Stanovy občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ

Preambula

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ chápe život na Zemi ako nedeliteľný celok a preto podporuje aktivity na ochranu životného prostredia, ľudských práv, zdravý a etický životný štýl.

 

čl. 1

Názov, pôsobnosť a sídlo občianskeho združenia

1.1 Názov občianskeho združenia: Priatelia Zeme – SPZ  (ďalej len „Združenie“) 

1.2 Priatelia Zeme – SPZ je nezisková, nepolitická, nenáboženská mimovládna organizácia.

1.3 Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky. Môže vyvíjať svoju činnosť aj v inom štáte v súlade s  právnymi predpismi daného štátu.

1.4 Sídlo Združenia: Haluzice 761, Haluzice, 913 07 

1.5 Poštová komunikačná adresa: Haluzice 761, Bošáca, 913 07

1.6 Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

 

čl. 2 

POSLANIE A CIELE

2.1 Základným poslaním Združenia je ochrana životného prostredia, prírody a krajiny, ochrana zdravia ľudí a súvisiaca sociálna a kultúrna činnosť, združovanie a organizovanie ľudí sympatizujúcich s jej cieľmi a poslaním, vykonávanie a koordinácia činností za týmto účelom. Združenie sa usiluje o prehlbovanie úcty ku všetkému životu. Aktívne a vždy nenásilne, plne rešpektujúc právne predpisy a legislatívu Slovenskej republiky, chráni záujmy zdravého životného prostredia a rozmanitosti životných foriem. 

2.2 V záujme napĺňania poslania Združenia sa ciele Združenia zameriavajú na vykonávanie týchto činností:

a) Praktická realizácia aktivít prospievajúcich ochrane životného a sociálneho prostredia ľudí, iniciácia a podporovanie zmien v spôsobe života ľudí a spoločnosti smerom k trvalej udržateľnosti a etike, organizovanie verejných akcií, happeningov, kultúrnych akcií, v prípade potreby protestných akcií.

b) Vypracovávanie, podporovanie, propagovanie a presadzovanie environmentálne šetrných a zdravých alternatív namiesto trvalo neudržateľných a neetických činností, zámerov a vypracovávanie návrhov zmien právnych predpisov a legislatívnych zmien a ich presadzovanie a vypracovávanie informačných materiálov, analýz, rozborov, prieskumov a štúdií za účelom napĺňania poslania Združenia.

c) Spolupráca a pomoc obciam a mestám pri realizácii trvalo udržateľných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych projektov, aktivít, zámerov a konzultačná, vydavateľská a publikačná činnosť zameraná na prevenciu pred znečisťovaním životného prostredia a  ochranu zdravia ľudí.

d) Organizovanie a realizácia informačných a vzdelávacích akcií, školení, besied, prezentácií, táborov, workshopov, kurzov, výstav, seminárov a konferencií pre laickú a odbornú verejnosť, samosprávy a školy.

e) Podpora a realizácia výskumu a vývoja, podpora a realizácia vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. 

 

čl. 3

ORGÁNY ZDRUŽENIA

3.1 Orgánmi Združenia sú:

a) Zhromaždenie členov

b) Správna rada

c) Predseda Združenia

d) Podpredseda Združenia

3.2 Štatutárnymi zástupcami Združenia, oprávnenými konať v mene Združenia sú Predseda Združenia a Podpredseda Združenia. Ich vzájomný vzťah je upravený v čl. 6 a 7 stanov Združenia.

 

čl. 4

ZHROMAŽDENIE ČLENOV

4.1 Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom Združenia a je tvorené členmi Združenia. V prípade skupinového členstva obcí ich na Zhromaždení členov reprezentujú ich štatutárni zástupcovia. 

4.2 Zhromaždenie sa môže uskutočniť formou spoločného stretnutia alebo prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie. 

4.3 Zhromaždenie členov najmä:

a) schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky

b) schvaľuje odporúčania Zhromaždenia členov na základe návrhov riadnych členov  pre základné smerovanie Združenia

c) prerokúva činnosť Združenia  za posledné obdobie

d) volí a odvoláva členov Správnej rady

e) schvaľuje nových riadnych a čestných členov

f) rozhoduje o ukončení činnosti a spôsobe zániku  Združenia v prípade nenapĺňania poslania a cieľov Združenia podľa čl. 2 stanov Združenia a v prípadoch, stanovených príslušnými právnymi predpismi.

4.4 Všetky formy Zhromaždenia členov zvoláva predseda Správnej rady podľa potreby, minimálne raz ročne na podnet Správnej rady, Predsedu Združenia alebo písomného podnetu 10 riadnych členov Združenia do 30 kalendárnych dní. Ak tak neurobí, Zhromaždenie členov zvolá Predseda Združenia. Na Zhromaždenie členov sa pozýva členovia Združenia formou písomnej alebo elektronickej pozvánky zaslanej každému členovi Združenia, ktorého platné kontaktné údaje sú k dispozícii v sídle Združenia najmenej 14 dní vopred.

