Pyrolýza plastov

V poslednom období sa na Slovensku roztrhlo vrece so zámermi postaviť závod na zhodnocovanie plastových odpadov pyrolýzou. Takmer identické prevádzky by sa mali vybudovať v Sabinove, Oboríne, Moldave nad Bodvou a Lieskovci a predpokladáme, že pribudnú aj ďalšie. Pri pyrolýze čistých PE (polyetylén) a PP (polypropylén) plastov by do prostredia nemali unikať toxické látky, ktoré by ohrozili zdravie a prostredie. Najväčším problémom je tu v tomto prípade nedostatočné vytriedenie týchto druhov plastov, čoho dôsledkom by bolo zamiešania napr. PVC alebo plastov s obsahom síry a násladné uvoľnenie nebezpečných toxických látok do prostredia, pretože navrhovaná prevádzka ich nevie dostatočne zneškodniť, resp. zachytiť a odstrániť.


K dvom zámerom pyrolýzy - v Sabinove a Oboríne sme na MŽP odoslali naše pripomienky.

___________________________________________________________________________________

Pyrolýza Sabinov

MŽP v rámci procesu EIA pre Sabinov upustilo od vypracovania Správy o hodnotení podľa prílohy č.11, konštatujúc, že predložený dokument zámeru je dostatočný. O tomto kroku zo strany MŽP sme neboli informovaní rovnako aj o vysporiadaní sa s našimi podanými pripomienkami. V rámci procesu EIA prebehlo dňa 18.5.2009 v Sabinove verejné prerokovanie zámeru (ktorý nahrádza správu o hodnotení), na ktorom vystúpila s otázkami aj zástupkyňa Centra pomoci občanom Priateľov Zeme - SPZ. Občania mesta sa postavili proti. Naše otázky položené investorovi neboli zodpovedané.

MŽP vydalo v júli 2009 odporúčacie stanovisko k predmetnému zámeru aj napriek tomu, že neboli známe hodnoty všetkých emisií, ktoré prevádzka produkuje. Vo svojom stanovisku MŽP ukladá povinnosť uviesť tieto emisie až v ďalšej projektovej dokumentácii. V stanovisku žiada vypracovať aj ďalšie dokumenty (žiadali sme ich uviesť už pri posudzovaní vplyvov), ktoré však mali byť už súčasťou posudzovania vplyvov na životné prostredie. Aj pri tomto zámere sa tak nestalo.

Pyrolýza Oborín

MŽP tomuto navrhovateľovi ako jedinému z piatich takmer identických projektov po celom Slovensku nariadilo vypracovať Správu o hodnotení. Správa bola vypracovaná a odoslaná na MŽP. Vzhľadom k tomu, že sme neboli o tomto stave informovaní, neodoslali sme nové stanovisko. MŽP v júli 2009 vydalo odporúčacie stanovisko k tomuto projektu.

Paradoxné na celej veci je to, že s identickým spôsobom nakladania s plastmi v rovnakej obci Oborín podala projekt aj ďalšia spoločnosť a taktiež jej bolo vyhovené.