Centrum pre opätovné používanie

Mesto / obec môže zakotviť medzi podmienky pre realizáciu odpadového hospodárstva na území mesta (napr. do zmluvy s partnerom pre zabezpečenie odpadového hospodárstva) aj požiadavku realizovať prevenciu vzniku odpadov – vo forme opätovného používania. Na základe tejto požiadavky vypracuje spoločnosť zabezpečujúca odpadové hospodárstvo fungovanie “Centra pre opätovné používanie” (COP), vrátane zvozu starých vecí. Je možné využiť aj potenciál občianskych neziskových, dobročinných organizácií (charitatívnych, environmentálnych). Miesto pre COP by nemalo byť lokalizované na periférii.

Toto centrum by postupne zabezpečovalo:

• odber starých, nechcených ale ešte použiteľných výrobkov
• odber pokazených, opraviteľných výrobkov (avšak bez vážneho poškodenia)
• poskytovanie prinesených a opravených výrobkov sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám, Domovom sociálnych služieb, charite, detským domovom, domovom dôchodcov, centrám pre týrané matky a pod. - bezplatne;
• poskytovanie prinesených a opravených výrobkov za výrazne nízke ceny miestnym obyvateľom
• pravidelný triedený zber a zvoz starých, nechcených, pokazených výrobkov v meste
• informačno - osvetové aktivity (o tom ako a prečo predchádzať vzniku odpadov, o tom, kde môžu občania získať rôzne staré, opravené výrobky a šatstvo, kam môžu občania mesta priniesť staré nechcené výrobky a pod.)

V centre by sa malo zriadiť:

• miesto pre odoberanie a triedenie prinášaných starých vecí (zároveň by mala táto miestnosť slúžiť aj ako informačno - osvetové centrum)
• dielne pre opravy pokazených výrobkov
• sklad, kde sa bude časť prinesených vecí skladovať pred opravou
• miestnosť pre ponúkanie starých použiteľných, alebo opravených vecí pre miestnych občanov.

COP môže / by malo zabezpečovať zber, opravy, renovácie a následnú distribúciu medzi občanov v rámci nasledovných komodít:

Staré šatstvo

• Zber starého nechceného šatstva (ktoré občania nemajú komu darovať a inak by skončilo v komunálnom odpade), ale ktoré je ešte použiteľné. Toto použiteľné šatstvo sa môže následne poskytovať sociálne odkázaným občanom, detským domovom, humanitným centrám - bezplatne. V poskytovaní šatstva ľuďom v núdzi bude dôležitá okrem osvety aj spolupráca s charitatívnymi organizáciami. Ostatným občanom sa bude v COP staršie použiteľné šatstvo predávať za nízke, primerané ceny.
• Zber starého poškodeného šatstva / textilu, ktoré už nie je použiteľné. To by pracovníci COP čistili a zabezpečovali jeho “opravu” - opätovné využitie - napríklad strihaním na pásy a následným umeleckým využitím - tkaním kobercov, tašiek …, alebo poskytovaním zničeného textilu na spracovanie iným spracovateľom a priemyselným výrobcom, ktorí ho potrebujú (min. v priemyselných podnikoch na čistenie strojov).
• Third hand - pracovníci COP časť zničeného šatstva / textilu budú poskytovať školám, hlavne umeleckým školám, ktorí budú staré šatstvo výzorovo vylepšovať, aby sa zvýšila atraktivita daných šiat a tým aj ich potenciálna životnosť (čím dlhšia životnosť, tým menej odpadu). Tieto sa potom budú predávať.
• Občania budú môcť priniesť staré šatstvo do COP bezplatne. Vhodné je ustanoviť vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, že občania, ktorí takto prispejú k prevencii, budú ocenení zlosovateľným kupónom prostredníctvom ktorého budú môcť vyhrať hodnotné ceny. Ceny a akciu zlosovania realizuje spoločnosť nakladajúca s odpadmi v meste, príp.v spolupráci s vedením mesta.