4.5 Zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční formou spoločného stretnutia je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 60 % riadnych členov, minimálne však 10 riadnych členov. Zhromaždenie členov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. 

4.6 Ak sa napriek riadnemu oznámeniu zhromaždenia členov nezúčastní požadovaný počet riadnych členov združenia, zhromaždenie prediskutuje jednotlivé návrhy rozhodnutí, no nerozhodne o nich na spoločnom stretnutí. Zhromaždenie tieto rozhodnutia prijme prostredníctvom elektronickej, prípadne poštovej komunikácie podľa bodu 4.2. Návrh rozhodnutí, ktoré má zhromaždenie prijať prostredníctvom elektronickej, prípadne poštovej komunikácie, rozpošle Predseda združenia alebo Predseda správnej rady do 5 pracovných dní od konania zhromaždenia všetkým riadnym členom združenia spolu s informáciou o priebehu zhromaždenia a odôvodnením a s určením lehoty na vyjadrenie. Lehota na vyjadrenie v takomto prípade nesmie byť kratšia ako 5 dní. Riadni členovia zašlú v stanovenej lehote svoje vyjadrenie ku každému návrhu rozhodnutia písomne alebo elektronickou poštou. Ak sa riadny člen združenia nevyjadrí v stanovenej lehote k niektorému z návrhov rozhodnutí, považuje sa to za nesúhlasné stanovisko k tomuto návrhu. Predseda združenia oznámi výsledky hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým riadnym členom združenia do 3 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie k návrhu rozhodnutí.

4.7 Každý riadny člen Združenia má pri hlasovaní 1 hlas. Právo hlasovať majú iba riadni členovia prítomní na Zhromaždení členov.

 

čl. 5

SPRÁVNA RADA

5.1 Správna rada je orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť podľa bodu 5.7  tohto článku v súlade s uzneseniami Zhromaždenia členov, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá.

5.2 Správna rada má minimálne 3 členov. Funkčné obdobie člena správnej rady je tri roky od svojho zvolenia. Členstvo v správnej rade nie je obmedzené počtom funkčných období. V Správnej rade nemôže byť žiadny zo zamestnancov Združenia, alebo osoba súčasne poberajúca finančnú odmenu od Združenia v ročnom súhrne prekračujúcom sumu minimálnej mesačnej mzdy v príslušnom kalendárnom roku.

5.3 Predseda Správnej rady vedie zasadnutia Správnej rady, ktoré zvoláva na základe  písomnej požiadavky nadpolovičnej väčšiny jej členov alebo podľa vlastného uváženia, minimálne však raz ročne. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen  Správnej rady.

5.4 Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.

5.5 V prípade odstúpenia niektorého z členov Správnej rady v období medzi zasadnutiami   Zhromaždenia členov, nominujú nového člena Správnej rady riadne zvolení členovia Správnej rady. O kooptácii nového člena Správnej rady do ďalšieho zasadnutia a schválenia Zhromaždením členov musí rozhodnúť väčšina zvolených členov Správnej rady.

5.6 Predsedu Správnej rady volí Správna rada z členov Správnej rady. 

5.7 Správna rada: 

a) s prihliadnutím na odporúčania Zhromaždenia členov a po zohľadnení stanoviska Predsedu Združenia o základnom zameraní rozhoduje o základných programoch Združenia

b) kontroluje napĺňanie základných programov a hospodárenie Združenia 

c) má právo sa podieľať na príprave programu rokovania Zhromaždenia členov

d) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Združenia

e) má právo predkladať na rokovanie Zhromaždenia členov podnety o  možnostiach finančných zdrojov zabezpečenia činnosti Združenia na príslušný rok

f) navrhuje čestných členov Združenia a rozhoduje o odvolaniach riadnych členov a členov podporovateľov proti zrušeniu členstva

g) volí a odvoláva Predsedu Združenia na základe zhodnotenia jeho prínosu pre napĺňanie cieľov a poslania  Združenia  

h) volí a odvoláva Podpredsedu Združenia na základe zhodnotenia jeho prínosu pre napĺňanie cieľov a poslania Združenia.

5.8  Výkon funkcie a členstvo v Správnej rade je bez nároku na odmenu.

 

čl. 6

PREDSEDA ZDRUŽENIA

6.1 Predseda Združenia je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia. Riadi chod Združenia, zabezpečuje plnenie poslania a cieľov Združenia. Zabezpečuje organizovanie administratívnej a odbornej prípravy písomných dokumentov, prerokúvaných a schvaľovaných Správnou radou, resp. Zhromaždením členov a ďalších písomností, potrebných pre činnosť Združenia. Má samostatné podpisové právo a podpisuje akty Združenia, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami týchto stanov. 

