Biologický odpad - riešenia

Z dôvodov eliminácie vyššie popísaných problémov a potreby napĺňania legislatívy SR a EÚ je v súčasnosti pre životné prostredie, zdravie a peňaženku ľudí nevyhnutné triedenie bioodpadu pri zdroji vzniku a jeho nasledovné materiálové alebo energetické zhodnocovanie.

Za najznámejšiu a najstaršiu technológiu materiálového zhodnocovania biologických odpadov je považované kompostovanie.

Je to riadený, prevažne aerobný rozkladný proces, pri ktorom z pôvodných organických látok (biologických odpadov) vplyvom živých organizmov, obzvlášť mikroorganizmov, vzniká organické hnojivo – kompost. Premena (rozkladný proces) organických látok prebieha rovnakým spôsobom ako v pôde. Pri kompostovaní ju však  technologicky ovládame s cieľom získať čo najväčšie množstvo humusu, v čo najkratšom čase.

Obce

Samosprávy sú zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) vznikajúcimi na území obce. Oni určujú, akým spôsobom sa s KO bude nakladať – aký bude systém zberu odpadu, či bude v obci separovaný zber, či sa bude kompostovať, aké budú nádoby, ako často sa budú vyvážať...

Samosprávy teda rozhodujú, čo sa bude v obci robiť aj s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (BRKO). Ich rozhodnutia však musia byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje právne rámce nakladania s odpadmi.

Obec musí zabezpečiť, aby sa bioodpad zo záhrad, parkov a ďalšej zelene vrátane odpadu z cintorína, tzv. zelený odpad nedostal do zmesového odpadu, pretože tento bioodpad nesmie byť zneškodňovaný na skládkach a v spaľovniach KO.

Obce musia zelený odpad zhodnocovať samé, alebo ho poskytnúť na zhodnotenie iným oprávneným organizáciám.

Od 1.1.2010 musia mať všetky obce v SR zavedený separovaný zber papiera, skla, kovov, plastov a biologicky rozložiteľných odpadov.

Môžu to dosiahnuť:
  • Aktívnou podporou domáceho a komunitného kompostovania.
  • Zavedením intenzívneho zberu bioodpadu vo všetkých inštitúciách a firmách v obci, ako aj v domácnostiach, ktoré nechcú alebo nemôžu samostatne kompostovať.
  • Vybudovaním alebo iniciovaním vybudovania priestoru, kde sa bude tento bioodpad zhodnocovať (obecné kompostovisko, kompostáreň, bioplynová stanica...).
  • Zriadením zberných miest na „zelený odpad“, ktoré budú dostatočne prístupné pre obyvateľov.
  • Ekonomickým zvýhodnením tých pôvodcov, ktorí sa správajú šetrnejšie k životnému prostrediu.
  • Zvýšenou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany pôvodcov odpadu s uplatňovaním postihov pre tých, ktorí ich porušujú.
  • Zavedením informačných systémov o odpadovom hospodárstve v obci.

Obyvatelia obcí

Každý z nás je pôvodcom odpadu. Teda aj biologického odpadu. Našou povinnosťou je nakladať s týmto odpadom (podobne ako aj s ostatnými komunálnymi odpadmi) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce / meste o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch vznikajúcich na území obce / mesta.
Môžeme toho ešte urobiť viac. Predchádzať vzniku odpadu. Vo vzťahu k biologickým odpadom to znamená:
  • Svojpomocne kompostovať bioodpad vznikajúci v našej domácnosti.
  • Nevyhadzovať zvyšky jedál do kanalizácie. Zvyšuje sa tým množstvo problematických kalov.
Ďalšie typy ako pomôcť v rozvoji zberu a zhodnocovania bioodpadu zo strany obyvateľov obcí nájdete v časti „Čo môžete urobiť Vy“.