5. MESTO NOVÁ DUBNICA

5.1. Základné údaje
 

Separovaný zber prebieha od: roku 2000
Rozloha: 1 125,34 ha
Štruktúra zástavby: prevažne mestský typ zástavby s KBV, okrajovo mestské časti s charakterom vidieka
Počet obyvateľov: 11 766
Počet domácností: 4 515, z toho v IBV 922 a v KBV 3 593
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 celkom: 3 506,25 ton
Ročná produkcia komunálneho odpadu za 2009 na obyvateľa: 298,00 kg / obyv. / rok
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 celkom: 774,24 ton
Ročná produkcia vyseparovaného komunálneho odpadu vrátane biologicky rozložiteľného odpadu za 2009 na obyvateľa: 65,80 kg / obyv. / rok

5.2. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta a vízia do budúcnosti

5.2.1. Systém separovaného zberu odpadov na území mesta

Do systému separovaného zberu odpadov sú zapojené všetky domy v komplexnej i individuálnej zástavbe na území mesta Nová Dubnica, mestské organizácie, školy a materské školy v meste.

Mesto Nová Dubnica vykonáva časť činností, spojených so separovaním odpadu, samostatne – a to organizačné zabezpečenie separovania a dotrieďovanie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek odpadu na Zbernom dvore, prevádzkovanie zberného dvora, odovzdanie odpadu zhodnotiteľom.

Vývoz kontajnerov na separovaný zber v meste,  dovoz separovaného odpadu na Zberný dvor, zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu a niektoré ďalšie činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom vykonáva pre mesto Nová Dubnica na základe zmluvného vzťahu spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica, ktorá je v 100 % vlastníctve mesta Nová Dubnica.

V súčasnosti sa na území mesta Nová Dubnica zbiera zmesový komunálny odpad do zberných nádob s objemom 110 l a 1 100 l.

Separovaný zber odpadov prebieha na území mesta nasledovne:

a. Papier a lepenka sa zbiera do kontajnera s modrým poklopom s objemom 1 100 l a plastového zberného vreca určených na zber papiera a na Zbernom dvore.

b. Plasty sa zbierajú do kontajnera so žltým poklopom s objemom 1 100 l a plastového zberného vreca určených na zber plastov a na Zbernom dvore.

c. Nápojové kartónové obaly sa zbierajú do kontajnera s hnedým poklopom s objemom 1 100 l a plastového zberného vreca určených na zber nápojových kartónových obalov a na Zbernom dvore.

d. Sklo sa zbiera do kontajnera so zeleným poklopom s objemom 1 100 l a na Zbernom dvore.

e. Kovy sa zbierajú do zbernej nádoby s objemom 120 l / 240 l a plastového zberného vreca určených na zber kovov a na Zbernom dvore.

f. Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu obyvatelia odovzdať na mestskom kompostovisku. Konáre z orezaných stromov sú zbierané zo záhradkárskych osád a z rodinných domov. Surový kuchynský odpad sa zbiera z jedální materských a základných škôl sa zbiera do zbernej nádoby s objemom 660 l.

g. Batérie môžu obyvatelia odniesť do špeciálnej zbernej nádoby na Mestskom úrade a vo vybraných obchodoch alebo odniesť na Zberný dvor.

h. Akumulátory môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

i. Žiarivky, žiarovky a výbojky môžu obyvatelia odniesť do špeciálnej zbernej nádoby na Mestskom úrade a vo vybraných obchodoch alebo odniesť na Zberný dvor.

j. Opotrebované oleje môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

k. Ostatný vybraný odpad s obsahom škodlivín môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

l. Elektroodpady z domácností môžu obyvatelia odovzdať v rámci zberu objemných odpadov, ktorý sa vykonáva 2x do roka na území mesta (platí len pre rodinné domy) alebo ho môžu odniesť na Zberný dvor. Ďalej ich môžu odniesť na miesta spätného odberu elektrozariadení.

m. Opotrebované pneumatiky môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

n. Objemný odpad môžu obyvatelia položiť k stanovištiam zberných nádob na zmesový komunálny odpad podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok a odniesť na Zberný dvor.

Každý obyvateľ má umiestnenú zbernú nádobu na separovaný zber v dostatočnej vzdialenosti od svojho bydliska v prípade komplexnej bytovej zástavby a každý obyvateľ v individuálnej bytovej zástavbe má možnosť odovzdať vyseparované zložky odpadov v rámci vrecového zberu. Na zber skla sú pri rodinných domoch umiestnené aj 1 100 l kontajnery s úpravou na zber skla.

