Biologický odpad - Aktivity Priateľov Zeme - SPZ

Priatelia Zeme – SPZ robia aktivity zamerané na zmenu spôsobu nakladania s bioodpadom v prospech jeho zhodnocovania. V súčasnosti je to hlavne presadzovanie kompostovania vo všetkých jeho formách. Prihliadame pri tom hlavne na princípy blízkosti, sebestačnosti a ekonomickej prijateľnosti.

Spolupracujeme s mestami a obcami v SR, firmami nakladajúcimi s odpadmi a údržbou verejnej zelene, ale aj s jednotlivcami z radov širokej verejnosti, ktorým poskytujeme odborné poradenstvo týkajúce sa zberu, úpravy, kompostovania bioodpadu, ako aj výberu techniky a technológií.

Pomocou pilotných projektov v praxi skúšame účinnosť programov na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania, nových spôsobov zberu biologických odpadov v komplexnej bytovej zástavbe, atď.