Prihláste sa k Európskym demonštračným miestam

This project is funded by:Demonštračné miesta pre komunitné kompostovanie

Úvod

„Growing with Compost“ („Rozvíjať sa s kompostovaním“) je partnerský projekt celoeurópskeho významu. Spolupracujú na ňom tieto organizácie:
 • Community Composting Network (Veľká Británia)
 • Česká Poľnohospodárska Univerzita v Prahe
 • Priatelia Zeme – SPZ (Slovensko)
 • Ecological Recycling Society (Grécko)
 • IASON vocational training centres (Grécko)
 • Re-use and Recycling European Union Social Enterprises (RREUSE – Európa).
Projekt je financovaný z Grundtvig programu Európskej únie, ktorý je súčasťou fondu pre vzdelávanie dospelých Socrates.

Cieľom projektu je vzdelávanie dospelých so zameraním na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, príprava vzdelávacích materiálov a budovanie celoeurópskej siete demonštračných miest v oblasti komunitného kompostovania. Projekt má predovšetkým sociálny a environmentálny prospech pre ich miestne komunity.

Hlavné ciele tohto projektu sú:

 1. Poskytnúť vzdelávacie materiály pre samo-štúdium a pre školenia, ktoré podporia dospelých k aktívnemu zúčastňovaniu sa procesu trvalo-udržateľného nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom technológiou kompostovania.
 2. Podporovať aktivitu záujemcov v oblasti kompostovania a týmto spôsobom rozvíjať i sociálnu ekonomiku. Európsky rozmer projektu pomáha prepojeniu miestnych, národných a Európskych cieľov v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.
 3. Poskytnúť záujemcom pomoc pri vytváraní aktívnych komunít, ktoré budú pracovať pri oživovaní mestských a vidieckych regiónov, budú vytvárať nové pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva (dlhodobo nezamestnaní, menšinové komunity, absolventi, ľudia v preddôchodkovom veku a ženy po materskej dovolenke).
 4. Zvyšovať partnerskú spoluprácu medzi organizáciami propagujúcimi sociálnu ekonomiku kompostovania v Európskom meradle.

Európska sieť demonštračných miest

Časťou projektu je zakladanie siete demonštračných miest v celej Európe jednotlivými partnermi projektu. Cieľom siete je umožniť ľuďom učiť sa o možnostiach komunitného kompostovania v praxi a to i jednoduchou ručnou prácou. Vzdelávanie ľudí pozostáva zo štúdia učebných materiálov a praktických ukážok spojených so zakladaním, riadením a prevádzkovaním demonštračných miest.

Sieť demonštračných miest má za cieľ zahrnúť projekty z celej Európy rôzneho typu napr.:
 • Mestské projekty
 • Vidiecke projekty
 • Projekty zberu kuchynského odpadu
 • Projekty zberu záhradného odpadu
 • Projekty propagujúce domáce kompostovanie
 • Rozsiahle možnosti práce na úrovni samosprávy
 • Malé miestne systémy
 • Projekty zahŕňajúce sociálnu oblasť
 • Projekty vytvárajúce zamestnanosť
 • Vzdelávacie projekty
 • Projekty pracujúce s dospelými s ťažkosťami v učení
 • Projekty pracujúce s ľuďmi s mentálnym postihnutím

Čo to znamená - byť demonštračným miestom

Demonštračné miesta budú prezentované v celej Európe pomocou projektovej internetovej stránky (www.growingwithcompost.org), cestou darovania informačných materiálov, organizovaním školení, ako aj ukážkami kompostovania v praxi. Očakávaným výsledkom budú návštevy záujemcov z celej Európy.

Ako sa stať demonštračným miestom ?

Hlavné kritériá demonštračného miesta:

Aby ste sa mohli stať demonštračným miestom, musíte splniť nasledovné kritériá:
 • Byť ústretoví pri prijímaní návštev (jednotlivcov a skupín) zaujímajúcich sa o demonštračné miesto.
 • Súhlasiť s propagáciou ako „demonštračného miesta“ v rámci Európy.
 • Mať zamestnancov (obsluhu), ktorí budú v prípade potreby aktívni a budú počítať s tým, že bude od nich žiadané, aby sa stali školiteľmi – predviedli svoje znalosti a zručnosti.
 • Je poistené v zmysle platnej legislatívy SR.
 • Je udržiavané čisté a v poriadku.
 • Dodržuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Bude vyhovovať požiadavkám platnej legislatívy SR v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Je schopné demonštrovať používanie kompostu.
 • Má sociálne a environmentálne výstupy vo vzdelávaní dospelých.

Vhodné kritériá:

Vhodnými kritériami pre demonštračné miesta sú:
 • Schopnosť ponúknuť / zabezpečiť miestne učebné zariadenia pre školenia a semináre.
 • V prípade potreby zabezpečiť ľudí, ktorí sú schopní hovoriť po anglicky.
 • Schopnosť a ústretovosť pri poskytovaní dokumentácie pre záujemcov v rozsahu:
  • ako bolo založené
  • ako sa prevádzkuje demonštračné miesto

Ako sa prihlásiť?

Ak máte záujem stať sa demonštračným miestom v oblasti komunitného kompostovania
 • Vyplňte Prihlasovací formulár
 • Priložte k nemu nižšie uvedené prílohy
 • Zašlite ho na poštovú adresu:
  Priatelia Zeme - SPZ,
  P.O. BOX H - 39,
  040 01 Košice
  a na obálku napíšte: „Demonštračné miesto
 • a zároveň i v elektronickej podobe na e-mailovú adresu s predmetom správy „Demonštračné miesto“ na monok@priateliazeme.sk
Elektronickú verziu prihlasovacieho dotazníka si môžete stiahnuť na:
www.growingwithcompost.org alebo na: www.priateliazeme.sk/spz

Čo je potrebné priložiť k prihlasovaciemu formuláru?

 1. Jednu kópiu podpísaného formuláru zaslať poštou a druhú elektronickú kópiu e-mailom.
 2. Fotokópiu potvrdenia o absolvovaní školenia „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci” pre pracovníkov demonštračného miesta (zaslať poštou).
 3. Najmenej 4 rozličné kvalitné digitálne fotografie rozličných aspektov miesta v prevádzke, ktoré by sme mohli použiť pri prezentácii vášho miesta (vytlačené zaslať poštou + v elektronickej forme zaslať e-mailom).
 4. Najmenej jednu digitálnu fotografiu miestnosti určenej na organizovanie školení a seminárov (vytlačené zaslať poštou + v elektronickej forme zaslať e-mailom).
 5. Nejakú propagačnú literatúru o mieste, kde je realizovaný projekt (zaslať poštou, prípadne aj e-mailom).
CsatolmányMéret
Formulár pre prihlásenie k európskym demonštračným miestam projektu "Growing with Compost"1.8 MB