Intervaly separovaného zberu v komplexnej bytovej zástavbe t. z. v bytových domoch a panelákoch sú nasledovné:

 • papier a lepenka a plasty 1x za 10 dní podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok,
 • nápojové kartónové obaly, sklo a kovy 1x mesačne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok,
 • biologicky rozložiteľný odpad - surový kuchynský odpad - sa zbiera od jedální materských a základných škôl 1x 14 dní,
 • elektroodpady z domácností a odpady s obsahom škodlivín 2x ročne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok,
 • objemné odpady 2x ročne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok.
 • Intervaly separovaného zberu v individuálnej bytovej zástavbe t. z. v bytových domoch a panelákoch sú nasledovné:
 • papier a lepenka, plasty, nápojové kartónové obaly, sklo a kovy 1x mesačne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene – konáre - 2x ročne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok zo záhradkárskych osád,
 • elektroodpady z domácností a odpady s obsahom škodlivín 2x ročne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok,
 • objemné odpady 2x ročne podľa schváleného harmonogramu na príslušný rok.

Počty zberných nádob na separovaný zber odpadov (uvedený stav k 1.11.2010):

 • 1 100 l kontajnery na zmesový komunálny odpad: 220 ks
 • 110 l tzv. KUKA nádoby na zmesový komunálny odpad: 885 ks
 • 1 100 l kontajnery na separovaný zber papiera: 112 ks
 • 1 100 l kontajnery na separovaný zber skla: 93 ks
 • 1 100 l kontajnery na separovaný zber plastov: 107 ks
 • 1 100 l kontajnery na separovaný zber viacvrstvových kombinovaných obalov: 28 ks
 • 120 l plastové nádoby na separovaný zber kovových obalov: 47 ks

Drobný stavebný odpad po jeho vytriedení na zbierané separované zložky komunálnych odpadov môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

Šatstvo a textílie môžu obyvatelia odniesť na Zberný dvor.

Zberný dvor v meste Nová Dubnica prevádzkuje samotné Mesto Nová Dubnica. Prebieha tam dotrieďovanie a lisovanie vyseparovaných druhov odpadov. Pri Zbernom dvore prevádzkuje i mestské kompostovisko, ktoré je vedené technológiou obecného kompostovania.

5.2.2. Vízia nakladania s odpadmi do budúcnosti

Mesto Nová Dubnica má svoju víziu nakladania s odpadmi do budúcnosti podrobne opísanú v Koncepcii odpadového hospodárstva Mesta Nová Dubnica pre obdobie rokov 2008 – 2012, ktorá je záväzným dokumentom mesta.

Koncepcia stanovuje aj ciele v spôsoboch nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré chcú v meste dosiahnuť do roku 2010:

 • zabezpečiť materiálové zhodnocovanie vzniknutých odpadov na úrovni 40 %,
 • zabezpečiť energetické zhodnocovanie vzniknutých odpadov na úrovni 20 %,
 • zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutých odpadov na skládkach odpadov na úrovni 40 %.

Ostatné ciele, opatrenia a navrhované riešenia z Koncepcie na roky 2008 – 2012 možno zhrnúť a zovšeobecniť nasledovne:

 • Zlepšovať technické vybavenie mesta pre separovaný zber odpadov, zorganizovať a technicky zabezpečiť činnosť Zberného dvora, aby dokázal plniť úlohy vyplývajúce z povinností daných právnymi normami v oblasti odpadového hospodárstva.
 • Zvyšovať efektívnosť zberových systémov s väčším počtom separovaných zložiek komunálneho odpadu (papier, sklo, kovy, plasty, BRO).
 • Technicko-organizačne doriešiť systém zberu nebezpečných zložiek komunálnych odpadov, aby sa zabránilo ich ukladaniu na skládky odpadov ako súčasť zmesového komunálneho odpadu.
 • Vybudovať samostatne alebo ako združenie obcí kompostáreň na biologicky rozložiteľný odpad aplikáciou aeróbnych a anaeróbnych procesov vo vzťahu k odpadom zo všetkých relevantných priemyselných a komunálnych zdrojov.
 • Vzhľadom na aktuálny stav čo najskôr rozšíriť separovaný zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), ktorý zatiaľ nie je na porovnateľnej úrovni so stavom v iných oblastiach separovaného zberu.
 • Zvyšovať povedomie a disciplínu obyvateľstva pri nakladaní s komunálnym odpadom, jeho separácii a k celkovej ochrane životného prostredia.
 • Docieliť, aby nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečovali vyškolení pracovníci.
 • Intenzívne sa venovať propagácii triedenia odpadov, informovaniu obyvateľov o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi v meste, výchove detí a mládeže k správnemu nakladaniu s odpadmi.

