Použité názvoslovie

aeróbne kompostovanie

je riadený proces rozkladu biologických odpadov za prístupu vzduchu, ktorého koncovým produktom je kompost – organické hnojivo. Rozoznávame tri základné formy kompostovania – domáce, komunitné a komunálne/priemyselné.

anaeróbna digescia

je riadený proces rozkladu biologických odpadov bez prístupu vzduchu, ktorého koncovými produktmi sú bioplyn a nerozložený zvyšok, tzv. digestát. Proces anaeróbnej digescie je nazývaný aj metánová fermentácia alebo metanizácia.

antropogénny skleníkový efekt

je to príspevok ľudskej činnosti k skleníkovému efektu. Je spôsobovaný napr. spaľovaním fosílnych palív, výrubom lesov, skládkovaním biologicky rozložiteľných odpadov a globálnymi zmenami krajiny. Antropogénny skleníkový efekt prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

biologický odpad

sú zvyšky z prípravy a konzumácie jedál, pozberové zvyšky zo záhrad a polí, odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a zo zelene cintorínov, výkaly hospodárskych zvierat atď.

biologicky rozložiteľný komunálny odpad

(BRKO) je biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vzniká výlučne v komunálnej sfére – patrí medzi komunálny odpad.

biologicky rozložiteľný odpad

(BRO) je akýkoľvek odpad, ktorý podlieha anaeróbnemu a aeróbnemu rozkladu, ako sú napríklad zvyšky jedál, odpad zo záhrad, ale aj papier a kartón.

biomasa

sú to biologicky rozložiteľné časti výrobkov, materiálu a odpadu. Ďalej sú to zvyšky biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu.

biopalivo

je kvapalné alebo plynné palivo určené pre dopravu vyrobené z biomasy.

bioplyn

je plyn produkovaný v priebehu anaeróbnej digescie biologických odpadov, ktorý sa skladá hlavne z metánu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

bioplynová stanica

(BPS) je zariadenie pre riadenú anaeróbnu fermentáciu biologických odpadov.

certifikácia hnojív

je činnosť certifikačného orgánu, ktorý po posúdení zhody vydá certifikát hnojiva, ktorým potvrdí, že vlastnosti hnojiva a jeho technická dokumentácia sú v súlade s príslušnými technickými normami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

cudzorodé látky

sú látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú vyzrievanie kompostu, pôdnu úrodnosť, rast rastlín alebo je ich príjem rastlinami nežiaduci s ohľadom na možnosť ohrozenia zdravia ľudí a zvierat a ďalej tie, ktorých hromadenie v pôde je nežiaduce.

dezertifikácia

je proces degradácie územia na púštnu, polopúštnu alebo podobne vyzerajúcu, na vodu chudobnú oblasť.

digestát

je sfermentovaný zvyšok z prevádzky bioplynovej stanice. Je ho možné rozdeliť na tuhú zložku – separát a na tekutý fugát.

diskontinuálny

nesúvislý, prerušovaný, jednorázovo naplnený

domáce kompostovanie

je kompostovanie biologického odpadu ako aj súčasné používanie vzniknutého kompostu v záhradách patriacich súkromným domácnostiam. Domáce kompostovanie je predchádzanie vzniku odpadu. Nie je považované za nakladanie s odpadmi.

fytotoxický

je toxický pre rastliny.

globálne otepľovanie

je termín popisujúci nárast priemernej teploty zemskej atmosféry a oceánov, ktorý bol pozorovaný vedcami v poslednom období.

homogenita

je rovnorodosť fyzikálnych vlastností a chemického zloženia zakládky kompostu svedčiaca o správnom spracovaní surovín.

humus

je súbor odumretých organických látok rastlinného a živočíšneho pôvodu nahromadených v pôde, ktoré sú v rôznom stupni rozkladu.

hygienizačný proces

je proces, ktorý odstraňuje, alebo vedie k významnému zníženiu obsahu patogénnych mikroorganizmov a tým i k redukcii zdravotného rizika spojeného s aplikáciou.

inhibítor

látka/ faktor / dej spomaľujúca, tlmiaca alebo prerušujúca určitú činnosť.

kompost

je organické hnojivo vznikajúce procesom kompostovania, hnedej až tmavohnedej farby, drobnohrudkovitej štruktúry, bez nerozpojiteľných častíc, majúci deklarované kvalitatívne znaky.

kompostovací proces

je prirodzený aeróbny biochemický proces, pri ktorom z pôvodných biologických odpadov vplyvom živých organizmov, obzvlášť mikroorganizmov, vzniká organické hnojivo – kompost.

kompostovacia textília / geotextília

je špeciálna netkaná textília, ktorá zabraňuje prístupu dažďovej vody k materiálu v zakládke, no zároveň umožňuje výmenu plynov v zakládke.