Staré hračky, knihy

Tieto komodity sa môžu zbierať a ponúkať detským domovom, detským nemocniciam a pod. bezplatne; ostatným občanom za malý príspevok.

Starý nábytok a prostriedky domáceho vybavenia

Zber a opravy / renovácie starého nábytku a prostriedkov bytového vybavenia (skrine, stoly, stoličky, postele, okná, wc, lampy …), ktoré budú zabezpečovať pracovníci COP. V úvodnej fáze je potrebné zabezpečiť odborný dozor - majstra so skúsenosťami v tejto oblasti. Ďalšou dôležitou fázou bude následné aktívne umiestňovanie - sociálne slabým občanom, detským domovom, humanitným centrám bezplatne, ostatným občanom za malý príspevok.

Stará elektronika, elektrické spotrebiče

• Zber starej nechcenej, alebo pokazenej elektroniky (televízory, rádiá, počítače…) a starých, pokazených elektrických spotrebičov budú zabezpečovať pracovníci COP. V úvodnej fáze je potrebné zabezpečiť odborný dozor - majstra so skúsenosťami opravovania tejto komodity. Dôležité je aj následné umiestňovanie opravených výrobkov - sociálne slabým občanom, detským domovom, humanitným centrám za symbolický príspevok. Ostatným občanom to môže byť forma predaja za malý príspevok.
• Elektronika, ktorú už nebude možné opraviť a poskytnúť na ďalšie používanie, sa poskytne na recykláciu. Malá časť nevyužiteľných častí elektroniky, či elektrických spotrebičov bude poskytovaná školám, napr. umeleckým školám, aby ich na hodinách výtvarnej výchovy pretvárali na príťažlivé suveníry - z počítačových dosiek sa jednoduchým nastrihaním vyrábajú atraktívne prívesky, z rôznych kusov starých výrobkov je možné vyrábať rôzne figúrky, hračky.

Opätovne využívať farby a riedidlá (pokiaľ to ešte je možné)

Mnoho farieb ostáva zaschnutých na nádobách, ktoré sa následne stávajú nebezpečným odpadom. Môžeme to však zmeniť. Napríklad informovať občanov, aby farby po použití nevyhadzovali do smetí, ale prinášali do nášho strediska, alebo vyložili v rámci zvozu triedeného zberu. Väčšinu by sme takto mohli ešte využiť. Farby a riedidlá môžeme ponúkať za minimálne poplatky miestnym občanom (výrazne lacnejšie ako nové farby v obchode), alebo použiť na skrášlenie nášho recyklačného dvora či obecného úradu.

Zamestnanci

Základnou podmienkou tohto projektu je, aby v Centre boli zamestnaní ľudia zo znevýhodnených skupín. Za týmto účelom bude potrebné zabezpečiť odborníka, ktorý sa im bude venovať v potrebnej miere (ak by to boli napr. mierne fyzicky alebo mentálne postihnutí občania).

Osveta

Pre efektívne umiestňovanie bude potrebné neustále realizovať informačnú kampaň pre občanov. Jej súčasťou musí byť informovanie o prínose opätovného používania, o tom, kde a v ktorých hodinách môžu priviezť staré nechcené veci, prípadne kedy bude realizovaný zvoz starých nechcených vecí v ich bydlisku.

Ekonomika

Finančné zdroje pre realizáciu opätovného používania môžeme získať:
• Predajom starých, alebo opravených výrobkov
• Spoplatňovaním niektorých prinášaných komodít, ktorých oprava je finančne náročnejšia
• Sponzorskými príspevkami od miestnych podnikateľov. Za reklamu umiestnenú na dvore, ktorý pracuje na znižovaní odpadov v obci, alebo na kontajneri pre zber napr. starého šatstva by poskytoval finančný príspevok. Obec by tiež mohla poskytnúť niektoré reklamné priestory, ktoré má k dispozícii.

Miestne predpisy

Pre realizáciu vyššie uvedených aktivít je potrebné upraviť VZN mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a VZN o poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov.