Triedený zber - Problémy

  • V súčasnosti prebieha po celom svete nadmerná a neudržateľná ťažba obmedzených prírodných surovín, ktoré sa používajú pre výrobu nových výrobkov. Zásoby dnes kľúčovej suroviny - ropy (pohonné látky, plasty...) sa odhadujú len na niekoľko desiatok rokov.
  • Skládky odpadu môžu zapríčiniť zdravotné problémy u obyvateľov bývajúcich v jej blízkosti, sú potenciálnou hrozbou znečistenia pre vodné zdroje a produkujú skleníkotvorné plyny (napr. metán, CO2), ktoré spôsobujú globálne otepľovanie.
  • Spaľovanie odpadov v spaľovniach produkuje toxické látky (napr. dioxíny) a toxický popolček, ktorý končí na skládke nebezpečných odpadov.
  • Spaľovanie odpadov v domácnostiach a vyhadzovanie odpadov na nelegálne „čierne“ skládky je nezákonný spôsob nakladania s odpadom, ktorý spôsobuje výrazne škody na životnom prostredí. Každému, kto túto činnosť vykonáva, hrozí finančná pokuta.
  • Nesprávne spôsoby nakladania s KO majú negatívny dopad aj na ekonomické zaťaženie obcí a občanov. Už aj príklady zo Slovenska dokázali, že zvýšením účinnosti triedeného zberu pre recykláciu a kompostovanie môžu obce výrazne znížiť náklady na odpadové hospodárstvo.