5.3. Množstvá vznikajúcich komunálnych odpadov

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Nová Dubnica (podrobne uvedené v tabuľke č. 7) v rokoch 2005 až 2008 postupne narastali s medziročnými nárastmi v roku 2006 o 9,06 %, v roku 2007 o 10,25 %, v roku 2008 o 11,37 % a v roku 2009 už zaznamenávame pokles produkcie odpadov o 7,40 %.

Účinnosť (t. z. miera separácie) separovaného zberu odpadov (týka sa separovaných zbieraných zložiek komunálnych odpadov vrátane separovaných zložiek s nebezpečnými vlastnosťami a odpadov zo záhrad a parkov) od roku 2005 kolíše. V roku 2006 výrazne narástla na 22,42 %, potom ešte v roku 2007 mala stúpajúcu tendenciu na 23,82 %. V roku 2008 nastal výraznejší pokles účinnosti separovaného zberu odpadov na 17,91 % a v roku 2009 znovu začala narastať na 22,09 %.

Miera zhodnotenia odpadov (predstavuje % odpadov, ktoré boli zhodnotené recykláciou) neustále narastá. V roku 2005 bola len 4,52 % a v roku 2009 až 21,26 %.

Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom od roku 2007 je papier a lepenka, ktorý predstavuje podiel medzi zhodnotenými odpadmi 30,15 % a v roku 2009 až 41,72 %. Druhým najviac zhodnocovaným odpadom sú biologicky rozložiteľné odpady z údržby mestskej zelene a zo záhrad rodinných domov, ktoré sú kompostované na mestskom kompostovisku. Podiel týchto odpadov medzi zhodnotenými odpadmi bol v roku 2007 v hodnote 12,34 %, v roku 2008 už v hodnote 22,11 % a v roku 2009 v hodnote 23,24 %. Najvýraznejší nárast vyzbieraných a zhodnotených vyseparovaných odpadov bol zaznamenaný v roku 2007 pri zložkách papier a lepenka, sklo a plasty.

5.4. Zberný dvor

Na okraji centra mesta Nová Dubnica je prevádzkovaný Zberný dvor. Je členený nasledovne:

 • betónová plocha na vonkajšom dvore s veľkoobjemovými vaňovými kontajnermi s objemom 5 m3 a s objemom 7 m3; s oceľovo-plechovými kontajnermi typu ABROLL v počte 4 ks; s výklopným kontajnerom na manipuláciu so sklom v počte 1ks a pojazdným prepravným výklopným kontajnerom v počte 1ks,
 • plocha na skladovanie opotrebovaných pneumatík,
 • plocha na skladovanie separovaného lisovaného
 • odpadu,
 • sklady zberných nádob, zberných vriec, náradia,
 • hala na triedenie a lisovanie separovaného odpadu,
 • sociálne priestory, šatne, miestnosť pre správcu Zberného dvora,
 • garáže na techniku využívanú k nakladaniu s komunálnym odpadom,
 • administratívna budova Zberného dvora,
 • sklad posypového materiálu,
 • sklad elektroodpadu z domácností,
 • sklady na nebezpečný odpad,
 • mostová váha.

Technika, ktorá sa nachádza na Zbernom dvore, je nasledovná:

 • štiepkovač,
 • teplomer na kompostovanie,
 • dotrieďovacia linka,
 • lis Ekopack 50 s mobilnými kontajnermi,
 • hydraulický lis dvojkomorový s lisovacou silou 30 ton,
 • zakrývacia plachta na kontajner ABROLL,
 • doplnkové zariadenie pre rýpadlo,
 • 2 ks traktorov Zetor typov 6748 a 7245,
 • traktor kolový poľnohospodársky,
 • 2 nákladné vozidlá typov LIAZ 110.491 a LIAZ RN,
 • 3 nákladné vozidlá typov BOBR 7809, BOBR 8098 a BOBR KUKA,
 • vozidlo Multicar M2510,
 • vysokozdvižný vozík s nosnosťou 3,5 tony.

Zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni, v pondelok až piatok od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 16.00 hod. Obsluhu a dozor na Zbernom dvore zabezpečuje
1 pracovník, 1 pracovník riadi činnosť chránenej dielne, ktorej pracovníci vykonávajú dotrieďovanie a lisovanie separovaného odpadu.

Od polovice roka 2008 spravuje Zberný dvor priamo Mesto Nová Dubnica – Oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Novej Dubnici.

Na Zbernom dvore je zriadená chránená dielňa s 12 pracovníkmi so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí vykonávajú dotrieďovanie a lisovanie odpadu. Ďalej sú tam zamestnaní 2 pracovníci, ktorí sa striedajú pri správe Zberného dvora a riadia činnosť Chránenej dielne, obsluhujú vysokozdvižný vozík a mostovú váhu a sprevádzajú občanov pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore.

Zberný dvor slúži výlučne pre pôvodcov odpadov / obyvateľov z Novej Dubnice. Je naň možné doniesť bezplatne:

 • všetky separované zbierané zložky, ktoré sú zbierané v rámci separovaného zberu v meste,
 • šatstvo a textílie,
 • objemné odpady,
 • drobné stavebné odpady,
 • nebezpečné odpady,
 • biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a konáre.

Odovzdanie dovezených surovín a odpadov vykonáva obyvateľ / pôvodca odpadov na základe pokynov obsluhy Zberného dvora.

5.5. Stručne k ekonomike separovaného zberu odpadov

5.5.1. Náklady a príjmy za odpadové hospodárstvo

Tabuľka č. 6: Vývoj nákladov a príjmov na odpadové hospodárstvo v rokoch 2006 až 2010

Sledovaný ukazovateľ Náklady / príjmy v € za roky
  2006 2007 2008 2009 2010
Celkové náklady na nakladanie s komunálnym odpadom 228 607,00 272 987,00 365 133,00 350 000,00 376 500,00
Náklady na nakladanie so separovaným odpadom 15 048,00 29 654,00 66 388,00 77 000,00 82 000,00
Príjmy od odberateľov vyseparovaného odpadu 1 826,00 3 701,00 11 153,00 12 000,00 22 000,00
Príjmy od Recyklačného fondu v rámci nárokovateľného príspevku 1 101,00 9 036,00 25 571,00 12 614,00 6 395,00
Rozdiel medzi nákladmi a príjmami pri nakladaní so separovaným odpadom - 12 121,00 - 16 917,00 - 29 664,00 - 52 386,00 - 53 605,00
Úspora za neuloženie separovaného odpadu na skládku odpadov - - - 31 577,00 46 168,00
Celkový ekonomický prínos separovaného zberu odpadov - - - - 20 809,00 - 7 437,00

Pri prepočtoch úspory za neuloženie separovaného odpadu na skládku odpadov nie sú započítané náklady na zber odpadov na území mesta Nová Dubnica a ani odvoz na skládku odpadov Lieskovec v Dubnici nad Váhom, ktorá je vzdialená od Novej Dubnice cca 8 km.

5.5.2. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola daná pre občanov:

 • na rok 2006: 528,00 Sk / 17,53 €
 • na rok 2007: 588,00 Sk / 19,52 €
 • na rok 2008: 618,00 Sk / 20,51 €
 • na rok 2009: 22,00 €
 • na rok 2010: 23,00 €
 • na rok 2011: 25,00 €

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola daná pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby:

 • na rok 2009: 18,00 €
 • na rok 2010: 21,00 €
 • na rok 2011: 22,00 €

Mesto Nová Dubnica zvažuje prechod na množstvový zber odpadov, nakoľko miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri množstvovom zbere považuje za spravodlivejší t. z. každý platí len za toľko odpadov, koľko vyprodukuje.

5.6. Optimalizačné kroky v odpadovom hospodárstve

Mesto Nová Dubnica vykonáva vývoz kontajnerov na separovaný zber odpadov, dovoz separovaného odpadu na Zberný dvor, zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu a niektoré ďalšie činnosti pri nakladaní s komunálnym odpadom prostredníctvom TEKOS Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica na základe zmluvného vzťahu. Uvedená spoločnosť je v 100 % vlastníctve mesta Nová Dubnica.

