Vyhlásenie II. kola súťaže školských projektov

Priatelia Zeme-SPZ vyhlasujú pokračovanie II. kola súťaže školských projektov v rámci projektu Príma-Klíma-Životný štýl pre školský rok 2009/2010

Do II. kola súťaže sú automaticky prihlásené všetky základné a stredné školy zapojené do ekovýchovných aktivít organizácie Priatelia Zeme – SPZ.

Kategórie súťaže:

1. kategória: základné školy I. stupeň a základné školy II. stupeň
2. kategória: stredné školy

Spôsob hodnotenia projektov:

Pred ukončením I. kola súťaže sa na škole zhodnotia dosiahnuté pokroky projektu:
- na základe tabuľky kritérií
- pri najlepších projektoch aj prostredníctvom trojčlennej poroty priamo na škole

Výsledky súťaže budú zverejnené 24. júna 2010.

Ceny pre výhercov:

1. kategória:
1. cena: víkendovka na Slovensku
2. cena: vecné ceny
3. cena: vecné ceny

2. kategória:
1. cena: medzinárodný ekotábor v Nemecku
2. cena: medzinárodný ekotábor na Slovensku
3. cena: vecné ceny

Začiatok a koniec súťaže:

Začiatok súťaže: 1. marca 2010
Uzávierka súťaže: 31. mája 2010
Uverejnenie výsledkov: 24. júna 2010
Odovzdanie vecných cien: 24. júna 2010

Kritériá súťaže:

Kritériá Znaky, faktory, ukazovatele Merateľné výsledky Maximálne body
Predpokladaný prínos pre životné prostredie Ekologická stopa Vylepšená hodnota ekologickej stopy 5
Priamy prínos pre životné prostredie Ekologická stopa Vylepšená hodnota ekologickej stopy 15
Predpokladaný prínos pre lokálnu komunitu Študenti opíšu ekologickú stopu, ekologické úspory, sociálne efekty predpokladaného prínosu pre lokálnu komunitu Zistenie zviditeľnenia projektu v obci formou prieskumu (otázok) (spontánna znalosť projektu v obci, v mieste realizácie, v mestskej časti) 5
Priamy prínos pre lokálnu komunitu Študenti opíšu ekologickú stopu, ekologické úspory, sociálne efekty priameho prínosu pre lokálnu komunitu Zistenie zviditeľnenia projektu v obci formou prieskumu (otázok) (spontánna znalosť projektu v obci, v mieste realizácie, v mestskej časti) 15
Predpokladaný prínos pre školu Úspory na elektrine, vode, podiel vytriedeného odpadu z celej produkcie odpadov Ročné výdavky výdavky v¬Kg na mesiac/rok 5
Priamy prínos pre školu Úspory na elektrine, vode, podiel vytriedeného odpadu z celkovej produkcie odpadov Ročné výdavky výdavky v¬Kg na mesiac/rok 15
Zapojenie iných subjektov (rodičov, obce, firiem, neziskových organizácií) do projektu Spoločné aktivity Počet dobrovoľníckych osobohodín práce zapojených ľudí 10
Medzinárodné vzťahy najmä k iným školám Pravidelná korešpondencia Emailové kontakty a linky na web stránky škôl a reporty, akcie 10
Trvalá udržateľnosť pokračovania projektu Zmluvy a dohody s partnerskými programami pre školu Dostupné zmluvy a programy 10
Efekt na zameranie školy Environmentálne zameranie školy ukotvená v dokumente už na začiatku súťaže Áno/nie 5
Report o projekte 2 strany a prílohy (neobmedzený počet strán) Východiskový stav školy, ciele, postup, hlavné výsledky, prehľad, prílohy s detailmi a kreatívne príspevky 5
Suma maximálnych možných bodov     100

Viac informácií o ekologickej stope, výpočte a zistení ekologickej stopy školy si nájdete aj na stránkach: www.ekostopa.sk, http://www.ecologicalfootprint.com/, http://www.ekologika.sk/ekologicka-stopa.html,

V Košiciach dňa 26.2. 2010.


Mgr. Hedviga Mileová
Koordinátorka projektu Príma-Klíma-Životný štýl