Perzistentné organické polutanty (POP) - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ realizujú pre elimináciu znečisťovania POP látkami rôzne informačné, vzdelávacie akcie, výstavy, pracujú s médiami, na zmenách legislatívy na národnej i medzinárodnej úrovni. Realizujeme občasný monitoring zložiek životného prostredia, potravín kde sledujeme mieru znečistenia týmito škodlivými chemikáliami. Pomáhame rozvíjať alternatívy k produktom a technológiám ktoré sú zdrojom POP (rozvoj triedenia a recyklácie odpadov, náhrada PVC v zdravotníctve a podobne). Naopak bránime projektom, ktoré chcú budovať zastaralé technológie uvoľňujúce POP - napr. zlé projekty spaľovní odpadov.