komunálne kompostovanie

je kompostovanie BRO z väčšej zvozovej oblasti na centrálnej kompostárni, ktoré vykonáva špecializovaná firma vo väčšine na komerčnej báze. Kompost môže byť použitý pre vlastnú potrebu alebo dávaný do obehu predajom.

komunitné kompostovanie

je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite (ulica rodinných domov, záhradkárska osada, škola, obec...) s cieľom spoločne kompostovať ich vlastný BRKO, ktorý vzniká v danej lokalite. Vznikajúci kompost je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

kontinuálny

nepretržitý, neprerušovaný, priebežne doplňovaný

ľahko rozložiteľné látky

sú látky, u ktorých prebieha proces rozkladu krátku dobu, alebo ich môžeme aplikovať aj priamo do pôdy (napr. maštaľný hnoj, rašelina...).

nerozložiteľné prímesi

sú látky, ktoré sa pri procese kompostovania nemôžu meniť (hlavne kamene, kovy, plasty, sklo...).

nerozpojiteľné častice

sú častice rozmerov väčších ako 5 cm, ktoré nie je možné rozdrviť tlakom ruky, alebo ktoré bránia bezporuchovej prevádzke aplikačnej techniky.

obecné kompostovisko

je miesto, kde obec, obcou poverený subjekt alebo osoby vykonávajú kompostovanie BRKO, ktoré vznikajú na území danej obce, pričom ročná produkcia kompostu na jednom takomto mieste neprevyšuje 10 ton.

organická látka

je tvorená hlavne zo zlúčenín uhlíka. Ostatnými prítomnými prvkami sú vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra a ďalšie.

patogénne mikroorganizmy

sú mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolať ochorenie u ľudí, zvierat a u rastlinných spoločenstiev.

pôvodca odpadu

je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadu.

prekopávka

je premiešanie kompostovaného materiálu v zakládkach za účelom jeho homogenizácie a prevzdušnenia.

sekvestrácia uhlíka do pôdy

je uloženie viazaného uhlíka do pôdy na dobu pohybujúcu sa v rozmedzí desiatok až stoviek rokov vo forme humusových látok a organo-minerálnych komplexov.

skládkový plyn

je plyn vznikajúci samovoľne v skládkach odpadov anaeróbnym rozkladom BRO. Tento plyn vzniká podobným spôsobom ako  bioplyn v bioplynových staniciach a je aj podobného zloženia.

skleníkové plyny

sú plyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch.

skleníkový efekt

je proces otepľovania Zeme, pri ktorom atmosféra prepúšťa na Zem slnečné žiarenie; ale tepelné žiarenie, ktoré je spätne vyžarované z povrchu Zeme účinne absorbuje a bráni tak jeho okamžitému úniku do okolitého priestoru.

sledované látky

sú látky so sledovanými hraničnými hodnotami. Podľa STN 46 5735 Priemyselné komposty sú sledovanými látkami: arzén (As), kadmium (Cd), chróm (Cr), meď (Cu), ortuť (Hg), molybdén (Mo), nikel (Ni), olovo (Pb), zinok (Zn).

spáliteľné látky

sú to organické látky.

stabilizácia biologicky rozložiteľných odpadov

zníženie rozložiteľnosti BRO, ktoré sa prejavuje minimalizáciou zápachu a poklesom respiračnej aktivity za obdobie 4 dní (AT4) pod 10 mg O2/g sušiny odpadu.

surovinová skladba

je hmotnostný pomer jednotlivých biologických odpadov (surovín) alebo hmôt, ktoré sa ukladajú do kompostovacej zakládky.

ťažko rozložiteľné látky

sú látky, u ktorých prebieha proces rozkladu dlhodobo a neľahko, alebo ktoré je potrebné predfermentovať, alebo upravovať (napr. drevná štiepka, stromová kôra, rohovina...).

technológia kompostovania

je postup výroby kompostu zahŕňajúci hlavne prípravu surovín, postup ich navážania a úpravu zakládky, spôsob a termín prekopávok, zavlažovanie, minimálne teploty a doby pre ich udržanie a celkovú dobu dozrievania.

termofilný

má optimum teplôt medzi 45 – 70 0C.

vedľajšie živočíšne produkty

sú celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu vrátane vajíčok, embryí a spermií.

zakládka

je zmes biologických odpadov namiešaná podľa stanovenej surovinovej skladby a založená v rovnakom termíne napr. do pásovej hromady.

zhodnocovanie odpadov

je činnosť vedúca k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Zhodnocovanie môže byť materiálové (napr. recyklácia, kompostovanie) alebo energetické (napr. spaľovanie s využitím energie).

zneškodňovanie odpadov

je činnosť, ktorá nevedie k žiadnemu ďalšiemu využitiu odpadu ako zdroja suroviny alebo energie. V hierarchii nakladania s odpadmi je na poslednom mieste a patrí medzi ne napr. skládkovanie odpadov, spaľovanie bez využitia energie...