KOSIT v Nižnej Šebastovej

Občania z obytnej štvrte v Nižnej Šebastovej sa na nás obrátili s prosbou o pomoc pri zastavení zámeru spol. Kosit vybudovať v tesnej blízkosti ich obytnej zóny prevádzku na zhromažďovanie a dočasné ukladanie odpadov. Zámer je prístupný na stránke http://eia.enviroportal.sk/detail/stredisko-presov-druzstevna-40-presov-lubotice. Vzhľadom k nedávno ukončeným sporom občanov o prejazdy kamiónov z ostatných prevádzok popred ich rodinné domy, bola obava o ďalšie rušenie nočného kľudu a narúšanie statiky domov opodstatnená. Zámer pre zisťovacie konanie v rámci procesu EIA, ktorý podala spol. Kosit na Obvodný úrad životného prostredia v Prešove obsahoval viacero nezrovnalostí, na ktoré sme v zaslaných pripomienkach upozornili a žiadali o ich nápravu.

23.12.2009 vydal OUŽP v Prešove rozhodnutie, že uvedený zámer vzhľadom na stanoviská rôznych dotknutých subjektov sa bude posudzovať v plnom rozsahu podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). 29.12.2009 bol vydaný aj Rozsah hodnotenia. Následne na to v januári zaslala spol. Kosit žiadosť o zastavenie konania, resp. vzala späť svoju žiadosť a tým sa proces ukončil.