Od roku 2006 do polovice roka 2008 spravovala Zberný dvor priamo spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o., Nová Dubnica. Od polovice roka 2008 začalo spravovať prevádzku Zberného dvora priamo Mesto Nová Dubnica, menovite Oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Novej Dubnici. Táto zmena mala výrazne pozitívny dopad na celú prevádzku Zberného dvora. Mesto zefektívnilo prácu s odpadmi, zamestnalo pracovníkov so zníženou pracovnou aktivitou v rámci inštitúcie Chránenej dielne a začalo s dobudovaním Zberného dvora a technickým vybavením Zberného dvora.

V rámci finančnej podpory štátu pre zriadenie Chránenej dielne Mesto rekonštruovalo toalety, sprchy a ostatné pracovné zázemie pre pracovníkov Chránenej dielne.

Dôležitým krokom, ktorý zlepšuje ekonomiku separovaného zberu odpadov na Zbernom dvore, ale i celkovo v konečnom dôsledku a zefektívňuje prácu s vyseparovanými zložkami odpadov vyzbieranými na území mesta, je neustále hľadanie nových a výhodnejších odberateľov na ne a aktualizácia cenových podmienok odberu.

Finančné zdroje na investičné aktivity v odpadovom hospodárstve Mesto čiastočne našlo v úspešných projektoch na rozvoj separovaného zberu a Zberného dvora, ktoré boli podporené Recyklačným fondom.

Dotácia z Recyklačného fondu v roku 2006 až 2007 predstavovala 1 531 797,- Sk (cca 51 tisíc €) na rozvoj systému separovania odpadov v Novej Dubnici. Boli obstarané zberné nádoby a vrecia na separovaný zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a tetrapakov - viacvrstvových kombinovaných obalov, veľkoobjemový kontajner na zber skla, hydraulický lis na lisovanie plastov, tetrapakov a papiera. Bola vybetónovaná časť Zberného dvora, vytlačené informačné letáky s harmonogramom separovaného zberu odpadov. Týmto projektom bol i rozšírený separovaný zber odpadov o viacvrstvové kombinované obaly a kovy.

V roku 2008 bola Mestu pridelená dotácia Recyklačného fondu 3 102 677,- Sk (cca 103 tisíc €) na realizáciu projektu „Zdokonalenie systému separovania odpadov II.“. Projekt pokrýva zakúpenie 50-tich kontajnerov na separovaný zber odpadu, mostovej váhy, vysokozdvižného vozíka, 3 ks kontajnerov typu ABROLL na zber papiera, vaňových kontajnerov a výklopných kontajnerov pre vysokozdvižný vozík na Zberný dvor. Tento projekt ešte nie je ukončený.

Ďalej sa Mesto pokúša o získanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na dobudovanie Zberného dvora.

Uvedenými krokmi Mesto Nová Dubnica:

 • optimalizuje celkové náklady na separovaný zber odpadov a prevádzkovanie Zberného dvora a
 • rozvíja pohodlnejší systém separovaného zberu odpadov pre svojich obyvateľov, ktorý sa prejavuje zvýšením zapojenia sa obyvateľov do separovaného zberu odpadov a zvýšením účinnosti vyseparovaných zložiek odpadov.

Týmto optimalizačné kroky v odpadovom hospodárstve v Novej Dubnici nekončia. Mesto má ďalšie konkrétne plány ako ďalej zefektívňovať systém separovaného zberu odpadov a Zberného dvora.

Rozvoj separovaného zberu na území mesta je plánovaný nasledovne:

 • rekonštrukcia stojísk na kontajnery. Každý bytový dom bude mať svoje stojisko na kontajnery,
 • doplnenie kontajnerov na separovaný zber odpadov,
 • výmena alebo doplnenie kontajnerov na separovaný zber odpadov o polo-podzemné kontajnery s objemom 3 m3 alebo 5 m3.

Ďalšie kroky v rozvoji a modernizácii Zberného dvora sa budú týkať:

 • postupnej výmeny vozového parku napr. zakúpením lisovacieho vozidla na vývoz odpadu,
 • vybudovania haly na separovanie odpadov,
 • obnovy oplotenia Zberného dvora,
 • spevnenia plochy Zberného dvora.

