Nebezpečné chemikálie - riešenia

Európska únia uznala, že súčasná nedostatočná regulácia chemikálií je neprijateľná a 6 rokov pripravovala pre ne novú legislatívu - REACH. Tá mala zabezpečiť chýbajúce testovanie, teda informácie o chemikáliách a náhradu tých, u ktorých sa preukážu škodlivé vplyvy na zdravie či prírodu. Podľa pôvodných návrhov Európskej komisie REACH mohol pomôcť v prevencii pri viac ako 4 000 úmrtiach ročne. Žiaľ, kvôli zavádzajúcej kampani európskeho (aj slovenského) chemického priemyslu a jeho tvrdému lobbingu sa nakoniec podoba REACH-u oproti pôvodným zámerom oslabila. Chemický priemysel napríklad nadhodnocoval predpokladané náklady, aby vytvoril zdanie potreby oslabiť REACH. V skutočnosti by náklady pre  zavedenie REACHu v pôvodnej, prísnejšej podobe,  tvorili len 0,05% z ročného obratu sektora.

Environmentálne skupiny počas schvaľovania REACH požadovali, v súlade s pôvodným zámerom EK:
  • Princíp „povinnej náhrady“ toxických chemikálií: vyradiť toxické chemické látky, ktoré sa akumulujú v človeku, zvieratách alebo životnom prostredí a tie, ktoré zasahujú do nášho hormonálneho systému alebo spôsobujú rakovinu. Obmedzené použitie takýchto chemikálií by malo byť povolené len dočasne, pokiaľ nie sú dostupné žiadne bezpečnejšie alternatívy a existuje neprekonateľná spoločenská potreba ich špecifického použitia.
  • Plné právo na informácie - t.j. že spotrebitelia a predajcovia môžu posúdiť riziko daných chemikálií, vrátane informácií o všetkých nebezpečných látkach prítomných vo výrobku.
  • Požiadavku, aby výrobky dovážané do EÚ podliehali rovnakým bezpečnostným normám ako tie, ktoré sa v EÚ vyrábajú.
REACH bol formálne prijatý 18. 12. 2006 Radou environmentálnych ministrov, ktorá nasledovala po druhom čítaní v Európskom parlamente 13.12. 2006. Oslabený REACH vstúpi do platnosti 1. júna 2007. 

Schválená podobe REACH je nedostatočná, poskytuje priestor na manipuláciu zo strany chemického priemyslu. Hlavným problémom je, že nová legislatíva naďalej umožňuje používať vo výrobe a spotrebných tovaroch chemikálie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, vrodené poruchy a reprodukčné choroby. Niektoré vysoko nebezpečné chemikálie síce v prípade, ak k nim existuje bezpečnejšia alternatíva, budú musieť nahradiť, ale týka sa to len časti materiálov. Zvyšok bude na dobrej vôli producenta, alebo dovozcu. Tento prístup je o to riskantnejší, že doteraz nie sú známe zdravotné dopady rôznych chemických látok, keď sa skombinujú, a to najmä na počiatočný vývin plodu a krehkú hormonálnu sústavu človeka.  Okrem toho spoločnosti, ktoré ročne vyrábajú alebo dovážajú menej ako 10 ton chemikálií, o nich nemusia poskytovať žiadne zmysluplné informácie týkajúce sa bezpečnosti. Je to prípad až 60-tich percent chemikálií, ktorých sa REACH týka. Za pozitívny krok sa dá označiť nariadenie, podľa ktorého budú musieť firmy vyrábajúce a dovážajúce veľké množstvá chemikálií poskytnúť o svojich výrobkoch bezpečnostné údaje. Verejnosť bude mať právo požadovať informácie, či sa v produktoch nachádzajú určité nebezpečné chemikálie.

Informácie o REACH na stránke EÚ:
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm