Biologický odpad

Biologické odpady sú kvantitatívne najvýznamnejšou zložkou komunálnych odpadov. Sú v nich zastúpené, v závislosti od miestnych podmienok a ročného obdobia, 30 až 70%-ným váhovým podielom.

Existuje veľa známych a osvedčených technológií, pomocou ktorých dokážeme z bioodpadu vytvoriť kvalitné organické hnojivo, energiu alebo aj napr. alternatívne palivo. Patria medzi ne napr. kompostovanie, anaeróbna digescia, energetické využívanie (spaľovanie štiepky, peliet, brikiet; splyňovanie, kogenerácia), výroba biopalív (alkoholové kvasenie, reesterifikácia). Aj napriek veľkému množstvu bioodpadov vznikajúcich v komunálnej sfére a aj možných spracovateľských technológií, sa v SR  drvivá väčšina bioodpadu bez ďalšieho využitia zneškodňuje na skládkach a v spaľovniach komunálnych odpadov. Veľká časť bioodpadu je spaľovaná v domácnostiach / záhradách alebo vyhadzovaná na nelegálne, „čierne“ skládky.

Priatelia Zeme – SPZ robia aktivity zamerané na zmenu spôsobu nakladania s bioodpadom v prospech jeho zhodnocovania najznámejšou a najjednoduchšou technológiou - kompostovaním. Pomáhajú občanom, školám, priemyslu, štátnej správe, samospráve – vzdelávaním, systémovými legislatívnymi zmenami, presadzovaním ekonomických nástrojov a zavádzaním pilotných schém kompostovania do praxe.