Triedený zber - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme – SPZ robia aktivity zamerané na zmenu spôsobu nakladania s komunálnymi odpadmi v prospech jeho materiálového zhodnocovania. V súčasnosti je to hlavne presadzovanie triedeného zberu komunálnych odpadov v obciach, domácnostiach, školách... Prihliadame pri tom hlavne na dosiahnutie dostatočného komfortu pre pôvodcov odpadu s prihliadaním na ekonomickú sebestačnosť zavedených systémov.

Spolupracujeme s mestami a obcami v SR a firmami nakladajúcimi s komunálnymi odpadmi, ale aj s jednotlivcami z radov širokej verejnosti, ktorým poskytujeme odborné poradenstvo týkajúce sa zavádzania zberu a úpravy odpadov, výberu potrebnej techniky a technológií, zriaďovania zberných dvorov...

Pomocou pilotných projektov v praxi skúšame účinnosť jednotlivých systémov triedeného zberu odpadu. Samostatnou aktivitou je rozvíjanie environmentálneho povedomia u pôvodcoch odpadu. Pomáhame obciam s informačnými aktivitami smerom k širokej verejnosti, školám...