Triedený zber

Odpadom sú pre nás nechcené, hnuteľné veci, ktorých sa chceme zbaviť alebo ktorých sa musíme zbaviť z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia ľudí, zvierat a rastlín.

Každý obyvateľ SR vyprodukuje ročne približne 290 kg komunálneho odpadu (KO). Spoločne teda „vytvoríme“ každý rok cca 1,6 milióna ton KO. Z celkom vzniknutého množstva KO sa prevažná časť - až 92% zneškodňuje. Zhodnocovanie KO dosahuje len 3%.

Ak by sme sa však pozreli na váhové zloženie KO, zistili by sme, že vyše 80% by sme z neho vedeli zhodnotiť sami (napr. domácim kompostovaním...) alebo odovzdať v rámci triedeného zberu na zhodnocovanie – recykláciu, kompostovanie, energetické zhodnotenie...

Nutnosť zvyšovania miery zhodnocovania KO je z vyššie popísaného zrejmá. Dosiahnuť sa to dá len zvýšenou aktivitou v oblasti triedeného zberu KO priamo u pôvodcov jednotlivých zložiek odpadu. Aj napriek jasným environmentálnym, ekonomickým a sociálnym prínosom sú na Slovensku kvalitné a účinné systémy triedeného zberu len málo rozšírené. A tak aj naďalej zostáva najrozšírenejšou metódou nakladania s KO jeho skládkovanie na skládkach KO (až 79%).

Priatelia Zeme – SPZ robia aktivity zamerané na zmenu zaužívaných spôsobov nakladania s komunálnym odpadom v prospech jeho zhodnocovania.
Pomáhajú občanom, školám, priemyslu, štátnej správe, samospráve – poradenstvom, vzdelávaním, systémovými legislatívnymi zmenami, presadzovaním ekonomických nástrojov a zavádzaním pilotných schém triedenia odpadu do praxe.