Príma - Klíma - Životný štýl: Novinky

Čo je nové v ekovýchove?

Od septembra sa ekovýchovné aktivity rozbehli naplno. Na mnohých školách sa rozvinuli nielen nápady, ale aj aktivity zamerané na zlepšenie stavu životného prostredia v škole, v obci. Nastali zmeny vo fungovaní školy a aj zmeny v správaní sa jej žiakov, študentov k prírode.

Príma-Klíma-Životný štýl naberá silu aj v novom školskom roku 2009/2010

Je jeseň, začal sa nový školský rok a ekovýchovné aktivity naberajú svoje sily.

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove úspešne napreduje so školským projektom

Na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu sa rozbehli aktivity zamerané na rozvoj školského ekoprojektu v rámci ekovýchovy. Študenti sa snažia rozvíjať naraz viacej tém, oblastí v rámci tohto projektu.
Rozbehli aktivity zamerané na zavedenie triedeného zberu na škole, začali aj s tvorivými dielňami, kde si osvojili techniku výroby recyklovaného papiera a takisto aj techník na výzdobu plátenných tašiek z bavlny. Zapojili sa aj do aktivít propagácie FAIR TRADE (spravodlivý obchod), predávajú tieto výrobky a premietajú filmy zamerané na život pestovateľov a výrobcov produktov v krajinách tretieho sveta. O svojich aktivitách pravidelne informujú hlavne svoju komunitu v kostole a takisto publikujú tieto činnosti aj v lokálnych médiách (v novinách, v časopisoch a v rádiu Prešov).

Ekovýchovovné aktivity v novom inovatívnom duchu sa začali

Od marca 2009 sa začali inovatívne ekovýchovné aktivity na školách, ktoré sa zapojili do ekovýchovy. Preberať sa začala téma odpady a s tým súvisiace čerpanie prírodných zdrojov. S témou odpady sa žiaci a študenti zoznámili formou prezentácie, hier a aktivít priamo na hodine. Do konca mája sa z 22 zapojených škôl zúčastnil prvej aktivity na tému odpady 20 a to priamo v priestoroch danej školy. Tému odpady sme sa snažili priblížiť aj prostredníctvom rôznych exkurzií na miesta, kde sa s odpadmi nakladá, na zbernom dvore v Prešove a na zbernom dvore a v spaľovni firmy KOSIT v Košiciach. Na exkurziách sa zatiaľ zúčastnili žiaci a študenti 5 škôl, ďalšie exkurzie sa budú konať v mesiaci jún.

V časti Galéria si môžete pozrieť fotky o exkurziách aj o inovatívnych ekovýchovných aktivitách, ktoré sa udiali na jednotlivých školách.

Vyhlásenie II. kola súťaže školských projektov

Priatelia Zeme-SPZ vyhlasujú pokračovanie II. kola súťaže školských projektov v rámci projektu Príma-Klíma-Životný štýl pre školský rok 2009/2010