6.2 Predseda Združenia najmä: 

a) konkretizuje a zabezpečuje plnenie programov a cieľov a efektívne napĺňanie poslania Združenia, zodpovedá sa Správnej rade

b) zodpovedá za hospodárenie Združenia spoločne s Podpredsedom združenia. Do výšky hodnoty kontraktu 10 000 (desaťtisíc) Euro vrátane môže konať samostatne.  Nad túto hodnotu musia konať štatutári spolu alebo samostatne, ale s písomným súhlasom Podpredsedu Združenia.

c) predkladá Správnej rade spolu s vlastnými návrhmi stanovisko k odporúčaniam Zhromaždenia členov k základnému zameraniu Združenia

d) podieľa sa na riadení a kontrole práce zamestnancov Združenia

e) predkladá správu o činnosti a hospodárení Združenia minimálne raz za rok Zhromaždeniu členov

f) navrhuje riadnych a čestných členov, a to buď z vlastného podnetu, alebo na návrh minimálne dvoch riadnych členov, podaný minimálne 10 dní pred Zhromaždením členov Predseda nemôže takýto návrh odmietnuť a je povinný ho postúpiť Zhromaždeniu členov, môže iba skontrolovať jeho oprávnenosť v zmysle článku 8.5.

6.3 Funkcia Predsedu Združenia je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade. Za svoju činnosť Predseda zodpovedá Správnej rade. Kandidát na funkciu Predsedu Združenia musí byť riadnym členom Združenia a je povinný predstaviť svoju víziu pôsobenia a konkrétnych cieľov, ktoré chce naplniť.

6.4 Na zabezpečenie realizácie aktivít pre napĺňanie cieľov a poslania Združenia Predseda Združenia môže spolu s Podpredsedom Združenia prijímať nových zamestnancov, uzatvárať s nimi pracovné zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ukončovať pracovné pomery so zamestnancami.

6.5 V prípade odvolania alebo abdikácie Predsedu Združenia Správna rada zvolí nového Predsedu Združenia najneskôr do 30 dní od jeho odvolania alebo abdikácie. Do obsadenia funkcie Predsedu Združenia vykonáva jeho právomoci Podpredseda Združenia.

 

čl. 7

PODPREDSEDA ZDRUŽENIA

7.1 Podpredseda Združenia je štatutárnym a výkonným orgánom Združenia. Pomáha Predsedovi Združenia pri chode Združenia, pri zabezpečovaní plnenia základného zamerania a základných programov Združenia. Spolupodieľa sa na organizovaní administratívnej a odbornej prípravy písomných dokumentov, prerokúvaných a schvaľovaných Správnou radou, resp. Zhromaždením členov a ďalších písomností, potrebných pre činnosť Združenia. Má samostatné podpisové právo a podpisuje akty Združenia, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami týchto stanov. 

7.2 Podpredseda Združenia najmä : 

a) zodpovedá za plnenie programov a cieľov spoločne s Predsedom združenia a efektívne napĺňanie poslania Združenia Správnej rade a Predsedovi Združenia.

b) zodpovedá za hospodárenie Združenia spoločne s Predsedom združenia. Do výšky hodnoty kontraktu 10 000 (desaťtisíc) Euro vrátane môže konať samostatne. Nad túto hodnotu musia konať štatutári spoločne alebo samostatne, ale s písomným súhlasom Predsedu združenia.

c) spolupodieľa sa na riadení a kontrole práce zamestnancov.

7.3 Funkcia Podpredsedu Združenia je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade. Kandidát na funkciu Podpredsedu Združenia musí byť riadnym členom Združenia a je povinný predstaviť svoju víziu pôsobenia a konkrétnych cieľov, ktoré chce v spolupráci s Predsedom Združenia naplniť.

7.4 V prípade odvolania alebo abdikácie Podpredsedu Združenia je povinná Správna rada zvoliť následne nového Podpredsedu Združenia  najneskôr do 30 dní od jeho odvolania alebo abdikácie. Do obsadenia funkcie Podpredsedu Združenia vykonáva jeho právomoci Predseda Združenia. 

 

čl. 8

ČLENSTVO

8.1 Členstvo v  Združení  má formu individuálnu, skupinovú a čestnú. Individuálny a skupinový člen Združenia môže byť buď člen podporovateľ, alebo riadny člen. Čestný člen je vždy riadnym členom. 

8.2 Individuálnym členom podporovateľom sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov, ktorá o to prejaví záujem, súhlasí s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatí členský príspevok. 

8.3 Skupinovým členom podporovateľom sa môžu stať rodiny, skupiny občanov a obce, ktoré prejavia záujem o členstvo, súhlasia s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatia pre ne určený členský príspevok.

