Centrum pomoci občanom

Zámer postaviť skládku odpadov v nevhodnej lokalite, kde môže dôjsť k havárii, ohrozeniu okolitých obyvateľov. Nedostatočne vypracovaný projekt spaľovne odpadov, ktorý by potlačil rozvoj triedenia a recyklácie odpadov, zvýšil poplatky za odpad, negatívne vplýval na ovzdušia a klímu. Projekt na zhodnocovanie odpadov, ktorý v konečnom dôsledku odpady nezhodnocuje ale len spaľuje...

V minulosti ale aj dnes sa stretávame s prípadmi, kde si investor a časť miestnych politikov vyberie lokalitu nie na základe odborných kritérií, ale podľa toho, v ktorej obci sa „najľahšie zmanipulujú“ miestni občania. Dôsledkom takéhoto „odborného“ prístupu sú prípady presadzovania skládok odpadov v lokalitách zosuvov pôdy, vysokej hladiny podzemných vôd, teda priam učebnicových príkladoch lokalít, kde by skládka, či podobná stavba, rozhodne stáť nemala. Reálne hroziaca havária by kontaminovala okolité prostredie toxickými látkami z odpadov na skládke, pričom náklady na riešenie havárie by nehradil investor, ale obec a občania...

Takéto projekty na Slovensku stále pribúdajú a ohrozujú občanov, ktorí zväčša nemajú dostatočné odborné ani právne kapacity analyzovať ich a brániť svoje práva na zdravé prostredie.

Našim cieľom je pomôcť chrániť práva dotknutých občanov na zdravé, kvalitné životné prostredie, dôsledne posúdiť vplyvy takýchto projektov na prostredie a občanov. Následne dosiahnuť minimalizáciu negatívnych vplyvov, v prípade závažných negatív projektu jeho zastavenie. Pomáhame odborným a právnym poradenstvom, zabezpečujeme pomoc čiastočne alebo v plnom rozsahu v závislosti od okolností a našich kapacít. Jedinou podmienkou pomoci je aktivita dotknutých občanov na miestnej úrovni.

Máte problém s podobným zámerom či už rozbehnutým projektom aj vo Vašom meste či obci? Kontaktujte nás!

Začať konať je možné aj bez našej pomoci

1. Vždy používajte len overené a čo najúplnejšie informácie a fakty. Vyhýbajte sa informáciám typu „jedna pani povedala“ či „ v tom má prsty starosta“, pretože nemusia byť pravdivé. Inak sa môže stať, že zbytočne vyplytváte energiu na nevhodné riešenie problému. Častokrát si ľudia napr. zamieňajú pojem spaľovňa s iným typom zariadenia s odlišnou technológiou, a pritom tieto zariadenia môžu mať rozdielny dopad na životné prostredie.

2. Navštívte Obecný či Mestský úrad, starostu alebo kompetentných pracovníkov a spýtajte sa na postoj obce k danému problému. Ak je obec za, bude Vaša práca o niečo ťažšia. Záväzné stanovisko obce je však možné na základe vôle občanov zmeniť.

3. Základom celej činnosti proti negatívnemu projektu je písomná komunikácia s úradmi. Všetko je nutné „mať na papieri“. Iba tak možno podľa potreby do celého procesu zapojiť aj právnika. Vo väčšine procesov nevyhráva právo na zdravé prostredie a nesúhlas občanov, ale len procesná chyba. Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám si vyžiadajte od Obecného úradu všetky vydané dokumenty k danému problému vrátane oficiálneho stanoviska obce.

4. Pravidelne, aspoň raz týždenne kontrolujte úradnú tabuľu obce, či sa tam nenachádza oznámenie o začatí procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. (tzv. EIA), alebo ďalšie úradné oznamy týkajúce sa Vášho problému. Ak áno, vyžiadajte si na Obecnom úrade kópiu dokumentácie, ktorej sa oznamy na nástenke týkajú. Môžete to dostať elektronicky alebo ako fotokópiu (v tom prípade ale rátajte s nákladmi na kopírovanie možno až 100 strán – 150 strán). Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti (v tzv. procese EIA) býva zverejnené aj na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam. Avšak povinnosť zverejňovať dokumentáciu na tejto stránke nie je stanovená zákonom, častokrát sú tam zverejnené neúplné alebo už neaktuálne informácie, preto je dobré si ich aktuálnosť ešte overiť.

5. Pokiaľ nenájdete na úradnej nástenke žiadne informácie, spýtajte sa podľa zákona č. 211/2000 Z.z. obce, či dostala nejaké oznámenie týkajúce sa začatia procesu posudzovania vplyvov, alebo povoľovania prevádzky, žiadosti o stavebné povolenie, resp. či má k dispozícii nejakú dokumentáciu týkajúcu sa daného problému. Spýtajte sa pre istotu aj Ministerstva životného prostredia, či bolo začaté konanie v takej veci a informujte sa tiež na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia a Inšpektoráte životného prostredia.

6. Získanú dokumentáciu si preštudujte, skontrolujte či fakty súhlasia (napr. popis miesta, dopravná situácia, okolité chránené územia...) a ak je to možné, pošlite na príslušný úrad pripomienky, vyjadrite nesúhlas. Je dobré do týchto aktivít zapojiť aj právnika, ktorý skontroluje právne náležitosti. (Odporúčame tiež preštudovať si zákon č. 24/2006 Z.z., ktorý sa týka procesu EIA). Požiadajte o odborné stanovisko príslušné štátne či mimovládne organizácie pre ochranu životného prostredia. Kontaktujte Centrum pomoci občanom Priateľov Zeme – SPZ pre odborné stanovisko.

7. Ak sa to dá, zorganizujte petíciu, ktorú odovzdáte starostovi/primátorovi. Zúčastnite sa zasadnutia obecného/mestského zastupiteľstva a pýtajte sa „prečo?“. Oslovte širokú verejnosť, miestnych poslancov, osobnosti obce, získajte ich hlas – častokrát má práve to väčšiu šancu na úspech ako samotné odborné pripomienky.


Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.