Biologický odpad - problémy

  • Pokiaľ je biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) ukladaný na skládky komunálneho odpadu (KO), vzniká pri jeho rozklade toxický výluh a nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje skládkový plyn. Jeho majoritnou zložkou je metán (CH4). Metán je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu.
  • V spaľovniach komunálnych odpadov sa bioodpad stáva zdrojom pre vznik toxických plynov. Pri jeho spaľovaní vzniká vysoko agresívna kyselina chlorovodíková, nebezpečné chlórované uhľovodíky, dioxínyfurány.
  • BRKO vyhadzované do prírody vo veľkej miere spôsobuje vznik nelegálnych (čiernych) skládok. Tie môžu spôsobiť problémy so zápachom, lákajú hmyz a rôzne nežiaduce živočíchy, môžu meniť prirodzené biotopy, lákajú okoloidúcich k ďalšiemu ukladaniu odpadu (často aj iných ako bioodpadov) a v neposlednej miere esteticky narúšajú charakter krajiny.
  • Problémom je aj spaľovanie BRKO v domácnostiach, záhradách a na verejných priestranstvách. Vznikajúci plyn obsahuje škodlivé plyny, hlavne oxid uhoľnatý (môže spôsobiť vnútorné udusenie), uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové látky (boli im dokázané rakovinotvorné účinky) a v niektorých prípadoch rakovinotvorné dioxíny.
  • V súčasnosti existuje vo veľkej miere na celom svete komerčná a drastická ťažba rašeliny využívaná ako palivo, pre záhradníctvo, úpravu poľnohospodárskej pôdy a zalesňovanie. Rašeliniská sú však medzinárodne dôležité biotopy, na ktoré sú naviazané vzácne a unikátne druhy rastlín a živočíchov. Ich ťažbou nenávratne tieto lokality ničíme, čím výraznou mierou prispievame k zániku ich vzácnych druhov. A práve kompost je vynikajúcou, viac ako plnohodnotnou, alternatívou pre rašelinu.
  • Nesprávne zaobchádzanie a zneškodňovanie BRKO má negatívny dopad aj na ekonomické zaťaženie obcí a občanov. Kompostovaním v blízkosti zdroja vzniku bioodpadu sa dá ušetriť v niektorých prípadoch až polovica poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadov. Ďalším prínosom je ušetrenie financií za nákup hnojív alebo pestovateľských substrátov, či už na zazeleňovacie práce v obci, pestovanie v záhrade alebo v domácnosti.