AKO kompostovať v škole

Zber a zhodnocovanie biologických odpadov má nezastupiteľné miesto vo všetkých vyspelých systémoch nakladania s komunálnymi odpadmi na Slovensku, ale aj vo svete. Zapojiť sa do neho môže každý. Najjednoduchšie, najlacnejšie a pre životné prostredie najšetrnejšie je vo väčšine prípadov spracovávanie biologických odpadov priamo v mieste ich vzniku – domácim alebo komunitným kompostovaním. V prípade, že to z akýchkoľvek dôvodov nie je možné, nasleduje zapojenie sa do centrálneho zberu biologických odpadov. Biologické odpady sú následne odvážané na ďalšie zhodnotenie.

Aj v školských a predškolských zariadeniach vzniká veľké množstvo biologických odpadov. Vznikajú napr. pri údržbe školských pozemkov, v školských kuchyniach a jedálňach, ale aj v triedach. Preto je v súčasnosti už nevyhnutné hľadať pre ne riešenia v súlade s platnou legislatívou, ale aj trvalou udržateľnosťou. Správne zvolený systém môže škole pomôcť znížiť množstvo zmesových komunálnych odpadov, naučiť žiakov správnym návykom pri nakladaní s odpadmi a v konečnom dôsledku aj ušetriť na poplatkoch za odpady.