Tatranské prírodné rezervácie stále v ohrození

O čo ide v kauze Tichej a Kôprovej doliny v TANAPe?

Stanovisko Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ požadujú.

Ako môžete pomôcť VY?

O čo ide v kauze Tichej a Kôprovej doliny
v TANAPe ?

Po víchrici v roku 2004 vo Vysokých Tatrách bolo hospodársky vyťažených až 93% polomov. To všetko v národnom parku, kde majú byť chránené hlavne prírodné procesy. Pre prirodzenú obnovu lesa sa podarilo zachrániť len 7% polomov v najvzácnejších národných prírodných rezerváciách (NPR) Tichá a Kôprová dolina. Po dva a pol roku sa však začalo ťažiť aj tu.

11. apríla 2007 začali Štátne lesy TANAP so spracovávaním následkov kalamity v posledných častiach kalamitného územia, ktoré sa nachádzajú v NPR Tichá a Kôprová dolina. Viaceré ochranárske organizácie okamžite podali podnety na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), aby zastavila ťažobné práce z dôvodu porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny. Nakoľko k zastaveniu ťažby nedošlo ani po týždni ťažobných prác poškodzujúcich biotopy národného a európskeho významu, v stredu 18. apríla ráno začali ochranári v rezerváciách Tichá a Kôprová dolina sami blokovať ťažobné mechanizmy. Robili tak až do štvrtku 26. apríla, kedy SIŽP dočasne zastavila ťažbu a začala prešetrovanie jej zákonnosti.

Keďže sme svedkami, že štátna ochrana prírody žiaľ neustále podlieha tlaku ťažbárskej loby a neháji ochranu prírody už ani v národných prírodných rezerváciách, 28. apríla 2007 boli NPR Tichá a Kôprová dolina vyhlásené za účasti vyše 1 000 občanov za "Územie chránené občanmi".

Stanovisko Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ k tejto kauze zaujímajú nasledujúce stanovisko, ktoré vychádza z odborných argumentov a analýz popredných vedcov, odborných inštitúcií, ignorujúc tlak ekonomických či iných záujmových skupín, alebo zastaralých, odborne prekonaných argumentov.

V kauze Tichej a Kôprovej doliny považujeme za zásadné nasledujúce 4 problémy:

1. Poškodzovanie chránených druhov a biotopov.

V častiach NPR Tichá a Kôprová dolina, ktoré sú v štátnom vlastníctve Štátne lesy TANAP začali 11.4.2007 so spracovávaním kalamity (od 26.4. dočasne pozastavené SIŽP), čím dochádza k usmrcovaniu, zraneniu, poškodzovaniu chránených druhov živočíchov a k ničeniu ich biotopov a obydlí. Súčasne dochádza k poškodzovaniu biotopov Ls.1.4 Horské jelšové lužné lesy (prioritný biotop) a biotop Ls.9.1 Smrekové lesy čučoriedkové.

2. Porušovanie slovenskej legislatívy

Ťažba kalamitného dreva bola v NPR Tichá a Kôprová dolina vykonávaná bez súhlasu na zásah do biotopov podľa § 12 NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny Z. z. (ďalej len zákon), bez výnimky z ochrany druhov podľa § 35 a § 40 zákona, bez posúdenia vplyvu na životné prostredie podľa § 28 a § 28a zákona a bez rozhodnutia orgánu ochrany prírody o podmienkach vykonania činnosti podľa § 50 zákona (predbežná ochrana). Štátne lesy TANAP tvrdia, že tieto súhlasy nepotrebujú, pretože majú dokumenty, ktoré dokazujú, že svojou činnosťou nepoškodia biotopy a neohrozia chránené druhy. Terénnym prieskumom však experti zistili, že k poškodeniu ťažbou už došlo, podľa nášho názoru sa teda naplnila skutková podstata trestného činu poškodzovania chránených živočíchov (sú uvedené v prílohe na konci textu).

Štúdiu, na ktorú sa odvolávajú ŠL TANAPu ako aj odborné posudky k nej si môžete pozrieť na: http://www.ticha.sk/podklady.htm

3. Príroda si sama neškodí, škodiť jej môže len človek.

Štátne lesy TANAP tvrdia, že hlavným dôvodom, prečo je nevyhnutné vyťažiť kalamitné drevo v NPR Tichá a Kôprová dolina, je ochrana tatranských ekosystémov pred lykožrútom, s cieľom zmierniť nasledujúcu podkôrnikovú kalamitu až o 40% a tak zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu biotopov.

Množstvo vedcov zo Slovenska a z okolitých krajín však spochybňuje a vyvracia tieto argumenty. Predovšetkým podkôrnikové kalamity nezhoršujú stav biotopov. Brániť ich rozširovaniu preto nemá zmysel. Pri spracovaní kalamity dôjde k opadu väčšiny kôry a s ňou aj podkôrneho hmyzu. Výsledný efekt redukcie populácie bude zanedbateľný. Vyťaženie dreva na plochách so štvrtým stupňom ochrany, ktoré sú v tesnom susedstve s plochami v piatom stupni, kde má byť drevo ponechané, preto nebude efektívne. S mŕtvym drevom sa zároveň odstraňujú aj prirodzení nepriatelia lykožrúta a ťažba dreva preto môže paradoxne zvýšiť počet napadnutých stromov.

