Skládka Žehňa

K zámeru vybudovať skládku odpadov v Žehni sme sa dostali už takmer neskoro, po uplynutí lehoty na pripomienkovanie. Išlo o zámer zisťovacieho konanie, ktoré rieši Obvodný úrad životného prostredia v Prešove  Skládka odpad na nie nebezpečný odpad, ktorá je predmetom zámeru má byť umiestnená niekoľko sto metrov od lomu kameňa v katastri obce Žehňa, pričom je však umiestnená o takmer dva kilometre bližšie k obci Tuhrina. Táto obec však nebola o zámere informovaná a ani zaradená medzi dotknuté obce. Vzhľadom k tomu, že obec Žehňa vydala pozitívne stanovisko k zámeru, obrátili sme sa na obec Tuhrina a informovali o celom probléme. Starosta obce ihneď začal konať a zisťovať všetky okolnosti projektu. 12.2.2010 zvolal v obci verejné zhromaždenie za našej účasti, na ktorom boli občanom vysvetlené negatíva skládky pre obec a boli informovaní o krokoch, ktoré v tejto veci doteraz obec vykonala. Na zhromaždení sa vytvoril aj petičný výbor, ktorý bude zbierať podpisy na petíciu proti skládke odpadov.

Priatelia Zeme vzhľadom na negatíva tohto projektu podali na OUŽP pripomienky spolu so žiadosťou o úplné hodnotenie vplyvov na životné prostredie.

Obec Tuhrina spustila petíciu proti skládke Žehňa. Môžu ju podpísať aj obyvatelia ostatných priľahlých obcí.

Zatiaľ sa nám podarilo dosiahnuť, že Obvodný úrad životného prostredia v Prešove posunul zámer na úplné posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v ktorom sa budú môcť vyjadriť aj všetci občania prostredníctvom verejného prerokovania projektu.

So starostom obce Tuhrina sme stále v kontakte, pravidelne sa stretávame a riešime aktuálne veci, ktoré sa k tomuto projektu dejú. Zúčastnili sme sa aj sedení s investorom projektu, po čase sa do diania zapojila aj Slovenská agentúra životného prostredia v Prešove, ktorá chce plniť funkciu akéhosi mediátora medzi investorom na jednej strane, a obcou Tuhrina a Priateľmi Zeme - SPZ na druhej strane so snahou o vzájomnú dohodu. Na podnet SAŽP sa uskutočnilo stretnutie investora a projektanta s občanmi Tuhriny aj za našej účasti. Občania obce sú nahnevaní, cítia sa oklamaní, keďže investor od nich odkupoval pozemky za účelom kameňolomu a teraz ku kameňolomu pribúda aj skládka.

Začiatkom augusta 2010 OUŽP v Prešove rozposlal vypracovanú Správu o hodnotení k skládke Žehňa. V tomto dokumente bola obec Tuhrina označená ako dotknutá obec. Tento fakt je však bohužiaľ len teoretickým, prakticky sa nič nezmenilo a obec Tuhrina nebola prizvaná ani k organizácii verejného prerokovania. To sa uskutočnilo 24.8.2010 o 10:00 za účasti 4 zástupcov verejnosti (z toho dvoch z OZ Priatelia Zeme a jedného starostu Tuhriny). Aj keď zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neukladá povinnosť usporiadať verejné prerokovanie k popoludňajších hodinách, uvedený dopoludňajší čas je veľmi neštandarný a indikuje snahu navrhovateľa a obce Žehňa o čo najnižšiu účasť občanov na verejnom prerokovaní, ktoré je "paradoxne" určené práve pre verejnosť.

K Správe o hodnotení sme odoslali naše stanovisko.

PrílohaVeľkosť
Pripomienky_zamer_skladka_zehna.doc122.5 KB