Mesto rozvíja problematiku odpadov i v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. V roku 2005 získalo dotáciu vo výške 800 000,- Sk (cca 27 tisíc €) z Environmentálneho fondu na realizáciu projektu zavedenia kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci neho si Mesto zabezpečilo profesionálny štiepkovač konárov, záhradné drviče konárov, plastové kompostéry pre materské škôlky a plastové nádoby na zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Štiepkovač Mesto využíva pri prevádzke mestského kompostoviska a pri údržbe a starostlivosti o verejnú zeleň mesta. Záhradné drviče Mesto zapožičiava obyvateľom na drvenie konárov v záhradách. Pri záhradkárskych osadách sú umiestnené komunitné kompostoviská, kde si záhradkári kompostujú svoj bioodpad zo zelene vznikajúci na záhradách. Materské škôlky si kompostujú vznikajúci bioodpad zo zelene zo svojich pozemkov v kompostoviskách a rastlinný biologický odpad z kuchýň v plastových kompostéroch. Týmito krokmi Mesto Nová Dubnica odkláňa biologicky rozložiteľný odpad od jeho vhadzovania do zberných nádob na zmesové komunálne odpady, ktorých obsah putuje na skládky odpadov. A naopak získava hodnotný kompost – organické hnojivo, ktoré využíva pri úprave plôch verejnej zelene, hnojení a výsadbe rastlín a stromov.

5.7. Informačná kampaň

Pre rozvoj odpadového hospodárstva v meste Nová Dubnica, plnenie podmienok, stanovených Programom odpadového hospodárstva SR a záväzkov Recyklačnému fondu, a z toho vyplývajúcej potreby zvyšovania intenzity separovania zložiek komunálneho odpadu, považuje Mesto Nová Dubnica za dôležité venovať sa osvete v oblasti nakladania s odpadmi.

Taktiež považuje za potrebné informovať a vzdelávať všetky vekové kategórie obyvateľov mesta, takisto právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať sídliace na území mesta, všetky komunity a organizácie na území mesta.

Mesto Nová Dubnica využíva nasledovné spôsoby osvety:

 • Tvorba a rozširovanie rôznych letákov a informačných materiálov priebežne počas roka.
 • Tvorba násteniek a vývesných tabúľ v meste s tematikou z oblasti odpadového hospodárstva, ich pravidelné obmieňanie.
 • Informovanie o aktuálnych podujatiach a vývozoch odpadu prostredníctvom Novodubnických zvestí a rozhlasom.
 • Každoročné organizovanie súťaží s tematikou nakladania s odpadmi pre žiakov škôl, ZUŠ, CVČ.
 • Zavedenie a s tým spojená propagácia separovaného zberu vo všetkých mestských organizáciách – mestskom úrade, bytovom podniku, kine Panorex, mestskej polícii a pod.
 • Zavedenie separovaného zberu uličného odpadu na ihriskách a športoviskách, následne v areáli celého mesta.

5.8. Na záver - posolstvo pre ostatných

„Separovanie v našom meste je pomerne zažité, ale stále sú rezervy – v kvalite triedenia odpadov v domácnostiach, v ziskovosti separovaného zberu, získavaniu financií na modernizáciu vybavenia v oblasti nakladania s odpadom. Využívaním dostupných zdrojov – či už prefinancovaním mzdy pracovníkov chránenej dielne, príspevkami z Recyklačného fondu, racionalizáciou a objektivizáciou nákladov na separovaný zber však je možné dosiahnuť zlepšenie a skvalitnenie nakladania s odpadmi v mestách a obciach. Pomocou by bola aj úprava platnej legislatívy s dôrazom na riešenie praktických problémov s nakladaním s odpadmi v mestách a obciach“, povedala Mgr. Katarína Bašná, vedúca Oddelenia životného prostredia, Mestský úrad v Novej Dubnici.

Tabuľka č. 7: Množstvá vznikajúcich odpadov na území mesta Nová Dubnica za roky 2005 až 2009.

