Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - vyhodnotenie

Počas prvého decembrového týždňa, v dňoch 30.11. – 6.12.2009 uskutočnili rôzne združenia, inštitúcie a organizácie aktivity, ktoré pomohli znížiť množstvo odpadu či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom osvety. 10 samospráv z celého Slovenska, 96 materských, základných a stredných škôl a združení realizovalo aktivity, ktoré boli nad rámec tých, ktoré uskutočňujú priebežne počas roka. Prostredníctvom nich sa do celoslovenského týždňa nepriamo zapojilo niekoľko tisíc ľudí a ďalšie samosprávy.

Týždeň pre menej odpadov odštartoval živý nápis "Trieďme odpad", ktorý vytvorili žiaci a študenti košických škôl.

Priatelia Zeme – SPZ ponúkli zapojeným subjektom na výber mnoho aktivít, poskytli im návody ako na to, z web stránky si mohli stiahnuť film Odpady alebo Príbeh výrobku aj prezentáciu na vyučovanie. Zapojeným školám a obciam bolo rozoslaných vyše 30 000 informačných materiálov, ktoré boli použité na výuku, distribuované do domácností žiakov a v rámci osvety medzi občanmi.

Kým samosprávy zvolili skôr menej náročné aktivity v podobe distribúcie informačných letákov, rozhlasového vysielania a obecnej nástenky, žiaci, študenti ale aj pedagógovia v školách poňali tento týždeň veľmi „akčne“ a kreatívne.

Tu sú niektoré z nich:

Väčšina škôl využila odpady na hodinách výtvarnej výchovy alebo pracovného vyučovania a výsledkom boli veľmi zaujímavé výtvory.

Niektoré školy spracovali tému ochrany prírody do komiksov alebo slohových prác.

Fantastický príbeh     Ľudská skaza

Takmer všetky zapojené školy a úrady mali informačné materiály vyvesené na nástenkách.

Tematike odpadov, ich recyklácie aj opätovného používania boli venované stovky triednických a vyučovacích hodín, často spojených s podnetnou diskusiou aj pre samotných pedagógov.

Spojená škola v Partizánskom zorganizovala študentskú konferenciu o životnom prostredí s účasťou zaujímavých hostí a odborníkov.

Žiaci envirokrúžku Bioklub zo ZŠ Vojčice pripravili celoškolskú akciu s názvom Slušní ľudia odpad triedia.

Niektoré školy a škôlky rozšírili svoj separovaný zber o ďalšie zložky, napr. zber tzv. tetrapakov alebo monočlánkov.

Prostredníctvom žiakov boli informovaní aj občania príslušných miest a obcí o triedení odpadov, výhodách vratných fliaš, kompostovaní bioodpadov, o škodlivých látkach vznikajúcich pri spaľovaní odpadov v domácnostiach. Žiaci oslovovali občanov priamo pri dverách ich bytov, na informačnom stánku alebo nepriamo informačnými letákmi.

Keďže takmer polovicu odpadov, ktoré vyhadzujeme tvoria obaly, žiaci mali za úlohu zamyslieť sa nad zbytočným viacnásobným balením výrobkov, nájsť výrobok, ktorý má podľa nich najviac zbytočných obalov a vymyslieť vhodnú alternatívu. Medzi najviac zabalené boli označené rôzne druhy cukríkov, bonboniéra a elektrospotrebiče.

Nepotrebné veci ako knihy, oblečenie, hračky sa vymieňali alebo aj zbierali na školských burzách. Základná škola v Hornej Ždani usporiadala burzu, na ktorej sa vyzbieralo 30 €, ktoré putovali na konto Hodiny deťom. Základná škola Moskovská v Banskej Bystrici venovala výťažok z burzy Detskému onkologickému centru. Gymnázium Spišská Stará Ves usporiadala Mikulášsku zbierku hračiek a oblečenia pre Charitu v Starej Ľubovni.

Každá domácnosť dostane ročne do schránky až 15 kg reklamných letákov, ktoré väčšinou skončia v koši. Na to, či ich občania čítajú a či ich považujú za potrebné sa v dotazníkoch na uliciach pýtali občanov žiaci a študenti. Celkovo bolo oslovených 1157 respondentov. Základná škola Komenského v Kolárove uskutočnila svoj vlastný prieskum o tom, ako ľudia triedia odpad vo svojom meste. Výsledky boli odovzdané vedeniu mesta. Sú spracované aj v prezentácii. Ďalšiemu prieskumu – tentoraz ponuke nápojov vo vratných obaloch v obchodoch sa venovalo niekoľko škôl.


Výsledky dotazníkového prieskumu o čítanosti reklamných letákov.

Dve perličky na záver.
Študenti gymnázia v Myjave si v rámci celoslovenského týždňa aktivít museli vytriediť odpady, ktoré vznikli na ich stužkovej.
Študenti gymnázia v Sabinove aj takto zdôvodňujú zbytočnosť žiackej knižky: