Triedený zber a recyklácia

23.02.2007

 • Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade o tom, ako máte nakladať s jednotlivými zložkami odpadu.
 • Trieďte v domácnosti biologický odpad zo záhrady a kuchyne a začnite ho svojpomocne kompostovať v záhrade.
 • Nespaľujte žiadne odpady v domácnosti a záhrade.
 • Nevyhadzujte žiadne odpady na nelegálne „čierne“ skládky.
 • Zapojte sa do systému triedenia odpadu zavedeného vo vašej obci, škole, zamestnaní... Vytriedené odpady ukladajte výlučne na miesta na to určené (určené nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).
 • Ak vo vašej obci / meste ešte stále nemáte zavedený triedený zber, zašlite list primátorovi alebo starostovi. Požiadajte ho o skoré zavedenie triedeného zberu, prípadne ak už je zavedený o jeho ďalší rozvoj (viac kontajnerov na triedenie, zlepšenie informovanosti o tom čo a ako triediť, viac zberných dvorov, vytvorenie centra opätovného používania ...).
 • Dodržujte stanovené pokyny a podmienky triedeného zberu a do zberných nádob a vriec nevhadzujte tie zložky, ktoré tam nepatria.
 • Do nádoby na zmesový odpad vyhadzujte iba odpad, ktorý nedokážete vo vašej obci / meste separovať.
 • Od Priateľov Zeme – SPZ si vyžiadajte informačné materiály týkajúce sa triedeného zberu a kompostovania KO.
 • Informujte o výhodách a postupoch triedeného zberu a kompostovania aj svoje okolie.
 • Ponúknite miestnej samospráve (obecnému / mestskému úradu) alebo organizácii pôsobiacej vo vašej obci / meste pomoc pri propagácii separovaného zberu a kompostovania biologických odpadov.
 • Pokiaľ budete svedkom nezákonného nakladania s KO (napr. jeho vyhadzovanie na nelegálne skládky, spaľovanie alebo vyhadzovanie „zeleného“ odpadu do nádob na zmesový odpad...) upozornite na to priamo aktéra, zavolajte mestskú alebo štátnu políciu alebo podajte podnet na prešetrenie na hociktorom úrade verejnej správy (obecný / mestský / miestny / obvodný / krajský úrad...). Nezabudnite, že môžete zostať v anonymite.