržité merania chlórovaných a brómovaných dioxínov, a to aj za „iných ako normálnych prevádzkových podmienok“, ako sú spúšťanie, odstavovanie a technické havárie.
  • Uvaliť moratórium na nové projekty spaľovania odpadu a vypracovať plány postupného uzatvárania existujúcich spaľovní odpadov.
  • Podporovať a financovať obehové, zdravé a udržateľné alternatívy k spaľovaniam odpadu.

 

Zdroj: https://zerowasteeurope.eu/2022/08/toxicowatch-beringen-2021-biomonitoring-results/

Ďalší výskum potvrdil obavy: Okolie spaľovní odpadov je kontaminované vysoko toxickými látkami