Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva

Bratislava, 20.07.2020

Environmentálne organizácie a iniciatívy  vypracovali ďalší z návrhov  na zelený reštart, konkrétne v téme reformy odpadového hospodárstva a prechodu k obehovému hospodárstvu. Návrhy na riešenia dnes poslali ministrom životného prostredia, hospodárstva a financií ako príklady, ako sa dá podporiť zelený reštart a zároveň napomôcť obnove krajiny po koronakríze. 

Podľa organizácií opatrenia z prvých bodov záväznej hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadov, prípravu na opätovné používanie, recykláciu) vytvárajú viac pracovných miest a lepšie šetria peniaze obciam a zdroje budúcim generáciám, ako spaľovanie/energetické zhodnocovanie či skládkovanie odpadov. 

“Najlepší je ten odpad, ktorý nikdy nevznikne. A ten, ktorý vznikne je dôležité premeniť na zdroj surovín,” povedala Ivana Maleš z INCIEN.

Organizácie upozorňujú, že súčasné nastavenie nakladania s odpadmi nie je dostatočné a vyžaduje si systémové zmeny, ktoré pomôžu šetriť prírodné zdroje, financie občanov a zdravie.

“Je našou povinnosťou urobiť také systémové kroky, ktoré budú predchádzať vzniku odpadov a ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí. Súčasný systém odpadového hospodárstva nedosiahol očakávané výsledky a nenaplnil ciele, ktoré musíme dosiahnuť, preto v ňom treba urobiť radikálne zmeny,” dopĺňa Branislav Moňok z Priateľov Zeme-SPZ.

Jedným z problémov, ktoré organizácie vidia je aj uvažovanie na prechod zo spaľovania uhlia na spaľovanie odpadu. „Prechod z uhlia na spaľovanie odpadu má porovnateľné emisie, nerieši klimatické, energetické ani odpadové ciele. Vytvára tiež menej pracovných miest, ako predchádzanie vzniku odpadov, opätovné použitie a recyklácia,“ uzatvára Juraj Melichár z Priateľov Zeme-CEPA.

Hlavné opatrenia v odpadovom hospodárstve, ktoré organizácie žiadajú:
  • prednostne podporovať zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktorý tvorí až 45 % váhy komunálnych odpadov a aplikáciu organický hnojív v poľnohospodárstve; 
  • Prednostne podporovať a realizovať aktivity na predchádzanie vzniku odpadov, ako aj triedený zber a recykláciu 
  • Podporovať uzatváranie materiálových tokov odpadov podporou miestnych spracovateľov materiálov a recyklátorov; 
  • výrazné zvýšenie poplatkov za skládkovanie, tak aby sa ostatné alternatívy spracovania odpadov stali konkurencieschopnými;
  • Zaviesť množstvový zber komunálneho odpadu - spravodlivý systém poplatkov; 
  • Vytvoriť  systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov tak, aby generoval dostatok finančných zdrojov na zabezpečenie prevádzky a rozvoja infraštruktúry;
  • podpora tvorby systému služieb zdieľanej ekonomiky,
  • Zaviesť zelené obstarávanie podľa Envirostratégie 2030 s cieľom tvorby trhu pre produkty recyklácie a kvalitné komposty.
  • Nepodporovať budovanie spaľovní a zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov tak, ktoré sú dlhodobou prekážkou pri plnení ambicióznych recyklačných cieľov EÚ.; 

Pre viac informácií: 

Ivana Maleš, INCIEN, males@incien.sk, 0902 917 751
Branislav Moňok, Priatelia Zeme-SPZ, monok@priateliazeme.sk, 0904 124 726
 
AttachmentSize
Dokument s návrhmi na stiahnutie, pdf36.6 KB
Organizácie navrhujú opatrenia pre zelený reštart odpadového hospodárstva