Genetické predispozície zvýšenej citlivosti organizmu

Jedným z najvýznamnejších a najalarmujúcejších objavov minulých rokov bolo objavenie rozdielnej citlivosti ľudí na pôsobenie chemikálií, pričom táto citlivosť závisí od  genetických dispozícií jedincov. Naše telá sú schopné rozložiť mnohé z chemikálií, ktorých pôsobeniu sme vystavovaní, a dokonca sme schopní aj “napraviť” niektoré poškodenia vyvolané takýmito chemikáliami v našom organizme. Bohužiaľ, niektorí jedinci nedokážu rozkladať chemické zlúčeniny vo svojom organizme tak dobre ako iní a aj ich schopnosť “regenerácie” je znížená, a preto sú na účinky chemikálií omnoho citlivejší.

V USA sa v súčasnosti prebieha veľký projekt (the Environmental Genome Project), ktorý skúma genetické základy takejto rôznorodosti. V rámci tohoto projektu, a aj niektorých iných výskumov, sa zisťuje akými genetickými testami by sa dali indikovať najcitlivejší jedinci, čo sa týka pôsobenia rôznych druhov chemikálii pri rôznej expozícii. Na základe výsledkov týchto výskumov by mohli byť stanovené nové bezpečnostné limity platné pre používanie chemikálií, pretože súčasné normy uvažujú o “normálnom” predstaviteľovi populácie, a nie o najcitlivejšie reagujúcich ľuďoch.