DRUH ODPADU Katalógové číslo odpadu, kategória Množstvá odpadov v tonách za roky
    2005 2006 2007 2008 2009
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY a INÉ ODPADY
Zmesový komunálny odpad 20 03 01 2 097,86 2 149,82 2 030,49 2 039,38 1 635,71
Odpad z čistenia ulíc 20 03 03 - - - 38,85 -
Objemný odpad 20 03 07 623,61 43,50 465,00 797,04 802,10
Zemina a kamenivo iné 17 05 04 - 27,74 3,06 14,99 -
Betón 17 01 01 - 3,34     -
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek… (drobný stavebný odpad) 17 01 07 - - - 175,10 283,30
Bitumenové zmesi 17 03 02 - 3,34   - -
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 17 09 04 - 161,88 91,32 43,04 10,90
Minerálne látky 19 12 09 - 2,80 - - -
 
ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)  
Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 - - 100,00 150,00 180,00
Papier a lepenka 20 01 01 37,34 76,94 244,23 243,76 230,31
Obaly z papiera a lepenky 15 01 01 - - - - 92,71
Plasty 20 01 39 10,72 34,51 66,39 54,17 57,87
Sklo 20 01 02 51,04 71,86 122,90 152,30 116,28
Kovy 20 01 40 1,36 - - 5,67 27,74
Obaly z kovov 15 01 04 - - 2,35 1,56 -
Kompozitné obaly 15 01 05     2,06 3,10 4,88
Textílie 20 01 11 - 0,50 - - -
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 - - - - 7,36
Drevo iné 20 01 38 - 41,13 - - -
Drevo 15 01 03 - 8,28 - - -
Zmiešané obaly 15 01 06 - 433,36 246,14 45,96 9,46
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 36 - - - 5,77 6,78
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 15 01 10 - - - - 0,10
Pesticídy 20 01 19 - - - - 0,11
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá,... 20 01 27 - - - - 0,25
Odpady z odstraňovania farieb 08 01 17 - - - - 0,36
Nechlórované minerálne... oleje 13 02 05 - - - 1,48 -
Syntetické motorové,... oleje 13 02 06 - - - - 0,72
Voda obsah. olej z odlučovačov oleja z vody 13 05 07 - - - - 11,66
Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 14 06 03 - - - - 0,86
Batérie a akumulátory uvedené v … 20 01 33 1,15 2,52 1,33 2,26 2,47
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 - - - - 0,31
Vyr. zariadenia obsah. ClFl uhľovodíky... 20 01 23 - 8,60 14,15 5,51 9,83
Oleje a tuky iné … 20 01 26 - - 0,58 - 0,43
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia... 20 01 35 4,81 13,84 9,93 6,59 13,75
 
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY SPOLU 2 721,47 ton / 96,24 % 2 392,42 ton / 77,58 % 2 589,87 ton / 76,17 % 3 108,40 ton / 82,09 % 2 732,01 ton / 77,92 %
SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV a ODPADY ZO ZÁHRAD A PARKOV SPOLU 106,42 ton / 3,76 % 691,54 ton / 22,42 % 810,06 ton / 23,83 % 678,13 ton / 17,91 % 774,24 ton / 22,08 %
Z TOHO SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV S NEBEZPEČNÝMI VLASTNOSŤAMI 5,96 ton / 0,21 % 24,96 ton / 0,81 % 25,99 ton / 0,76 % 15,84 ton / 0,42 % 40,85 ton / 1,17 %
 
ZNEŠKODNENÉ SPOLU 2 700,02 ton / 95,48 % 2 839,42 ton / 92,07 % 2 836,01 ton / 83,41 % 3 154,36 ton / 83,31 % 2 760,81 ton / 78,74 %
ZHODNOTENÉ SPOLU 127,87 ton / 4,52 % 244,54 ton / 7,93 % 563,92 ton / 16,59 % 632,04 ton / 16,69 % 745,44 ton / 21,26 %
 
CELKOM 2 827,89 ton 3 083,96 ton 3 399,93 ton 3 786,40 ton 3 506,25 ton
Stanovište zberných nádob na separovaný zber na sídliskuKomunitné kompostovanie v záhradkárskej osadeStanovište zberných nádob na separovaný zber pri bytových domochPráca na dotrieďovacej linke (Zdroj: archív Mestského úradu v Novej Dubnici)Sklad odpadových olejov (Zdroj: archív Mestského úradu v Novej Dubnici)Zber kovových obalov a monočlánkov na Mestskom úradeSeparovaný zber odpadov na Mestskom úradeStanovište zberných nádob v zástavbe KBV
Citácie:
BEZNÁKOVÁ, Lenka; MOŇOK, Branislav. Priatelia Zeme - SPZ. Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe [online]. 2010-12-11 [cit. 2024-07-13]. URL: <http://www.priateliazeme.sk/spz/node/7867>.
Táto podstránka bola vytvorená: 28. March 2012 - 17:16, naposledy bola upravená: 29. March 2012 - 2:00.