8.4 Čestným členom sa môže stať osoba za mimoriadny prínos pre Združenie. Čestný člen nemá povinnosť platiť členský príspevok.

8.5 Individuálnym alebo skupinovým riadnym členom sa môže stať člen podporovateľ, ktorý je na návrh Predsedu Združenia na Zhromaždení členov schválený ostatnými riadnymi členmi, a ktorý súhlasí s tým, aby bol za riadneho člena zvolený. Pred jeho schválením musel byť členom podporovateľom Združenia aspoň dva roky, v odôvodnených prípadoch môže byť za riadneho člena schválený aj pred uplynutím tejto doby. 

8.6 Prví riadni členovia a Správna rada budú schválení na Zhromaždení členov prítomnými členmi Združenia. 

 

čl. 9

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

9.1 Práva riadnych členov Združenia:  

a) voliť a byť volení do Správnej rady 

b) podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva v Združení na Správnu radu 

c) podieľať sa na rozhodovaní hlasovaním

d) podávať návrhy orgánom Združenia a byť informovaní ako bolo s návrhmi  naložené

e) dostávať informačné materiály, byť informovaní o  všetkých záležitostiach a akciách a zúčastňovať sa ich.

9.2 Povinnosti riadnych členov :

a) dodržiavať stanovy Združenia a rešpektovať uznesenia jej orgánov

b) dbať na dobré meno Združenia

c) zodpovedne vykonávať funkcie, ak sú do nich zvolení 

d) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne

e) na Zhromaždení členov  hlasovať v záujme čo najúčinnejšieho napĺňania poslania a cieľov Združenia.

9.3 Všetci čestní členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia, okrem povinnosti platenia členských príspevkov. 

9.4 Práva členov podporovateľov:

a) zúčastniť sa na Zhromaždení členov

b) podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva Združenia na Správnu radu 

c) dostávať informačné materiály, byť informovaní o všetkých záležitostiach a akciách a zúčastňovať sa ich

9.5 Povinnosti členov podporovateľov

a) dodržiavať stanovy Združenia  a rešpektovať uznesenia jej orgánov

b) dbať na dobré meno Združenia

c) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne 

9.6 Ostatné práva a povinnosti vrátane výšky a formy členského príspevku určia spoločne Predseda Združenia a Podpredseda Združenia.

 

čl. 10

ZÁNIK ČLENSTVA

10.1 Individuálne a skupinové členstvo zaniká :

a) vystúpením, na základe písomného oznámenia Správnej rade

b) vylúčením riadneho člena v prípade hrubého porušenia Stanov Združenia, alebo poškodenia dobrého mena Združenia a to na základe dohody Predsedu a nadpolovičnej väčšiny riadnych členov Združenia (postačuje aj elektronické vyjadrenie)

c) na základe neplatenia členských príspevkov v predmetnom termíne, s výnimkou čestného člena, ktorý je oslobodený od platenia príspevkov

d) zánikom Združenia

e) zánikom skupiny, ktorá sa stala skupinovým členom

f) úmrtím

g) pozbavením spôsobilosti na právne úkony 

10.2 Správna rada je však oprávnená vylúčenie zrušiť so spätnou platnosťou. Pri vystúpení alebo vylúčení člena nemá člen nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.

10.3 Riadny člen má tiež právo nezrušiť svoje členstvo úplne, ale stať sa členom podporovateľom, ak o to písomne požiada Správnu radu.

 

čl. 11

ZÁKLADNÉ ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

11.1 Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.2 Majetok Združenia tvoria:

a) členské príspevky

b) vlastný majetok a jeho výnosy

c) dotácie, subvencie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov

d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, vrátane podnikateľskej činnosti

e) výťažky z benefičných akcií

f) pôžičky a úvery

g) iné príjmy

11.3 V prípade pochybností o etickosti darcu finančných prostriedkov alebo iného majetku, rozhoduje o prijatí daru od tohto darcu Správna rada.

 

čl. 12

ZÁNIK ZDRUŽENIA

12.1 O zániku, t.j. dobrovoľnom rozpustení Združenia alebo o zlúčení Združenia s iným združením rozhoduje Zhromaždenie členov rozhodnutím štvorpätinovej väčšiny hlasov prítomných riadnych členov.

12.2 Majetková likvidácia Združenia sa uskutoční spôsobom schváleným Správnou radou v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

čl. 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

13.1 Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Zhromaždením členov a účinnosť dňom, kedy ich Ministerstvo vnútra vezme na vedomie.

13.2 Tieto stanovy schválilo Zhromaždenie členov dňa 27.9.2019 v Košiciach. 

13.3 Týmto sa rušia stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 23.11.2016 pod číslom VVS/1-900/90-11720-6.