Triedený zber - Riešenia

Z dôvodov eliminácie vyššie popísaných problémov a potreby napĺňania legislatívy SR je v súčasnosti pre životné prostredie, zdravie a peňaženku ľudí nevyhnutné zavedenie účinných systémov triedenia odpadov pri zdroji vzniku, ich dotrieďovanie, úpravu a jeho následné materiálové zhodnocovanie.

Obce

Samosprávy sú zodpovedné za nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) vznikajúcimi na území obce. Oni určujú, akým spôsobom sa s KO bude nakladať – aký bude systém zberu odpadu, či bude v obci separovaný zber, či sa bude kompostovať, aké budú nádoby, ako často sa budú vyvážať...

Samosprávy teda rozhodujú, čo sa bude v obci robiť aj s jednotlivými zložkami KO. Ich rozhodnutia však musia byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje právne rámce nakladania s odpadmi.

Obec je povinná:
 • Zabezpečiť priestor, kde môžu obyvatelia obce odovzdať vytriedené zložky KO. Takýmto priestorom môže byť napr. Zberný dvor.
 • Zabezpečiť od pôvodcov KO podľa potreby, minimálne 2x do roka zber odpadov z obsahom nebezpečných látok (nebezpečné odpady), drobných stavebných odpadov a veľkoobjemových odpadov.
 • Zabezpečiť, aby sa bioodpad zo záhrad, parkov a ďalšej zelene vrátane odpadu z cintorína, tzv. zelený odpad nedostal do zmesového odpadu, pretože tento bioodpad nesmie byť zneškodňovaný na skládkach a v spaľovniach KO.
 • Umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadov z domácností v existujúcich obecných zariadeniach na zber, alebo mu umožniť zriadiť takéto zariadenie na obecných pozemkoch.
 • Od 1.1.2010 mať zavedený separovaný zber papiera, skla, kovov, plastov a biologicky rozložiteľných odpadov.
Obec to môže dosiahnuť:
 • Zavedením intenzívneho zberu jednotlivých zložiek KO vo všetkých domácnostiach, inštitúciách a firmách v obci.
 • Vybudovaním alebo iniciovaním vybudovania priestoru, kde sa bude zhodnocovať vytriedený bioodpad od pôvodcov, ako aj z údržby verejnej zelene.
 • Zriadením zberných miest na vytriedené zložky KO, ktoré budú dostatočne prístupné pre obyvateľov.
 • Aktívnou podporou domáceho a komunitného kompostovania.
 • Ekonomickým zvýhodnením tých pôvodcov, ktorí sa správajú šetrnejšie k životnému prostrediu.
 • Zvýšenou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných predpisov zo strany pôvodcov odpadu s uplatňovaním postihov pre tých, ktorí ich porušujú.
 • Zavedením informačných systémov o odpadovom hospodárstve v obci.

Obyvatelia obcí

Každý z nás je pôvodcom odpadu. Povinnosťou pôvodcu odpadu je nakladať s KO v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce / meste o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch vznikajúcich na území obce / mesta.

Môžeme toho ešte urobiť viac, ako nám prikazujú príslušné VZN - predchádzať vzniku odpadu. Viac informácií o predchádzaní vzniku odpadu nájdete pri kampani „Znižovanie vzniku odpadov“.

Konkrétne tipy ako pomôcť v rozvoji triedeného zberu KO zo strany obyvateľov obcí nájdete v časti „Čo môžete urobiť Vy“.