Podľa jedinej dostupnej štúdie z územia Tatier, ktorá porovnáva vývoj podkôrnikovej kalamity pri bezzásahovom režime a pri intenzívnej ťažbe napadnutých stromov v 90-tych rokoch na Slovensku (TANAP) a v Poľsku (TPN), nemali lesnícke zásahy vplyv na vývoj kalamity. Množstvo napadnutých stromov záviselo od veku porastov, expozície a počasia v jednotlivých rokoch, nie však od ľudských zásahov.

Zoznam vedcov požadujúcich zastavenie ťažby, posudky, analýzy a ďalšie materiály si môžete pozrieť na:http://www.ticha.sk/podklady.htm

4. Násilie páchané na aktivistoch

Hneď na začiatku ťažby v Kôprovej doline bol 17. 4. 2007 v Prešove napadnutý náčelník LZ VLK Juraj Lukáč piatimi neznámymi páchateľmi, ktorí naňho zaútočili, kvôli jeho angažovanosti pri záchrane rezervácii Tichá a Kôprová dolina.

21. 4. 2007 bol pri policajnom zásahu, priamo v teréne na mieste ťažby, zranený Mgr. Jozef Fiala, autor expertného posudku, ktorý slúži ako podklad pre trestné oznámenie kvôli poškodzovaniu chránených druhov živočíchov.

26. 4. 2007 v nočných hodinách skupina aktivistov zastavila kamión s neoznačeným drevom. Dvaja občianski aktivisti z tejto skupiny boli napadnutí neznámym útočníkom zo skupiny prítomných ôsob (lesníci, vodiči...).

Sme vážne znepokojení a hlboko odsudzujeme násilie páchané na nezávislých občanoch a odborníkoch, ktorí sú fyzicky napádaní kvôli ochrane života, zákonov. Takéto udalosti sú v demokratických krajinách, kde má ľudské zdravie a život najvyššiu hodnotu, nemysliteľné, charakteristické sú pre niektoré problémové krajiny Južnej Ameriky, Bielorusko...

Máme zato, že všetky tieto udalosti sú dôsledkom nenávistnej kampane vedenej v médiách Štátnymi lesmi TANAP a niekoľkými pracovníkmi Ministerstva životného prostredia proti aktivistom brániacim poškodzovaniu životného prostredia.

Priatelia Zeme - SPZ požadujú.

Priatelia Zeme - SPZ na základe faktov, ktoré sú vyššie uvedené požadujú:

  1. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie s účasťou odborníkov zo zahraničia a z mimovládnych organizácií
  2. Vyvodenie osobnej zodpovednosti za poškodzovanie chránených druhov, ako aj za nelegálne nočné vyvážanie neociachovaného dreva
  3. Okamžité prešetrenie, prečo doteraz vlastníci okolitých pozemkov nedostali kompenzácie z fondov EÚ - podpora záujmov urbárnikov.
  4. Urýchlené prijatie zonácie TANAPu pripravenej pod vedením nedávno odvolaného riaditeľa Správy TANAPu Tomáša Vančuru.

Ako môžete pomôcť VY?

- Podporte petíciu za trvalú ochranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatranskom národnom parku na stránke http://www.ticha.sk/peticia.htm, prípadne si stiahnite petičný hárok na http://www.ticha.sk/Ticha_Peticia.doc a pomôžte so zberom podpisov

- Sledujte stránku www.ticha.sk a v rámci svojich možností sa pokúste aktívne zapojiť do akcií za záchranu posledných zvyškov vzácnej prírody Tatier ...

- Informujte o tejto kauze aj svojich blízkych, kolegov...

V tomto prípade už nejde len o rozhodovanie medzi zeleným a suchým lesom, ale medzi vyťaženou holinou a živým lesom s mŕtvymi stromami. V Tichej a Kôprovej doline sa zároveň rozhodujeme aj o smerovaní tejto spoločnosti. O smerovaní k občianskej spoločnosti alebo k pendrekovej kultúre.


Príloha:

Zoznam druhov, ktoré ťažba ohrozuje, tým, že dochádza k usmrcovaniu, zraneniu, poškodzovaniu chránených druhov živočíchov a ničenie ich biotopov a obydlí:

Bezstavovce:

Pachyta lamed lamed, Acmaeops septentrionis, Lacon fasciatus, Carabus auronitens, Carabus irregularis, Pytho depressus, Carabus variolosus, Psudogaurotia excellens.

Obojživelníky:

Triturus montandoni, Triturus alpestris, Bombina variegata, Rana temporaria.

Plazy:

Lacerta vivipara, Vipera berus

Vtáky:

Tetrao urogallus, Bonasa bonasa, Scolopax rusticola, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus,

Dryocopus martius, Dendrocopos major, Picoides tridactylus, Troglodytes troglodytes, Prunella modularis, Erithacus rubecula, Anthus trivialis, Phoenicurus phoenicurus, Turdus torquatus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Sylvia atricapilla, Sylvia curruca, Phylloscopus trochilus, Phylloscopus collybita, Parus montanus, Parus cristatus, Parus ater, Parus major, Sitta europaea, Certhia familiaris, Cinclus cinclus, Motacilla cinerea, Aegithalos caudatus.

Cicavce:

Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, Lutra lutra, Myotis bechsteini, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Microtus tatricus.