Pripomienky k návrhu zákona o odpadoch

1. Pošlite list s pripomienkami:

Pre: Váž. p. minister Ing. Arch. Jaroslav Izák Ministerstvo životného prostredia SR Nám. Ľudovíta Štúra 1 812 35 Bratislava

2. Pošlite e-mail s pripomienkami

Pre: minister@enviro.gov.sk

Znenie pripomienok

Vážený pán minister, touto cestou chcem vyjadriť moju podporu pripomienkam občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ k návrhu zákona o odpadoch, predloženého Ministerstvom životného prostredia SR na pripomienkovacie konanie 14. apríla 2008. Zároveň Vás chcem požiadať o stiahnutie a zásadné prepracovanie tohto návrhu. V navrhovanej podobe by: 1. Odobral finančné prostriedky obciam na triedený zber, ktoré im dnes poskytuje priemysel a spôsobil tak pokles miery triedenia a recyklácie odpadov. Navrhuje preniesť oprávnenie vystaviť potvrdenie o zabezpečení zákonnej povinnosti povinných osôb recyklovať predpísané množstvo určenej komodity odpadov výlučne na podniky zhodnocujúce odpady, nie tých ktorý triedený zber realizujú. Povinná osoba aj oprávnená organizácia by tak stratili dôvod podporovať triedený zber odpadov v obciach, vrátane odpadov z obalov a nútilo by ich to kupovať potvrdenky len u podnikov zhodnocujúcich odpady. Tento princíp môže vážne poškodiť aj tak finančne poddimenzovaný triedený zber odpadov v mestách, obciach na Slovensku. 2. Zhoršil proces odstraňovania nelegálnych skládok odpadov. Veľká časť súkromných vlastníkov nedisponuje veľkými finančnými prostriedkami a financovanie takejto činnosti by bolo pre nich ťažko riešiteľnou záťažou, ktorej sa budú vyhýbať. Možno preto očakávať ešte horší stav v tejto problematike než je tomu v súčasnosti – väčšie pretrvávanie nelegálnych skládok odpadov. Negatívne postihne aj obce, pretože obec je právnická osoba, takže ak niekto umiestni akýkoľvek (napríklad nebezpečný) odpad na obecný pozemok, bude ho musieť obec odstrániť na vlastné náklady. Zároveň nerieši viaceré naliehavé problémy v oblasti odpadov. Je potrebné: 3. Podporiť materiálové zhodnocovanie tzv. zeleného bioodpadu - zväčšením kapacity týchto zariadení, pre ktoré sa nevyžadujú byrokratické obmedzenia, na 50 ton tzv. zeleného bioodpadu ročne. Prínosom by bolo znižovanie biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach a získavanie cennej látky zvyšujúcej obsah živín a zlepšujúcej štruktúru pôdy, za nízkych nákladov. 4. Zvýšiť „environmentálny“ poplatok za skládkovanie odpadov v Zákone o poplatkoch za uloženie odpadov,
- zaviesť nový poplatok za spaľovanie odpadov ... a účelovo ich viazať na prevenciu a materiálové zhodnocovanie odpadov.
Slovensko trpí jednou z najvyšších mier skládkovania komunálnych odpadov v EÚ a jednou z najnižších mier recyklácie (v r. 2004 bolo 2. od konca v EÚ). Jednou z hlavných príčin je aj skutočnosť, že skládkovanie je stále najlacnejším, najjednoduchším spôsobom nakladania s odpadmi. Následkom je že až 78% komunálnych odpadov končí u nás na skládkach. Napriek tomu, že odborná obec sa zhoduje na klasifikácii skládkovania ako environmentálne najnevhodnejšieho legálneho spôsobu nakladania s odpadmi. V EÚ sa pre zníženie skládkovania a zvýšenie recyklácie okrem iného osvedčilo práve využívanie skládkovacej ekologickej dane resp. „environmentáneho poplatku“. Zároveň Vás žiadam o zapracovanie ďalších pozmeňovacích návrhov a pripomienok Priateľov Zeme do zákona o odpadoch. Ďakujem za pozornosť S pozdravom ..............................