Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - Aktivity pre obce

Podporujte domáce a komunitné kompostovanie. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov ako spĺňať dikcie zákona k nakladaniu s bioodpadom. Ponúkame Vám k tomu informačné materiály (v rámci celoslovenského týždňa letáky do 100 kusov bezplatne).
Zriaďte si obecné kompostovisko. Pre menšie obce (do cca 1500 obyvateľov) je to najvhodnejší spôsob nakladania s bioodpadom. Kompletné informácie o kompostovaní nájdete v našej brožúrke Obecné kompostovisko.
• Prehodnoťte systém separovaného zberu vo Vašej obci. Snažte sa ho rozšíriť o ďalšie zložky a vylepšiť tak, aby ste doňho zapojili čo najviac občanov. Návod ako na to nájdete aj v našej odbornej príručke Odpady

  • Zapojte sa do zberu monočlánkov a akumulátorov. O tomto systéme zberu Vám poskytne informácie firma Akutrans na tel. čísle 031/7898628 (p. Machová) alebo e-mailom: prenosnebaterie@akutrans.sk
  • Zapojte obec do zberu viacvrstvových kombinovaných materiálov tzv. “tetrapakov“ – kartónov od mlieka a džúsov. Viac informácií nájdete na stránke http://kuruc.sk/sk/zber-tsm , tel.čísle 035/ 650 80 30 alebo e-maily kuruc@kuruc.sk alebo sa informujte u nás.

Urobte vo Vašej obci / mestskej časti osvetu medzi občanmi o separovanom zbere, minimalizácii odpadov, probléme spaľovania odpadov v domácnosti, kompostovaní. Poskytneme Vám k tomu informačné materiály.
Usporiadajte v obci burzu pre niekoho už nepotrebných, ale ešte použiteľných vecí. Prispejete tak k opätovnému používaniu a znižovaniu odpadov. Veci môžte po dohode darovať aj miestnej charite, detskému domovu, sociálne slabším. Viac informácii.
Zriaďte v obci/meste Centrum pre opätovné používanie. Je to jedna z efektívnych možností ako realizovať požiadavku prevencie vzniku odpadov. Viac informácií.
Skúste vymyslieť spôsob podpory vratných obalov. Žiadajte v miestnom obchode predaj nápojov vo vratných fľašiach. Máte na to právo podľa zákona o obaloch. Bližšie informácie na našej stránke www.zakonoobaloch.sk v sekcii Opätovné používanie.
Vytlačte si informačnú výstavu o odpadoch a vyveste ju na Obecnom úrade. Výstava
Vyveste informačné materiály k tejto téme na obecnej nástenke, obecných vývesných plochách, uverejnite informácie na Vašej web stránke, v miestnych novinách. Vyčleňte miesto pre informačné materiály na Obecnom /Mestskom úrade, v knižnici... aby boli prístupné pre občanov.
Venujte celoslovenskému týždňu vysielanie v obecnom rozhlase, televízii. Vyzvite občanov, aby sa začali viac zapájať do separovaného zberu v obci.
Napíšte článok o znižovaní množstva odpadov do miestnych regionálnych alebo aj celoslovenských novín či iných periodík.
Ponúknite občanom nálepky „Nevhadzujte reklamy“ na schránky, ktoré Vám na požiadanie zašleme. Chránime tak lesy a predchádzame vzniku odpadov z papiera. Viac informácií
Dajte nám vedieť o Vašom vlastnom nápade, zlepšováku na podporu separovaného zberu či separácie odpadov priamo v praxi, v domácnostiach. Najlepšie nápady ohodnotíme cenami.
Zapojte do týždňa aj miestnu školu ... informácie nájde na našej internetovej stránke.


Aj malými vecami pomôžete znižovať množstvo odpadov. Tu je niekoľko tipov:

• Začnite používať recyklovaný kancelársky papier. Kontakty kde ho môžete objednať nájdete TU.
• Tlačte a kopírujte dokumenty obojstranne.
• Používajte na úrade vratné fľaše, sklenené poháre.
• Napĺňajte tonery do tlačiarní a kopírok.
• Uprednostňujte elektronickú poštu, materiály na zastupiteľstvo posielajte v elektronickej forme.