Pyrolýza v Stropkove

Vo februári 2009 začalo Mninisterstvo životného prostredia ďalší proces posudzovania vplyvov na životné prostredie na základe žiadosti spol. KFŠ - DELTA, s. r. o. Ide o zámer výstavby prevádzky „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou STROPKOV“. Zámer ráta s výstavbou zariadenia na zhodnocovanie pneumatík pyrolýznym rozkladom v náväznosti na spaľovanie pyrolýzneho plynu ako jedného z výstupov pyrolýzy. Ročne by mal spracovať 16 000 ton pneumatík.

Priatelia Zeme – SPZ odoslali v marci pripomienky aj k tomuto zámeru.

  • V dokumente zámeru chýbajú viaceré dôležité informácie. Absolútne nedostatočne je spracovaná téma emisií do ovzdušia. Zámer pojednáva len o piatich faktoroch, pričom opomína tak dôležité znečisťujúce látky ako ťažké kovy a bioakumulatívne dioxíny a furány. O ich produkcii navrhovanou prevádzkou nevieme nič.
  • Kapacita 16 000 ton nie je dostatočne zdôvodnená, nakoľko je vo východoslovenskom regióne momentálne dostatok zhodnocovacích kapacít.
  • V rozptylovej štúdii emisií sú hodnotené opäť len niektoré faktory. Na relevantné zhodnotenie vplyvu emisií na obyvateľstvo žijúce v blízkosti niekoľko sto metrov od navrhovanej prevádzky je potrebné poznať aj zaťaženie prostredia ostatnými látkami s vysokou toxicitou (ťažké kovy, dioxíny, furány)


Kompletné znenie pripomienok si môžete prečítať v prílohe.


Poslanci mestského zastupiteľstva v Stropkove na mimoriadnom zastupiteľstve 9. apríla odmietli umiestnenie prevádzky vo svojom meste. Viac na...

MŽP upustilo od vypracovania Správy o hodnotení podľa prílohy č.11, konštatujúc, že predložený dokument zámeru je dostatočný. O tomto kroku zo strany MŽP sme neboli informovaní rovnako aj o vysporiadaní sa s našimi podanými pripomienkami. V rámci procesu EIA prebehlo dňa 29.4.2009 v Stropkove verejné prerokovanie zámeru (ktorý nahrádza správu o hodnotení). Občania mesta sa postavili proti.


2.2.2010 vydalo MŽP záverečné stanovisko, v ktorom podmienečne odporúča navrhovanú činnosť. Mesto Stropkov je však proti a investor presunul svoj zámer do mesta Senica a koncom mája bol už Ministerstvom životného prostredia schválený.

PrílohaVeľkosť
pripomienky_zamer_stropkov.doc64.5 KB
Zaverecne_stanovisko_Stropkov.doc282 KB