Etický kódex

Tento etický kódex určuje základný rámec etických pravidiel organizácie, ako aj pravidlá správania sa pre pracovníkov Priateľov Zeme – SPZ. Dobré meno Priateľov Zeme – SPZ závisí od dobrého mena ľudí, ktorí tu pracujú. Preto organizácia Priatelia Zeme – SPZ očakáva, že v pracovnej dobe sa budú pracovníci plne riadiť týmto kódexom a internými smernicami z neho vyplývajúcimi. Priatelia Zeme – SPZ svojim pracovníkom tiež odporúčajú, aby sa zásadami obsiahnutými v tomto kódexe riadili v čo najvyššej miere aj v súkromnom živote.

Priatelia Zeme – SPZ dodržiavanie zásad v kódexe odporúčajú aj externým spolupracovníkom. Takýchto spolupracovníkov budú Priatelia Zeme - SPZ uprednostňovať.

Všeobecné etické zásady organizácie

 1. Solidarita s tretím svetom.
   
  Odmietame ekonomické, sociálne a environmentálne vykorisťovanie tretieho sveta. Preto Priatelia Zeme – SPZ podporujú tretí svet pri svojej činnosti uprednostňovaním sociálne, ekonomicky a environmentálne spravodlivých produktov a programov.
   
 2. Podpora ohľaduplného, dobrovoľne skromného životného štýlu.
   
  Považujeme súčasný životný štýl prevažne „bohatšej“ časti sveta za príliš deštruktívny. Preto podporujeme životný štýl založený na dobrovoľnej skromnosti a úcte k všetkým formám života. Zvlášť podporujeme tieto jeho formy: lokálnosť, domáca výroba, sebestačnosť, vegetariánstvo a ďalšie formy životného štýlu ohľaduplného k zvieratám, poľnohospodárstvo a produkty šetrné k prírode aj ľuďom.
   
 3. Nepodporujeme, nepropagujeme, neuprednostňujeme žiadnu politickú stranu, sektu, alebo náboženstvo a ich príslušníkov.
   
  Priatelia Zeme – SPZ sú nezávislí na politických stranách, sektách a náboženstvách. Táto nezávislosť umožňuje riešiť všetky problémy nepriaznivé k životnému prostrediu, nezávisle od ich pôvodu. Preto považujeme za neprípustné aktívne napomáhať politickým stranám, sektám a náboženstvám v aktivitách, ktoré sú v rozpore s napĺňaním vízie, misie a cieľov organizácie.
   

Zásady etického správania sa pracovníkov

 1. Nikto nemôže byť zvýhodňovaný na základe pohlavia, rasy, národnosti, sociálneho statusu alebo zdravotného stavu.
   
  Považujeme za samozrejmé, že ľudia všetkých pohlaví, rasy, národností, sociálnych skupín alebo zdravotného stavu majú rovnakú hodnotu a rovnaké práva. Preto považujeme za samozrejmé, že ľudia by mali byť hodnotení len na základe svojich kvalít. Iné hodnotenie považujeme za eticky neprípustné.
   
 2. Podporu v akejkoľvek forme je možné prijímať len od partnerov, s ktorými nie je organizácia v konflikte, alebo ktorých správanie nie je v priamom rozpore s týmto kódexom.
   
  Odmietame byť nástrojom na vytváranie zeleného imidžu organizáciám a jednotlivcom zbytočne poškodzujúcim prírodu. Preto, v záujme zachovania dobrého mena, ale aj zachovania našej nezávislosti, odmietame prijímať podporu od partnerov, ktorí hrubým spôsobom porušujú tento kódex, alebo s ktorými sme v konflikte.